รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,761 66 227 12.89 9 0.51 3 0.17 28 1.59 131 7.44 6 0.34 50 2.84 187 10.62
เชียงใหม่ 2,067 97 261 12.63 2 0.10 9 0.44 25 1.21 117 5.66 19 0.92 89 4.31 225 10.89
น่าน 893 28 4 0.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.45
พะเยา 806 15 409 50.74 2 0.25 1 0.12 22 2.73 130 16.13 53 6.58 201 24.94 384 47.64
แพร่ 708 18 93 13.14 0 0.00 6 0.85 24 3.39 33 4.66 4 0.56 26 3.67 63 8.90
แม่ฮ่องสอน 415 6 28 6.75 5 1.20 0 0.00 8 1.93 6 1.45 0 0.00 9 2.17 15 3.61
ลำปาง 977 41 270 27.64 6 0.61 4 0.41 60 6.14 121 12.38 20 2.05 59 6.04 200 20.47
ลำพูน 594 7 8 1.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.35 8 1.35
รวม 8,221 278 1,300 15.81 24 0.29 23 0.28 167 2.03 540 6.57 102 1.24 444 13.21 1,086 13.21


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 63 10.84 0 0.00 2 0.34 9 1.55 11 1.89 12 2.07 29 4.99 52 8.95
พิษณุโลก 1,047 3 15 1.43 3 0.29 0 0.00 2 0.19 3 0.29 0 0.00 7 0.67 10 0.96
เพชรบูรณ์ 1,439 61 52 3.61 3 0.21 5 0.35 18 1.25 20 1.39 1 0.07 5 0.35 26 1.81
สุโขทัย 841 28 117 13.91 0 0.00 2 0.24 22 2.62 54 6.42 2 0.24 37 4.40 93 11.06
อุตรดิตถ์ 620 26 87 14.03 0 0.00 2 0.32 3 0.48 46 7.42 20 3.23 16 2.58 82 13.23
รวม 4,528 143 334 7.38 6 0.13 11 0.24 54 1.19 134 2.96 35 0.77 94 5.81 263 5.81


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 11 1.15 0 0.00 0 0.00 2 0.21 1 0.10 0 0.00 8 0.84 9 0.94
ชัยนาท 505 36 82 16.24 0 0.00 0 0.00 17 3.37 37 7.33 9 1.78 19 3.76 65 12.87
นครสวรรค์ 1,434 156 201 14.02 2 0.14 2 0.14 45 3.14 94 6.56 8 0.56 50 3.49 152 10.60
พิจิตร 889 59 241 27.11 0 0.00 14 1.57 71 7.99 119 13.39 14 1.57 23 2.59 156 17.55
อุทัยธานี 642 15 3 0.47 0 0.00 1 0.16 1 0.16 1 0.16 0 0.00 0 0.00 1 0.16
รวม 4,427 311 538 12.15 2 0.05 17 0.38 136 3.07 252 5.69 31 0.70 100 8.65 383 8.65


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 1 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.24 0 0.00 1 0.24
นนทบุรี 440 339 42 9.55 1 0.23 0 0.00 13 2.95 15 3.41 5 1.14 8 1.82 28 6.36
ปทุมธานี 518 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,503 55 627 41.72 9 0.60 10 0.67 112 7.45 328 21.82 52 3.46 116 7.72 496 33.00
ลพบุรี 1,124 68 149 13.26 5 0.44 1 0.09 61 5.43 67 5.96 3 0.27 12 1.07 82 7.30
สระบุรี 998 59 10 1.00 1 0.10 8 0.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 1 0.10
สิงห์บุรี 364 26 44 12.09 1 0.27 4 1.10 10 2.75 28 7.69 0 0.00 1 0.27 29 7.97
อ่างทอง 513 34 22 4.29 0 0.00 0 0.00 3 0.58 10 1.95 0 0.00 9 1.75 19 3.70
รวม 5,869 620 895 15.25 17 0.29 23 0.39 199 3.39 448 7.63 61 1.04 147 11.18 656 11.18


