รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล สันผีเสื้อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50011601 ป่าข่อยเหนือ ระดับดี
50011602 ป่าข่อยใต้ ระดับดี
50011603 บ้านท่า ระดับดี
50011604 ร้องอ้อ ระดับดี
50011605 บ้านขัวโก ระดับดี
50011606 ท่าเดื่อ ระดับดี
50011607 ท่าหลุก ระดับดี
50011608 สันทราย ระดับดีเยี่ยม
50011609 สันผีเสื้อสามัคคี ระดับดีเยี่ยม