รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ ตำบล ช้างเผือก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50010701 ช่างเคี่ยน ระดับมาก
50010702 เจ็ดยอด ระดับดี
50010703 ข่วงสิงห์ ระดับดี
50010704 ขุนช่างเคี่ยน ระดับมาก
50010705 สนสวยสามัคคี ระดับดี