รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 532 30.38 8 0.46 5 0.29 148 8.45 241 13.76 26 1.48 104 5.94 371 21.19
เชียงใหม่ 2,067 97 1,484 71.79 32 1.55 28 1.35 212 10.26 574 27.77 148 7.16 490 23.71 1,212 58.64
น่าน 893 28 230 25.76 3 0.34 6 0.67 31 3.47 112 12.54 37 4.14 41 4.59 190 21.28
พะเยา 806 14 792 98.26 1 0.12 9 1.12 74 9.18 292 36.23 75 9.31 341 42.31 708 87.84
แพร่ 708 18 200 28.25 0 0.00 3 0.42 29 4.10 96 13.56 10 1.41 62 8.76 168 23.73
แม่ฮ่องสอน 415 6 247 59.52 3 0.72 4 0.96 43 10.36 120 28.92 29 6.99 48 11.57 197 47.47
ลำปาง 975 41 533 54.67 10 1.03 10 1.03 72 7.38 277 28.41 41 4.21 123 12.62 441 45.23
ลำพูน 594 7 58 9.76 0 0.00 6 1.01 14 2.36 20 3.37 13 2.19 5 0.84 38 6.40
รวม 8,209 276 4,076 49.65 57 0.69 71 0.86 623 7.59 1,732 21.10 379 4.62 1,214 40.50 3,325 40.50


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 131 22.55 17 2.93 9 1.55 21 3.61 42 7.23 19 3.27 23 3.96 84 14.46
พิษณุโลก 1,048 1 353 33.68 11 1.05 16 1.53 89 8.49 162 15.46 30 2.86 45 4.29 237 22.61
เพชรบูรณ์ 1,439 59 219 15.22 9 0.63 9 0.63 49 3.41 78 5.42 22 1.53 52 3.61 152 10.56
สุโขทัย 841 28 364 43.28 0 0.00 3 0.36 56 6.66 206 24.49 22 2.62 77 9.16 305 36.27
อุตรดิตถ์ 621 26 151 24.32 0 0.00 1 0.16 12 1.93 79 12.72 35 5.64 24 3.86 138 22.22
รวม 4,530 139 1,218 26.89 37 0.82 38 0.84 227 5.01 567 12.52 128 2.83 221 20.22 916 20.22


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 214 22.36 1 0.10 2 0.21 29 3.03 56 5.85 26 2.72 100 10.45 182 19.02
ชัยนาท 505 31 152 30.10 10 1.98 2 0.40 39 7.72 45 8.91 12 2.38 44 8.71 101 20.00
นครสวรรค์ 1,434 153 561 39.12 3 0.21 23 1.60 180 12.55 271 18.90 20 1.39 64 4.46 355 24.76
พิจิตร 889 59 836 94.04 21 2.36 31 3.49 215 24.18 349 39.26 85 9.56 135 15.19 569 64.00
อุทัยธานี 642 15 122 19.00 4 0.62 0 0.00 22 3.43 54 8.41 5 0.78 37 5.76 96 14.95
รวม 4,427 303 1,885 42.58 39 0.88 58 1.31 485 10.96 775 17.51 148 3.34 380 29.43 1,303 29.43


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 40 9.78 1 0.24 5 1.22 17 4.16 16 3.91 0 0.00 1 0.24 17 4.16
นนทบุรี 440 339 6 1.36 0 0.00 0 0.00 4 0.91 1 0.23 0 0.00 1 0.23 2 0.45
ปทุมธานี 518 4 130 25.10 1 0.19 2 0.39 19 3.67 77 14.86 6 1.16 25 4.83 108 20.85
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 1,220 81.23 8 0.53 45 3.00 203 13.52 720 47.94 57 3.79 187 12.45 964 64.18
ลพบุรี 1,124 68 300 26.69 28 2.49 15 1.33 74 6.58 141 12.54 10 0.89 32 2.85 183 16.28
สระบุรี 998 59 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 1 0.10
สิงห์บุรี 364 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 513 34 113 22.03 0 0.00 6 1.17 14 2.73 19 3.70 19 3.70 55 10.72 93 18.13
รวม 5,868 579 1,810 30.85 38 0.65 73 1.24 331 5.64 974 16.60 92 1.57 302 23.31 1,368 23.31


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 841 87.70 333 34.72 9 0.94 68 7.09 218 22.73 29 3.02 184 19.19 431 44.94
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 145 33.33 5 1.15 4 0.92 23 5.29 61 14.02 11 2.53 41 9.43 113 25.98
เพชรบุรี 697 48 495 71.02 3 0.43 7 1.00 164 23.53 277 39.74 22 3.16 22 3.16 321 46.05
ราชบุรี 976 80 886 90.78 1 0.10 18 1.84 87 8.91 383 39.24 97 9.94 300 30.74 780 79.92
สมุทรสงคราม 308 1 109 35.39 5 1.62 3 0.97 10 3.25 32 10.39 12 3.90 47 15.26 91 29.55
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 423 41.96 0 0.00 2 0.20 33 3.27 87 8.63 33 3.27 268 26.59 388 38.49
รวม 5,614 402 2,899 51.64 347 6.18 43 0.77 385 6.86 1,058 18.85 204 3.63 862 37.83 2,124 37.83