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 127 13.24 2 0.21 6 0.63 11 1.15 70 7.30 6 0.63 32 3.34 108 11.26
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 51 15 3.45 2 0.46 0 0.00 6 1.38 3 0.69 0 0.00 4 0.92 7 1.61
เพชรบุรี 697 48 141 20.23 0 0.00 3 0.43 34 4.88 76 10.90 3 0.43 25 3.59 104 14.92
ราชบุรี 976 80 656 67.21 0 0.00 5 0.51 62 6.35 311 31.86 72 7.38 206 21.11 589 60.35
สมุทรสงคราม 308 1 42 13.64 3 0.97 0 0.00 15 4.87 6 1.95 0 0.00 18 5.84 24 7.79
สมุทรสาคร 290 70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 379 37.60 1 0.10 9 0.89 9 0.89 55 5.46 45 4.46 260 25.79 360 35.71
รวม 5,614 405 1,360 24.23 8 0.14 23 0.41 137 2.44 521 9.28 126 2.24 545 21.23 1,192 21.23


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 731 34 60 8.21 0 0.00 8 1.09 6 0.82 26 3.56 13 1.78 7 0.96 46 6.29
ฉะเชิงเทรา 891 52 78 8.75 0 0.00 1 0.11 9 1.01 41 4.60 13 1.46 14 1.57 68 7.63
ชลบุรี 732 49 89 12.16 2 0.27 5 0.68 9 1.23 17 2.32 15 2.05 41 5.60 73 9.97
ตราด 261 11 20 7.66 0 0.00 0 0.00 11 4.21 8 3.07 1 0.38 0 0.00 9 3.45
ปราจีนบุรี 725 24 42 5.79 2 0.28 1 0.14 3 0.41 7 0.97 1 0.14 28 3.86 36 4.97
ระยอง 443 103 12 2.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2.48 0 0.00 1 0.23 12 2.71
สมุทรปราการ 504 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 731 44 230 31.46 0 0.00 4 0.55 12 1.64 107 14.64 25 3.42 82 11.22 214 29.27
รวม 5,018 317 531 10.58 4 0.08 19 0.38 50 1.00 217 4.32 68 1.36 173 9.13 458 9.13


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 442 27.90 7 0.44 4 0.25 17 1.07 74 4.67 43 2.71 297 18.75 414 26.14
ขอนแก่น 2,366 189 1,192 50.38 16 0.68 22 0.93 144 6.09 334 14.12 108 4.56 568 24.01 1,010 42.69
มหาสารคาม 1,944 36 355 18.26 4 0.21 10 0.51 40 2.06 104 5.35 56 2.88 141 7.25 301 15.48
ร้อยเอ็ด 2,447 20 1,030 42.09 2 0.08 9 0.37 72 2.94 155 6.33 134 5.48 658 26.89 947 38.70
รวม 8,341 245 3,019 36.19 29 0.35 45 0.54 273 3.27 667 8.00 341 4.09 1,664 32.03 2,672 32.03


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 977 86.61 3 0.27 11 0.98 33 2.93 182 16.13 201 17.82 547 48.49 930 82.45
บึงกาฬ 617 33 134 21.72 2 0.32 2 0.32 12 1.94 50 8.10 12 1.94 56 9.08 118 19.12
เลย 938 26 280 29.85 5 0.53 3 0.32 32 3.41 80 8.53 19 2.03 141 15.03 240 25.59
สกลนคร 1,519 80 145 9.55 1 0.07 2 0.13 37 2.44 44 2.90 28 1.84 33 2.17 105 6.91
หนองคาย 712 41 47 6.60 0 0.00 1 0.14 8 1.12 14 1.97 3 0.42 21 2.95 38 5.34
หนองบัวลำภู 717 0 182 25.38 0 0.00 2 0.28 19 2.65 55 7.67 15 2.09 91 12.69 161 22.45
อุดรธานี 1,892 115 144 7.61 7 0.37 2 0.11 18 0.95 61 3.22 11 0.58 45 2.38 117 6.18
รวม 7,523 320 1,909 25.38 18 0.24 23 0.31 159 2.11 486 6.46 289 3.84 934 22.72 1,709 22.72


