รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ท่าศาลา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50011201 ระดับดีเยี่ยม
50011202 ระดับมาก
50011203 ระดับดี
50011204 ระดับดีเยี่ยม
50011205 ระดับดีเยี่ยม