รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล แม่เหียะ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50010901 บ้านตำหนัก ระดับดี
50010902 บ้านอุโบสถ ระดับดี
50010903 บ้านป่าจี้ ระดับดี
50010904 บ้านท่าข้าม ระดับดี
50010905 บ้านดอนปิน ระดับดี
50010906 บ้านใหม่สามัคคี ระดับดี
50010907 บ้านตำหนักใหม่ ระดับดี
50010908 บ้านวรุณนิเวศน์ ระดับดี
50010909 บ้านไทยสมุทร ระดับดี
50010910 บ้านป่าเป้า ระดับดี