รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 204 11.65 9 0.51 3 0.17 27 1.54 115 6.57 6 0.34 44 2.51 165 9.42
เชียงใหม่ 2,067 97 260 12.58 2 0.10 11 0.53 28 1.35 116 5.61 19 0.92 84 4.06 219 10.60
น่าน 893 28 4 0.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.45
พะเยา 806 14 409 50.74 3 0.37 2 0.25 25 3.10 128 15.88 53 6.58 198 24.57 379 47.02
แพร่ 708 18 89 12.57 0 0.00 6 0.85 24 3.39 29 4.10 4 0.56 26 3.67 59 8.33
แม่ฮ่องสอน 415 6 28 6.75 5 1.20 0 0.00 8 1.93 6 1.45 0 0.00 9 2.17 15 3.61
ลำปาง 975 41 268 27.49 5 0.51 4 0.41 60 6.15 121 12.41 20 2.05 58 5.95 199 20.41
ลำพูน 594 7 8 1.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.35 8 1.35
รวม 8,209 276 1,270 15.47 24 0.29 26 0.32 172 2.10 517 6.30 102 1.24 429 12.77 1,048 12.77


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 31 5.34 1 0.17 2 0.34 5 0.86 11 1.89 1 0.17 11 1.89 23 3.96
พิษณุโลก 1,048 1 15 1.43 3 0.29 0 0.00 2 0.19 3 0.29 0 0.00 7 0.67 10 0.95
เพชรบูรณ์ 1,439 59 35 2.43 3 0.21 4 0.28 2 0.14 20 1.39 1 0.07 5 0.35 26 1.81
สุโขทัย 841 28 117 13.91 2 0.24 3 0.36 21 2.50 54 6.42 2 0.24 35 4.16 91 10.82
อุตรดิตถ์ 620 26 79 12.74 0 0.00 2 0.32 3 0.48 38 6.13 20 3.23 16 2.58 74 11.94
รวม 4,529 139 277 6.12 9 0.20 11 0.24 33 0.73 126 2.78 24 0.53 74 4.95 224 4.95


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 11 1.15 0 0.00 0 0.00 2 0.21 1 0.10 0 0.00 8 0.84 9 0.94
ชัยนาท 505 31 78 15.45 0 0.00 0 0.00 17 3.37 33 6.53 9 1.78 19 3.76 61 12.08
นครสวรรค์ 1,434 152 201 14.02 2 0.14 2 0.14 45 3.14 94 6.56 8 0.56 50 3.49 152 10.60
พิจิตร 889 59 241 27.11 0 0.00 14 1.57 71 7.99 119 13.39 14 1.57 23 2.59 156 17.55
อุทัยธานี 642 15 3 0.47 0 0.00 1 0.16 1 0.16 1 0.16 0 0.00 0 0.00 1 0.16
รวม 4,427 302 534 12.06 2 0.05 17 0.38 136 3.07 248 5.60 31 0.70 100 8.56 379 8.56


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 1 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.24 0 0.00 1 0.24
นนทบุรี 440 339 41 9.32 1 0.23 0 0.00 12 2.73 16 3.64 5 1.14 7 1.59 28 6.36
ปทุมธานี 518 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 602 40.08 8 0.53 10 0.67 106 7.06 310 20.64 52 3.46 116 7.72 478 31.82
ลพบุรี 1,124 68 149 13.26 5 0.44 1 0.09 61 5.43 67 5.96 3 0.27 12 1.07 82 7.30
สระบุรี 998 59 10 1.00 1 0.10 8 0.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 1 0.10
สิงห์บุรี 364 26 44 12.09 1 0.27 4 1.10 10 2.75 28 7.69 0 0.00 1 0.27 29 7.97
อ่างทอง 513 34 22 4.29 0 0.00 0 0.00 3 0.58 10 1.95 0 0.00 9 1.75 19 3.70
รวม 5,868 579 869 14.81 16 0.27 23 0.39 192 3.27 431 7.34 61 1.04 146 10.87 638 10.87


