รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 26 1.48 4 0.23 0 0.00 5 0.29 1 0.06 2 0.11 14 0.80 17 0.97
เชียงใหม่ 2,067 97 9 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.24 0 0.00 4 0.19 9 0.44
น่าน 893 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พะเยา 806 14 139 17.25 5 0.62 2 0.25 20 2.48 61 7.57 18 2.23 33 4.09 112 13.90
แพร่ 708 18 17 2.40 0 0.00 6 0.85 5 0.71 4 0.56 1 0.14 1 0.14 6 0.85
แม่ฮ่องสอน 415 6 2 0.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.48 2 0.48
ลำปาง 975 41 129 13.23 5 0.51 2 0.21 37 3.79 64 6.56 1 0.10 20 2.05 85 8.72
ลำพูน 594 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 8,209 276 322 3.92 14 0.17 10 0.12 67 0.82 135 1.64 22 0.27 74 2.81 231 2.81


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 7 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.34 1 0.17 4 0.69 7 1.20
พิษณุโลก 1,048 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 1,439 59 2 0.14 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 841 28 91 10.82 2 0.24 3 0.36 19 2.26 36 4.28 1 0.12 30 3.57 67 7.97
อุตรดิตถ์ 621 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,530 139 100 2.21 3 0.07 3 0.07 20 0.44 38 0.84 2 0.04 34 1.63 74 1.63


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 8 0.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.84 8 0.84
ชัยนาท 505 31 62 12.28 0 0.00 0 0.00 16 3.17 22 4.36 7 1.39 17 3.37 46 9.11
นครสวรรค์ 1,434 153 49 3.42 1 0.07 1 0.07 18 1.26 5 0.35 3 0.21 21 1.46 29 2.02
พิจิตร 889 59 180 20.25 0 0.00 11 1.24 58 6.52 83 9.34 12 1.35 16 1.80 111 12.49
อุทัยธานี 642 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,427 303 299 6.75 1 0.02 12 0.27 92 2.08 110 2.48 22 0.50 62 4.38 194 4.38


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นนทบุรี 440 339 9 2.05 0 0.00 0 0.00 1 0.23 4 0.91 0 0.00 4 0.91 8 1.82
ปทุมธานี 518 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 1,124 68 27 2.40 2 0.18 0 0.00 7 0.62 16 1.42 0 0.00 2 0.18 18 1.60
สระบุรี 998 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิงห์บุรี 364 26 17 4.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 4.67 0 0.00 0 0.00 17 4.67
อ่างทอง 513 34 6 1.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.78 0 0.00 2 0.39 6 1.17
รวม 5,868 579 59 1.01 2 0.03 0 0.00 8 0.14 41 0.70 0 0.00 8 0.84 49 0.84


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 0 0.00 0 0.00 1 0.10
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 12 2.76 2 0.46 0 0.00 3 0.69 3 0.69 0 0.00 4 0.92 7 1.61
เพชรบุรี 697 48 12 1.72 0 0.00 0 0.00 12 1.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราชบุรี 976 80 43 4.41 0 0.00 1 0.10 10 1.02 10 1.02 4 0.41 18 1.84 32 3.28
สมุทรสงคราม 308 1 39 12.66 3 0.97 1 0.32 15 4.87 6 1.95 1 0.32 13 4.22 20 6.49
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 7 0.69 0 0.00 0 0.00 1 0.10 6 0.60 0 0.00 0 0.00 6 0.60
รวม 5,614 402 114 2.03 5 0.09 2 0.04 41 0.73 26 0.46 5 0.09 35 1.18 66 1.18


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 14 1.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.48 3 0.40 14 1.88
ฉะเชิงเทรา 893 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชลบุรี 732 49 18 2.46 1 0.14 2 0.27 0 0.00 0 0.00 6 0.82 9 1.23 15 2.05
ตราด 261 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปราจีนบุรี 725 24 8 1.10 1 0.14 1 0.14 2 0.28 1 0.14 0 0.00 3 0.41 4 0.55
ระยอง 443 67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรปราการ 504 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 731 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 5,032 254 40 0.79 2 0.04 3 0.06 2 0.04 1 0.02 17 0.34 15 0.66 33 0.66


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 239 15.09 13 0.82 0 0.00 14 0.88 24 1.52 32 2.02 156 9.85 212 13.38
ขอนแก่น 2,364 188 690 29.19 12 0.51 14 0.59 96 4.06 182 7.70 54 2.28 332 14.04 568 24.03
มหาสารคาม 1,944 36 12 0.62 1 0.05 0 0.00 8 0.41 3 0.15 0 0.00 0 0.00 3 0.15
ร้อยเอ็ด 2,446 20 579 23.67 12 0.49 4 0.16 49 2.00 73 2.98 89 3.64 352 14.39 514 21.01
รวม 8,338 244 1,520 18.23 38 0.46 18 0.22 167 2.00 282 3.38 175 2.10 840 15.56 1,297 15.56


