รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สันทรายหลวง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 0 0.00 2 22.22 9 100.00
สันทรายน้อย 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 3 30.00 5 50.00 10 100.00
สันพระเนตร 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 57.14 2 28.57 1 14.29 7 100.00
สันนาเม็ง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 41.67 7 58.33 12 100.00
สันป่าเปา 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
หนองแหย่ง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 27.27 8 72.73 0 0.00 11 100.00
หนองจ๊อม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 1 11.11 9 100.00
หนองหาร 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 92.31 0 0.00 1 7.69 13 100.00
แม่แฝก 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16.67 10 83.33 12 100.00
แม่แฝกใหม่ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 14 100.00
เมืองเล็น 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 100.00
ป่าไผ่ 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00
รวม 125 0 125 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 42.40 39 31.20 33 26.40 125 100.00