รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงใหม่ 2,067 97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น่าน 893 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พะเยา 806 14 125 15.51 3 0.37 2 0.25 20 2.48 60 7.44 17 2.11 23 2.85 100 12.41
แพร่ 708 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ฮ่องสอน 415 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำปาง 975 41 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 0 0.00 0 0.00 1 0.10
ลำพูน 594 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 8,209 276 126 1.53 3 0.04 2 0.02 20 0.24 61 0.74 17 0.21 23 1.23 101 1.23


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 7 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.34 1 0.17 4 0.69 7 1.20
พิษณุโลก 1,048 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 1,439 59 2 0.14 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 841 28 17 2.02 0 0.00 0 0.00 5 0.59 8 0.95 0 0.00 4 0.48 12 1.43
อุตรดิตถ์ 621 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,530 139 26 0.57 1 0.02 0 0.00 6 0.13 10 0.22 1 0.02 8 0.42 19 0.42


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 8 0.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.84 8 0.84
ชัยนาท 505 31 2 0.40 1 0.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.20 0 0.00 1 0.20
นครสวรรค์ 1,434 153 49 3.42 1 0.07 1 0.07 18 1.26 5 0.35 3 0.21 21 1.46 29 2.02
พิจิตร 889 59 10 1.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.90 0 0.00 2 0.22 10 1.12
อุทัยธานี 642 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,427 303 69 1.56 2 0.05 1 0.02 18 0.41 13 0.29 4 0.09 31 1.08 48 1.08


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นนทบุรี 440 339 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปทุมธานี 518 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 1,124 68 1 0.09 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระบุรี 998 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิงห์บุรี 364 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 513 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 5,868 579 1 0.02 1 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบุรี 697 48 12 1.72 0 0.00 0 0.00 12 1.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราชบุรี 976 79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 308 1 22 7.14 1 0.32 0 0.00 7 2.27 4 1.30 0 0.00 10 3.25 14 4.55
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 5,614 401 34 0.61 1 0.02 0 0.00 19 0.34 4 0.07 0 0.00 10 0.25 14 0.25


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 14 1.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.48 3 0.40 14 1.88
ฉะเชิงเทรา 893 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชลบุรี 732 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตราด 261 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปราจีนบุรี 725 24 8 1.10 1 0.14 1 0.14 2 0.28 1 0.14 0 0.00 3 0.41 4 0.55
ระยอง 443 67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรปราการ 504 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 731 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 5,032 254 22 0.44 1 0.02 1 0.02 2 0.04 1 0.02 11 0.22 6 0.36 18 0.36


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 167 10.54 5 0.32 0 0.00 7 0.44 20 1.26 29 1.83 106 6.69 155 9.79
ขอนแก่น 2,364 188 169 7.15 4 0.17 2 0.08 30 1.27 55 2.33 16 0.68 62 2.62 133 5.63
มหาสารคาม 1,944 36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ร้อยเอ็ด 2,446 20 220 8.99 7 0.29 1 0.04 14 0.57 16 0.65 21 0.86 161 6.58 198 8.09
รวม 8,338 244 556 6.67 16 0.19 3 0.04 51 0.61 91 1.09 66 0.79 329 5.83 486 5.83


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 459 40.69 6 0.53 6 0.53 18 1.60 75 6.65 130 11.52 224 19.86 429 38.03
บึงกาฬ 617 22 1 0.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.16 0 0.00 1 0.16
เลย 938 20 3 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.21 0 0.00 1 0.11 3 0.32
สกลนคร 1,550 49 5 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.13 3 0.19 5 0.32
หนองคาย 712 41 10 1.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.70 0 0.00 5 0.70 10 1.40
หนองบัวลำภู 717 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุดรธานี 1,872 131 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 7,534 288 478 6.34 6 0.08 6 0.08 18 0.24 82 1.09 133 1.77 233 5.95 448 5.95


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครราชสีมา 3,744 254 18 0.48 5 0.13 0 0.00 0 0.00 7 0.19 2 0.05 4 0.11 13 0.35
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,198 86.33 14 0.55 7 0.27 110 4.32 254 9.98 263 10.33 1,550 60.88 2,067 81.19
สุรินทร์ 2,126 113 8 0.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.05 7 0.33 8 0.38
รวม 10,058 413 2,224 22.11 19 0.19 7 0.07 110 1.09 261 2.59 266 2.64 1,561 20.76 2,088 20.76


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยโสธร 885 23 57 6.44 1 0.11 3 0.34 3 0.34 23 2.60 16 1.81 11 1.24 50 5.65
ศรีสะเกษ 2,635 36 2 0.08 1 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.04 1 0.04
อำนาจเจริญ 607 30 27 4.45 1 0.16 1 0.16 2 0.33 7 1.15 1 0.16 15 2.47 23 3.79
อุบลราชธานี 2,698 127 21 0.78 2 0.07 0 0.00 1 0.04 16 0.59 0 0.00 2 0.07 18 0.67
รวม 7,351 250 107 1.46 5 0.07 4 0.05 6 0.08 46 0.63 17 0.23 29 1.25 92 1.25


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 14 3.61 0 0.00 1 0.26 0 0.00 2 0.52 4 1.03 7 1.80 13 3.35
ชุมพร 756 71 1 0.13 1 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครศรีธรรมราช 1,550 82 18 1.16 0 0.00 0 0.00 1 0.06 8 0.52 1 0.06 8 0.52 17 1.10
พังงา 328 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 1,076 142 2 0.19 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
รวม 4,394 366 35 0.80 2 0.05 1 0.02 1 0.02 10 0.23 5 0.11 16 0.71 31 0.71


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นราธิวาส 589 129 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 667 56 2 0.30 0 0.00 0 0.00 2 0.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พัทลุง 670 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยะลา 380 79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สงขลา 991 59 21 2.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.11 1 0.10 9 0.91 21 2.12
สตูล 276 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,291 509 23 0.54 0 0.00 0 0.00 2 0.05 11 0.26 1 0.02 9 0.49 21 0.49