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 124 12.93 0 0.00 6 0.63 10 1.04 70 7.30 6 0.63 32 3.34 108 11.26
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 15 3.45 2 0.46 0 0.00 6 1.38 3 0.69 0 0.00 4 0.92 7 1.61
เพชรบุรี 697 48 141 20.23 0 0.00 3 0.43 35 5.02 75 10.76 3 0.43 25 3.59 103 14.78
ราชบุรี 976 80 654 67.01 0 0.00 5 0.51 62 6.35 309 31.66 72 7.38 206 21.11 587 60.14
สมุทรสงคราม 308 1 42 13.64 3 0.97 0 0.00 15 4.87 6 1.95 0 0.00 18 5.84 24 7.79
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 379 37.60 1 0.10 9 0.89 9 0.89 55 5.46 45 4.46 260 25.79 360 35.71
รวม 5,614 402 1,355 24.14 6 0.11 23 0.41 137 2.44 518 9.23 126 2.24 545 21.18 1,189 21.18


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 48 6.46 0 0.00 8 1.08 0 0.00 20 2.69 13 1.75 7 0.94 40 5.38
ฉะเชิงเทรา 891 51 78 8.75 0 0.00 1 0.11 9 1.01 41 4.60 13 1.46 14 1.57 68 7.63
ชลบุรี 732 49 85 11.61 2 0.27 5 0.68 9 1.23 17 2.32 15 2.05 37 5.05 69 9.43
ตราด 261 11 20 7.66 0 0.00 0 0.00 11 4.21 8 3.07 1 0.38 0 0.00 9 3.45
ปราจีนบุรี 725 24 41 5.66 1 0.14 1 0.14 3 0.41 7 0.97 1 0.14 28 3.86 36 4.97
ระยอง 443 67 7 1.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1.35 0 0.00 1 0.23 7 1.58
สมุทรปราการ 504 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 731 44 201 27.50 1 0.14 4 0.55 10 1.37 106 14.50 25 3.42 55 7.52 186 25.44
รวม 5,030 265 480 9.54 4 0.08 19 0.38 42 0.83 205 4.08 68 1.35 142 8.25 415 8.25


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 429 27.08 6 0.38 4 0.25 17 1.07 74 4.67 43 2.71 285 17.99 402 25.38
ขอนแก่น 2,364 188 1,189 50.30 13 0.55 22 0.93 144 6.09 334 14.13 108 4.57 568 24.03 1,010 42.72
มหาสารคาม 1,944 36 354 18.21 4 0.21 10 0.51 40 2.06 104 5.35 56 2.88 140 7.20 300 15.43
ร้อยเอ็ด 2,446 20 949 38.80 2 0.08 7 0.29 99 4.05 146 5.97 108 4.42 587 24.00 841 34.38
รวม 8,338 244 2,921 35.03 25 0.30 43 0.52 300 3.60 658 7.89 315 3.78 1,580 30.62 2,553 30.62


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 971 86.08 3 0.27 11 0.98 33 2.93 182 16.13 200 17.73 542 48.05 924 81.91
บึงกาฬ 617 33 134 21.72 2 0.32 2 0.32 12 1.94 50 8.10 12 1.94 56 9.08 118 19.12
เลย 938 20 279 29.74 4 0.43 3 0.32 32 3.41 80 8.53 19 2.03 141 15.03 240 25.59
สกลนคร 1,550 49 143 9.23 0 0.00 1 0.06 37 2.39 44 2.84 28 1.81 33 2.13 105 6.77
หนองคาย 712 41 47 6.60 1 0.14 1 0.14 8 1.12 13 1.83 3 0.42 21 2.95 37 5.20
หนองบัวลำภู 717 0 146 20.36 0 0.00 1 0.14 11 1.53 49 6.83 14 1.95 71 9.90 134 18.69
อุดรธานี 1,872 131 144 7.69 7 0.37 2 0.11 18 0.96 61 3.26 11 0.59 45 2.40 117 6.25
รวม 7,534 299 1,864 24.74 17 0.23 21 0.28 151 2.00 479 6.36 287 3.81 909 22.23 1,675 22.23


