รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ ฝาง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เวียง 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00
ม่อนปิ่น 15 0 9 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 60.00 0 0.00 0 0.00 9 60.00
แม่งอน 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 80.00 0 0.00 3 20.00 15 100.00
แม่สูน 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 64.71 6 35.29 17 100.00
สันทราย 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 82.35 0 0.00 3 17.65 17 100.00
แม่คะ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 93.33 1 6.67 0 0.00 15 100.00
แม่ข่า 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 30.77 1 7.69 8 61.54 13 100.00
โป่งน้ำร้อน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 1 14.29 7 100.00
รวม 119 0 113 94.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79 66.39 13 10.92 21 17.65 113 94.96