รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 108 6.17 5 0.29 2 0.11 32 1.83 52 2.97 2 0.11 15 0.86 69 3.94
เชียงใหม่ 2,067 97 77 3.73 0 0.00 6 0.29 15 0.73 37 1.79 5 0.24 14 0.68 56 2.71
น่าน 893 28 4 0.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.45
พะเยา 806 14 181 22.46 4 0.50 1 0.12 20 2.48 64 7.94 20 2.48 72 8.93 156 19.35
แพร่ 708 18 17 2.40 0 0.00 6 0.85 5 0.71 4 0.56 1 0.14 1 0.14 6 0.85
แม่ฮ่องสอน 415 6 5 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.48 0 0.00 3 0.72 5 1.20
ลำปาง 975 41 207 21.23 5 0.51 4 0.41 48 4.92 92 9.44 11 1.13 47 4.82 150 15.38
ลำพูน 594 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 8,209 276 599 7.30 14 0.17 19 0.23 120 1.46 253 3.08 39 0.48 154 5.43 446 5.43


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 15 2.58 0 0.00 0 0.00 5 0.86 4 0.69 1 0.17 5 0.86 10 1.72
พิษณุโลก 1,048 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 1,439 59 17 1.18 1 0.07 4 0.28 1 0.07 7 0.49 1 0.07 3 0.21 11 0.76
สุโขทัย 841 28 91 10.82 2 0.24 3 0.36 19 2.26 36 4.28 1 0.12 30 3.57 67 7.97
อุตรดิตถ์ 620 26 31 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 2.74 11 1.77 3 0.48 31 5.00
รวม 4,529 139 154 3.40 3 0.07 7 0.15 25 0.55 64 1.41 14 0.31 41 2.63 119 2.63


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 11 1.15 0 0.00 0 0.00 2 0.21 1 0.10 0 0.00 8 0.84 9 0.94
ชัยนาท 505 31 73 14.46 0 0.00 0 0.00 16 3.17 33 6.53 7 1.39 17 3.37 57 11.29
นครสวรรค์ 1,434 153 54 3.77 1 0.07 1 0.07 19 1.32 9 0.63 3 0.21 21 1.46 33 2.30
พิจิตร 889 59 223 25.08 0 0.00 13 1.46 60 6.75 119 13.39 13 1.46 18 2.02 150 16.87
อุทัยธานี 642 15 3 0.47 0 0.00 1 0.16 1 0.16 1 0.16 0 0.00 0 0.00 1 0.16
รวม 4,427 303 364 8.22 1 0.02 15 0.34 98 2.21 163 3.68 23 0.52 64 5.65 250 5.65


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 1 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.24 0 0.00 1 0.24
นนทบุรี 440 339 14 3.18 0 0.00 0 0.00 1 0.23 7 1.59 1 0.23 5 1.14 13 2.95
ปทุมธานี 518 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 1,124 68 59 5.25 3 0.27 0 0.00 14 1.25 35 3.11 0 0.00 7 0.62 42 3.74
สระบุรี 998 59 10 1.00 1 0.10 8 0.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 1 0.10
สิงห์บุรี 364 26 43 11.81 1 0.27 3 0.82 10 2.75 28 7.69 0 0.00 1 0.27 29 7.97
อ่างทอง 513 34 16 3.12 0 0.00 0 0.00 3 0.58 10 1.95 0 0.00 3 0.58 13 2.53
รวม 5,868 579 143 2.44 5 0.09 11 0.19 28 0.48 80 1.36 2 0.03 17 1.69 99 1.69


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 91 9.49 4 0.42 5 0.52 7 0.73 48 5.01 2 0.21 25 2.61 75 7.82
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 12 2.76 2 0.46 0 0.00 3 0.69 3 0.69 0 0.00 4 0.92 7 1.61
เพชรบุรี 697 48 141 20.23 0 0.00 3 0.43 35 5.02 75 10.76 3 0.43 25 3.59 103 14.78
ราชบุรี 976 80 329 33.71 0 0.00 4 0.41 25 2.56 147 15.06 35 3.59 118 12.09 300 30.74
สมุทรสงคราม 308 1 39 12.66 3 0.97 1 0.32 15 4.87 6 1.95 1 0.32 13 4.22 20 6.49
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 293 29.07 1 0.10 5 0.50 3 0.30 36 3.57 37 3.67 211 20.93 284 28.17
รวม 5,614 402 905 16.12 10 0.18 18 0.32 88 1.57 315 5.61 78 1.39 396 14.05 789 14.05


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 14 1.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.48 3 0.40 14 1.88
ฉะเชิงเทรา 893 40 58 6.49 0 0.00 0 0.00 7 0.78 37 4.14 11 1.23 3 0.34 51 5.71
ชลบุรี 732 49 70 9.56 1 0.14 5 0.68 9 1.23 12 1.64 15 2.05 28 3.83 55 7.51
ตราด 261 11 1 0.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.38 0 0.00 0 0.00 1 0.38
ปราจีนบุรี 725 24 8 1.10 1 0.14 1 0.14 2 0.28 1 0.14 0 0.00 3 0.41 4 0.55
ระยอง 443 67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรปราการ 504 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 731 44 5 0.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.68 5 0.68
รวม 5,032 254 156 3.10 2 0.04 6 0.12 18 0.36 51 1.01 37 0.74 42 2.58 130 2.58


