รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ป่าแดด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50011001 แม่ข่าน้อย ระดับดี
50011002 ป่าพร้าวนอก ระดับมาก
50011003 ป่าแดดเหนือ ระดับดี
50011004 ดอนชัย ระดับมาก
50011005 ท่าใหม่อิ ระดับดี
50011006 วังสิงห์คำ ระดับดี
50011007 ป่าแดดใต้ ระดับดี
50011008 เกาะกลาง ระดับดี
50011009 แม่ข่าใต้ ระดับดี
50011010 อมรนิเวศน์ ระดับดี
50011011 นำบ่อเย็น ระดับดี
50011012 ร้องเรือคำ ระดับดี
50011013 ป่าแดดกลาง ระดับดี