รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล หนองหอย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50011101 หนองหอย ระดับดี
50011102 โรงวัว ระดับดี
50011103 เสาหิน ระดับดีเยี่ยม
50011104 สันป่าเลียง ระดับมาก
50011105 เมืองสาตร ระดับดี
50011106 ศิริวัฒนา ระดับดีเยี่ยม
50011107 ระดับดี