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 280 17.05 1 0.06 4 0.24 30 1.83 116 7.06 41 2.50 88 5.36 245 14.92
นครราชสีมา 3,744 254 549 14.66 4 0.11 6 0.16 41 1.10 199 5.32 44 1.18 255 6.81 498 13.30
บุรีรัมย์ 2,548 38 2,264 88.85 8 0.31 10 0.39 108 4.24 246 9.65 275 10.79 1,617 63.46 2,138 83.91
สุรินทร์ 2,125 113 391 18.40 9 0.42 2 0.09 10 0.47 119 5.60 35 1.65 216 10.16 370 17.41
รวม 10,059 413 3,484 34.64 22 0.22 22 0.22 189 1.88 680 6.76 395 3.93 2,176 32.32 3,251 32.32


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 208 39.54 2 0.38 7 1.33 8 1.52 86 16.35 18 3.42 87 16.54 191 36.31
ยโสธร 885 23 183 20.68 1 0.11 4 0.45 11 1.24 73 8.25 30 3.39 64 7.23 167 18.87
ศรีสะเกษ 2,635 47 373 14.16 16 0.61 8 0.30 46 1.75 133 5.05 48 1.82 122 4.63 303 11.50
อำนาจเจริญ 604 30 97 16.06 0 0.00 7 1.16 5 0.83 29 4.80 2 0.33 54 8.94 85 14.07
อุบลราชธานี 2,699 128 673 24.94 4 0.15 4 0.15 16 0.59 237 8.78 88 3.26 324 12.00 649 24.05
รวม 7,349 262 1,534 20.87 23 0.31 30 0.41 86 1.17 558 7.59 186 2.53 651 18.98 1,395 18.98


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 389 56 127 32.65 0 0.00 3 0.77 13 3.34 21 5.40 27 6.94 63 16.20 111 28.53
ชุมพร 755 71 68 9.01 12 1.59 1 0.13 17 2.25 15 1.99 1 0.13 22 2.91 38 5.03
นครศรีธรรมราช 1,550 80 136 8.77 2 0.13 1 0.06 32 2.06 47 3.03 6 0.39 48 3.10 101 6.52
พังงา 328 9 44 13.41 3 0.91 0 0.00 7 2.13 21 6.40 6 1.83 7 2.13 34 10.37
ภูเก็ต 127 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 77 39.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 23.83 13 6.74 18 9.33 77 39.90
สุราษฎร์ธานี 1,076 165 296 27.51 4 0.37 5 0.46 70 6.51 117 10.87 17 1.58 83 7.71 217 20.17
รวม 4,418 384 748 16.93 21 0.48 10 0.23 139 3.15 267 6.04 70 1.58 241 13.08 578 13.08


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 84 136 18.94 0 0.00 3 0.42 19 2.65 49 6.82 8 1.11 57 7.94 114 15.88
นราธิวาส 589 129 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 667 70 135 20.24 10 1.50 4 0.60 42 6.30 58 8.70 5 0.75 16 2.40 79 11.84
พัทลุง 670 50 104 15.52 2 0.30 8 1.19 4 0.60 54 8.06 16 2.39 20 2.99 90 13.43
ยะลา 380 84 43 11.32 4 1.05 2 0.53 7 1.84 15 3.95 1 0.26 14 3.68 30 7.89
สงขลา 991 62 178 17.96 8 0.81 2 0.20 36 3.63 81 8.17 11 1.11 40 4.04 132 13.32
สตูล 280 57 56 20.00 0 0.00 1 0.36 13 4.64 23 8.21 8 2.86 11 3.93 42 15.00
รวม 4,295 536 652 15.18 24 0.56 20 0.47 121 2.82 280 6.52 49 1.14 158 11.34 487 11.34