รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ศรีภูมิ 0 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระสิงห์ 0 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หายยา 0 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช้างม่อย 0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช้างคลาน 0 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วัดเกต 0 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช้างเผือก 5 9 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 2 40.00 0 0.00 5 100.00
สุเทพ 15 4 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00
แม่เหียะ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
ป่าแดด 13 2 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 84.62 2 15.38 0 0.00 13 100.00
หนองหอย 7 6 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 57.14 1 14.29 2 28.57 7 100.00
ท่าศาลา 5 6 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 1 20.00 3 60.00 5 100.00
หนองป่าครั่ง 7 1 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00 7 100.00
ฟ้าฮ่าม 7 2 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 71.43 2 28.57 0 0.00 7 100.00
ป่าตัน 0 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สันผีเสื้อ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 0 0.00 2 22.22 9 100.00
รวม 78 97 78 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62 79.49 9 11.54 7 8.97 78 100.00