รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันป่าตอง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ยุหว่า 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 93.33 0 0.00 1 6.67 15 100.00
สันกลาง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
ท่าวังพร้าว 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
มะขามหลวง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 0 0.00 7 77.78 9 100.00
แม่ก๊า 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50.00 7 50.00 14 100.00
บ้านแม 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 10 76.92 0 0.00 13 100.00
บ้านกลาง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 18.18 9 81.82 11 100.00
ทุ่งสะโตก 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 11 91.67 12 100.00
ทุ่งต้อม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 27.27 8 72.73 11 100.00
น้ำบ่อหลวง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 3 27.27 7 63.64 11 100.00
มะขุนหวาน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
รวม 120 0 120 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 16.67 26 21.67 74 61.67 120 100.00