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 280 17.05 1 0.06 4 0.24 30 1.83 116 7.06 41 2.50 88 5.36 245 14.92
นครราชสีมา 3,744 254 538 14.37 3 0.08 6 0.16 32 0.85 199 5.32 44 1.18 254 6.78 497 13.27
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,260 88.77 8 0.31 8 0.31 108 4.24 247 9.70 275 10.80 1,614 63.39 2,136 83.90
สุรินทร์ 2,126 113 322 15.15 9 0.42 2 0.09 6 0.28 82 3.86 33 1.55 190 8.94 305 14.35
รวม 10,058 413 3,400 33.80 21 0.21 20 0.20 176 1.75 644 6.40 393 3.91 2,146 31.65 3,183 31.65


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 208 39.54 2 0.38 7 1.33 8 1.52 86 16.35 18 3.42 87 16.54 191 36.31
ยโสธร 885 23 181 20.45 1 0.11 4 0.45 10 1.13 73 8.25 30 3.39 63 7.12 166 18.76
ศรีสะเกษ 2,635 36 369 14.00 16 0.61 7 0.27 46 1.75 133 5.05 48 1.82 119 4.52 300 11.39
อำนาจเจริญ 607 30 97 15.98 0 0.00 7 1.15 5 0.82 29 4.78 2 0.33 54 8.90 85 14.00
อุบลราชธานี 2,698 127 663 24.57 5 0.19 4 0.15 16 0.59 236 8.75 88 3.26 314 11.64 638 23.65
รวม 7,351 250 1,518 20.65 24 0.33 29 0.39 85 1.16 557 7.58 186 2.53 637 18.77 1,380 18.77


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 127 32.73 0 0.00 3 0.77 13 3.35 21 5.41 27 6.96 63 16.24 111 28.61
ชุมพร 755 71 68 9.01 12 1.59 1 0.13 17 2.25 15 1.99 1 0.13 22 2.91 38 5.03
นครศรีธรรมราช 1,550 82 135 8.71 1 0.06 1 0.06 32 2.06 47 3.03 6 0.39 48 3.10 101 6.52
พังงา 328 12 38 11.59 3 0.91 0 0.00 5 1.52 14 4.27 9 2.74 7 2.13 30 9.15
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 72 37.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 23.83 13 6.74 13 6.74 72 37.31
สุราษฎร์ธานี 1,076 144 289 26.86 3 0.28 5 0.46 70 6.51 117 10.87 17 1.58 77 7.16 211 19.61
รวม 4,393 368 729 16.59 19 0.43 10 0.23 137 3.12 260 5.92 73 1.66 230 12.82 563 12.82


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 136 18.94 0 0.00 3 0.42 19 2.65 49 6.82 8 1.11 57 7.94 114 15.88
นราธิวาส 589 129 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 667 56 120 17.99 8 1.20 4 0.60 40 6.00 55 8.25 3 0.45 10 1.50 68 10.19
พัทลุง 670 50 99 14.78 2 0.30 8 1.19 4 0.60 50 7.46 16 2.39 19 2.84 85 12.69
ยะลา 380 80 43 11.32 4 1.05 2 0.53 7 1.84 15 3.95 1 0.26 14 3.68 30 7.89
สงขลา 991 59 178 17.96 8 0.81 2 0.20 36 3.63 81 8.17 11 1.11 40 4.04 132 13.32
สตูล 280 57 56 20.00 0 0.00 1 0.36 13 4.64 23 8.21 8 2.86 11 3.93 42 15.00
รวม 4,295 512 632 14.71 22 0.51 20 0.47 119 2.77 273 6.36 47 1.09 151 10.97 471 10.97