รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50011401 ท่ากระดาษ ระดับดี
50011402 ลังกา ระดับดี
50011403 ไร่ ระดับดี
50011404 แม่คาว ระดับดี
50011405 ป่าแก ระดับดี
50011406 ท่ากระดาษริมเหมือง ระดับมาก
50011407 สันทรายต้นกอก ระดับมาก