รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล สุเทพ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50010801 เชิงดอย ระดับดี
50010802 ห้วยแก้ว ระดับดี
50010803 กองบิน 41 ระดับดี
50010804 ห้วยทราย ระดับดี
50010805 ร้ำเปิง ระดับดี
50010806 โป่งน้อย ระดับดี
50010807 ช่างทอง-ต้นกก ระดับดี
50010808 หลิ่งห้า ระดับดี
50010809 ดอยสุเทพ ระดับดี
50010810 อุโมงค์ ระดับดี
50010811 ดอยปุย ระดับดี
50010812 ภูพิงค์ ระดับดี
50010813 สันลมจอย ระดับดี
50010814 ใหม่หลังมอ ระดับดี
50010815 ทรายคำ ระดับดี