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 372 23.48 8 0.51 4 0.25 14 0.88 49 3.09 40 2.53 257 16.22 346 21.84
ขอนแก่น 2,364 188 984 41.62 17 0.72 21 0.89 134 5.67 270 11.42 78 3.30 464 19.63 812 34.35
มหาสารคาม 1,944 36 226 11.63 4 0.21 7 0.36 32 1.65 75 3.86 24 1.23 84 4.32 183 9.41
ร้อยเอ็ด 2,446 20 586 23.96 8 0.33 4 0.16 51 2.09 78 3.19 90 3.68 355 14.51 523 21.38
รวม 8,338 244 2,168 26.00 37 0.44 36 0.43 231 2.77 472 5.66 232 2.78 1,160 22.36 1,864 22.36


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 543 48.14 4 0.35 6 0.53 21 1.86 120 10.64 134 11.88 258 22.87 512 45.39
บึงกาฬ 617 33 125 20.26 2 0.32 2 0.32 12 1.94 50 8.10 12 1.94 47 7.62 109 17.67
เลย 938 20 279 29.74 4 0.43 3 0.32 32 3.41 80 8.53 19 2.03 141 15.03 240 25.59
สกลนคร 1,550 49 135 8.71 0 0.00 1 0.06 29 1.87 44 2.84 28 1.81 33 2.13 105 6.77
หนองคาย 712 41 29 4.07 1 0.14 1 0.14 8 1.12 11 1.54 2 0.28 6 0.84 19 2.67
หนองบัวลำภู 717 0 14 1.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1.95 14 1.95
อุดรธานี 1,872 131 143 7.64 7 0.37 2 0.11 17 0.91 61 3.26 11 0.59 45 2.40 117 6.25
รวม 7,534 299 1,268 16.83 18 0.24 15 0.20 119 1.58 366 4.86 206 2.73 544 14.81 1,116 14.81


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 188 11.45 0 0.00 1 0.06 10 0.61 99 6.03 24 1.46 54 3.29 177 10.78
นครราชสีมา 3,744 254 197 5.26 2 0.05 0 0.00 11 0.29 84 2.24 25 0.67 75 2.00 184 4.91
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,201 86.45 13 0.51 7 0.27 109 4.28 254 9.98 263 10.33 1,555 61.08 2,072 81.38
สุรินทร์ 2,126 113 183 8.61 9 0.42 1 0.05 5 0.24 17 0.80 28 1.32 123 5.79 168 7.90
รวม 10,058 413 2,769 27.53 24 0.24 9 0.09 135 1.34 454 4.51 340 3.38 1,807 25.86 2,601 25.86


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 178 33.84 2 0.38 7 1.33 3 0.57 82 15.59 16 3.04 68 12.93 166 31.56
ยโสธร 885 23 153 17.29 1 0.11 4 0.45 10 1.13 62 7.01 30 3.39 46 5.20 138 15.59
ศรีสะเกษ 2,635 36 325 12.33 16 0.61 6 0.23 43 1.63 113 4.29 45 1.71 102 3.87 260 9.87
อำนาจเจริญ 607 30 61 10.05 1 0.16 7 1.15 5 0.82 22 3.62 2 0.33 24 3.95 48 7.91
อุบลราชธานี 2,698 127 253 9.38 4 0.15 3 0.11 3 0.11 94 3.48 16 0.59 133 4.93 243 9.01
รวม 7,351 250 970 13.20 24 0.33 27 0.37 64 0.87 373 5.07 109 1.48 373 11.63 855 11.63


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 103 26.55 0 0.00 3 0.77 13 3.35 19 4.90 17 4.38 51 13.14 87 22.42
ชุมพร 755 71 14 1.85 12 1.59 1 0.13 0 0.00 1 0.13 0 0.00 0 0.00 1 0.13
นครศรีธรรมราช 1,550 82 52 3.35 0 0.00 0 0.00 9 0.58 22 1.42 1 0.06 20 1.29 43 2.77
พังงา 328 12 26 7.93 3 0.91 0 0.00 4 1.22 10 3.05 7 2.13 2 0.61 19 5.79
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 63 32.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 19.69 13 6.74 12 6.22 63 32.64
สุราษฎร์ธานี 1,076 144 228 21.19 2 0.19 4 0.37 60 5.58 79 7.34 14 1.30 69 6.41 162 15.06
รวม 4,393 368 486 11.06 17 0.39 8 0.18 86 1.96 169 3.85 52 1.18 154 8.54 375 8.54


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 129 17.97 0 0.00 3 0.42 19 2.65 42 5.85 8 1.11 57 7.94 107 14.90
นราธิวาส 589 129 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 667 56 22 3.30 1 0.15 0 0.00 7 1.05 10 1.50 2 0.30 2 0.30 14 2.10
พัทลุง 670 50 55 8.21 1 0.15 6 0.90 3 0.45 26 3.88 8 1.19 11 1.64 45 6.72
ยะลา 380 80 29 7.63 4 1.05 2 0.53 7 1.84 11 2.89 1 0.26 4 1.05 16 4.21
สงขลา 991 59 178 17.96 8 0.81 2 0.20 36 3.63 81 8.17 11 1.11 40 4.04 132 13.32
สตูล 279 57 38 13.62 0 0.00 1 0.36 7 2.51 18 6.45 1 0.36 11 3.94 30 10.75
รวม 4,294 512 451 10.50 14 0.33 14 0.33 79 1.84 188 4.38 31 0.72 125 8.01 344 8.01