รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ดอยเต่า
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ดอยเต่า 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 0 0.00 3 30.00 10 100.00
ท่าเดื่อ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
มืดกา 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 3 60.00 5 100.00
บ้านแอ่น 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
บงตัน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
โปงทุ่ง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 5 45.45 0 0.00 11 100.00
รวม 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 74.42 5 11.63 6 13.95 43 100.00