รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ แม่แตง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สันมหาพน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
แม่แตง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
ขี้เหล็ก 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 45.45 1 9.09 5 45.45 11 100.00
ช่อแล 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
แม่หอพระ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 55.56 0 0.00 4 44.44 9 100.00
สบเปิง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
บ้านเป้า 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00 7 100.00
สันป่ายาง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 0 0.00 1 16.67 6 100.00
ป่าแป๋ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 11 84.62 1 7.69 13 100.00
เมืองก๋าย 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
บ้านช้าง 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00
กื้ดช้าง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
อินทขิล 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 17 89.47 1 5.26 19 100.00
รวม 120 0 120 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 36.67 30 25.00 46 38.33 120 100.00