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 470 41.67 6 0.53 6 0.53 22 1.95 79 7.00 132 11.70 225 19.95 436 38.65
บึงกาฬ 617 33 36 5.83 1 0.16 0 0.00 3 0.49 27 4.38 2 0.32 3 0.49 32 5.19
เลย 938 20 143 15.25 3 0.32 2 0.21 26 2.77 49 5.22 7 0.75 56 5.97 112 11.94
สกลนคร 1,550 49 29 1.87 0 0.00 0 0.00 3 0.19 2 0.13 20 1.29 4 0.26 26 1.68
หนองคาย 712 41 11 1.54 1 0.14 0 0.00 0 0.00 5 0.70 0 0.00 5 0.70 10 1.40
หนองบัวลำภู 717 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุดรธานี 1,872 131 117 6.25 7 0.37 2 0.11 16 0.85 46 2.46 10 0.53 36 1.92 92 4.91
รวม 7,534 299 806 10.70 18 0.24 10 0.13 70 0.93 208 2.76 171 2.27 329 9.40 708 9.40


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 47 2.86 0 0.00 1 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 37 2.25 43 2.62
นครราชสีมา 3,744 254 65 1.74 5 0.13 0 0.00 0 0.00 8 0.21 2 0.05 50 1.34 60 1.60
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,198 86.33 14 0.55 7 0.27 109 4.28 254 9.98 263 10.33 1,551 60.92 2,068 81.23
สุรินทร์ 2,126 113 124 5.83 1 0.05 1 0.05 0 0.00 16 0.75 18 0.85 88 4.14 122 5.74
รวม 10,058 413 2,434 24.20 20 0.20 9 0.09 112 1.11 281 2.79 286 2.84 1,726 22.80 2,293 22.80


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 28 5.32 2 0.38 1 0.19 1 0.19 1 0.19 2 0.38 21 3.99 24 4.56
ยโสธร 885 23 97 10.96 0 0.00 3 0.34 7 0.79 50 5.65 24 2.71 13 1.47 87 9.83
ศรีสะเกษ 2,635 36 211 8.01 16 0.61 6 0.23 27 1.02 42 1.59 37 1.40 83 3.15 162 6.15
อำนาจเจริญ 607 30 37 6.10 1 0.16 1 0.16 3 0.49 13 2.14 2 0.33 17 2.80 32 5.27
อุบลราชธานี 2,698 127 57 2.11 3 0.11 0 0.00 1 0.04 48 1.78 3 0.11 2 0.07 53 1.96
รวม 7,351 250 430 5.85 22 0.30 11 0.15 39 0.53 154 2.09 68 0.93 136 4.87 358 4.87


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 68 17.53 2 0.52 3 0.77 8 2.06 10 2.58 14 3.61 31 7.99 55 14.18
ชุมพร 756 71 3 0.40 1 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.26 2 0.26
นครศรีธรรมราช 1,550 82 23 1.48 1 0.06 0 0.00 1 0.06 8 0.52 1 0.06 12 0.77 21 1.35
พังงา 328 12 8 2.44 0 0.00 0 0.00 2 0.61 2 0.61 4 1.22 0 0.00 6 1.83
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 2 1.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.52 1 0.52 0 0.00 2 1.04
สุราษฎร์ธานี 1,076 142 118 10.97 6 0.56 2 0.19 10 0.93 60 5.58 11 1.02 29 2.70 100 9.29
รวม 4,394 366 222 5.05 10 0.23 5 0.11 21 0.48 81 1.84 31 0.71 74 4.23 186 4.23


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 13 1.81 0 0.00 0 0.00 1 0.14 0 0.00 5 0.70 7 0.97 12 1.67
นราธิวาส 589 129 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 667 56 2 0.30 0 0.00 0 0.00 2 0.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พัทลุง 670 50 29 4.33 1 0.15 6 0.90 2 0.30 14 2.09 0 0.00 6 0.90 20 2.99
ยะลา 380 80 16 4.21 3 0.79 2 0.53 6 1.58 1 0.26 0 0.00 4 1.05 5 1.32
สงขลา 991 59 68 6.86 7 0.71 2 0.20 11 1.11 32 3.23 1 0.10 15 1.51 48 4.84
สตูล 276 56 1 0.36 0 0.00 1 0.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,291 511 129 3.01 11 0.26 11 0.26 22 0.51 47 1.10 6 0.14 32 1.98 85 1.98