รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ริมใต้ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 5 62.50 1 12.50 8 100.00
ริมเหนือ 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 4 80.00 5 100.00
สันโป่ง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 45.45 0 0.00 6 54.55 11 100.00
ขี้เหล็ก 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 1 12.50 4 50.00 8 100.00
สะลวง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 0 0.00 5 62.50 8 100.00
ห้วยทราย 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 4 80.00 5 100.00
แม่แรม 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 10 83.33 1 8.33 12 100.00
โป่งแยง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
แม่สา 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ดอนแก้ว 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 50.00 0 0.00 5 50.00 10 100.00
เหมืองแก้ว 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 66.67 3 33.33 9 100.00
รวม 92 0 92 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 29.35 22 23.91 43 46.74 92 100.00