รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สันกำแพง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 85.71 2 14.29 14 100.00
ทรายมูล 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 1 14.29 7 100.00
ร้องวัวแดง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
บวกค้าง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 61.54 5 38.46 13 100.00
แช่ช้าง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
ออนใต้ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
แม่ปูคา 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 33.33 0 0.00 6 66.67 9 100.00
ห้วยทราย 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
ต้นเปา 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 10 100.00
สันกลาง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
รวม 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 37.00 30 30.00 33 33.00 100 100.00