รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล หนองป่าครั่ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50011301 บ้านหนองอิน ระดับดี
50011302 บ้านบวกครกน้อย ระดับดี
50011303 บ้านบวกครกน้อย ระดับดี
50011304 หนองป่าครั่ง ระดับดี
50011305 บ้านแม่คาวเหนือ ระดับดี
50011306 บ้านบวกครกใหม่ ระดับดี
50011307 บ้านบวกครกน้อยริมคาว ระดับมาก