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 107 14.40 0 0.00 2 0.27 10 1.35 58 7.81 15 2.02 22 2.96 95 12.79
ฉะเชิงเทรา 893 40 194 21.72 1 0.11 4 0.45 36 4.03 112 12.54 17 1.90 24 2.69 153 17.13
ชลบุรี 732 49 376 51.37 0 0.00 5 0.68 58 7.92 199 27.19 52 7.10 62 8.47 313 42.76
ตราด 261 11 125 47.89 0 0.00 0 0.00 7 2.68 23 8.81 93 35.63 2 0.77 118 45.21
ปราจีนบุรี 725 24 224 30.90 6 0.83 3 0.41 58 8.00 48 6.62 11 1.52 98 13.52 157 21.66
ระยอง 443 67 137 30.93 4 0.90 3 0.68 35 7.90 71 16.03 9 2.03 15 3.39 95 21.44
สมุทรปราการ 504 0 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 731 44 476 65.12 1 0.14 5 0.68 21 2.87 136 18.60 24 3.28 289 39.53 449 61.42
รวม 5,032 254 1,773 35.23 12 0.24 22 0.44 225 4.47 734 14.59 229 4.55 551 30.09 1,514 30.09


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,372 86.62 5 0.32 13 0.82 100 6.31 243 15.34 111 7.01 900 56.82 1,254 79.17
ขอนแก่น 2,364 188 2,189 92.60 3 0.13 32 1.35 201 8.50 648 27.41 269 11.38 1,036 43.82 1,953 82.61
มหาสารคาม 1,944 36 473 24.33 1 0.05 5 0.26 39 2.01 90 4.63 64 3.29 274 14.09 428 22.02
ร้อยเอ็ด 2,446 20 2,198 89.86 0 0.00 12 0.49 72 2.94 472 19.30 161 6.58 1,481 60.55 2,114 86.43
รวม 8,338 244 6,232 74.74 9 0.11 62 0.74 412 4.94 1,453 17.43 605 7.26 3,691 68.95 5,749 68.95


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,127 99.91 1 0.09 10 0.89 41 3.63 205 18.17 253 22.43 617 54.70 1,075 95.30
บึงกาฬ 617 33 547 88.65 0 0.00 23 3.73 73 11.83 183 29.66 55 8.91 213 34.52 451 73.10
เลย 938 20 488 52.03 17 1.81 8 0.85 85 9.06 131 13.97 54 5.76 193 20.58 378 40.30
สกลนคร 1,550 49 950 61.29 5 0.32 5 0.32 137 8.84 373 24.06 170 10.97 260 16.77 803 51.81
หนองคาย 712 41 265 37.22 0 0.00 0 0.00 5 0.70 43 6.04 29 4.07 188 26.40 260 36.52
หนองบัวลำภู 717 0 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 38 5.30 233 32.50 406 56.62
อุดรธานี 1,872 131 1,195 63.84 3 0.16 19 1.01 93 4.97 342 18.27 149 7.96 589 31.46 1,080 57.69
รวม 7,534 299 5,027 66.72 31 0.41 71 0.94 472 6.26 1,412 18.74 748 9.93 2,293 59.11 4,453 59.11


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 522 31.79 19 1.16 4 0.24 76 4.63 261 15.90 35 2.13 127 7.73 423 25.76
นครราชสีมา 3,744 254 2,245 59.96 0 0.00 13 0.35 236 6.30 895 23.90 176 4.70 925 24.71 1,996 53.31
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,451 96.27 1 0.04 4 0.16 25 0.98 293 11.51 252 9.90 1,876 73.68 2,421 95.09
สุรินทร์ 2,126 113 1,184 55.69 2 0.09 18 0.85 117 5.50 489 23.00 56 2.63 502 23.61 1,047 49.25
รวม 10,058 413 6,402 63.65 22 0.22 39 0.39 454 4.51 1,938 19.27 519 5.16 3,430 58.53 5,887 58.53


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 348 66.16 7 1.33 8 1.52 40 7.60 154 29.28 22 4.18 117 22.24 293 55.70
ยโสธร 885 23 560 63.28 6 0.68 5 0.56 87 9.83 220 24.86 90 10.17 152 17.18 462 52.20
ศรีสะเกษ 2,635 36 1,846 70.06 17 0.65 22 0.83 199 7.55 727 27.59 159 6.03 722 27.40 1,608 61.02
อำนาจเจริญ 607 30 556 91.60 1 0.16 7 1.15 65 10.71 174 28.67 47 7.74 262 43.16 483 79.57
อุบลราชธานี 2,698 127 2,665 98.78 7 0.26 15 0.56 100 3.71 990 36.69 414 15.34 1,139 42.22 2,543 94.26
รวม 7,351 250 5,975 81.28 38 0.52 57 0.78 491 6.68 2,265 30.81 732 9.96 2,392 73.31 5,389 73.31


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 201 51.80 3 0.77 6 1.55 28 7.22 53 13.66 31 7.99 80 20.62 164 42.27
ชุมพร 756 71 513 67.86 0 0.00 20 2.65 109 14.42 202 26.72 53 7.01 129 17.06 384 50.79
นครศรีธรรมราช 1,550 82 260 16.77 0 0.00 5 0.32 53 3.42 98 6.32 17 1.10 87 5.61 202 13.03
พังงา 328 12 153 46.65 0 0.00 1 0.30 11 3.35 45 13.72 13 3.96 83 25.30 141 42.99
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 183 94.82 0 0.00 4 2.07 13 6.74 68 35.23 14 7.25 84 43.52 166 86.01
สุราษฎร์ธานี 1,076 142 1,062 98.70 15 1.39 31 2.88 177 16.45 431 40.06 93 8.64 315 29.28 839 77.97
รวม 4,394 366 2,372 53.98 18 0.41 67 1.52 391 8.90 897 20.41 221 5.03 778 43.15 1,896 43.15


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 346 48.19 0 0.00 2 0.28 39 5.43 168 23.40 53 7.38 84 11.70 305 42.48
นราธิวาส 589 129 11 1.87 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.17 0 0.00 9 1.53 10 1.70
ปัตตานี 667 56 249 37.33 0 0.00 5 0.75 31 4.65 157 23.54 18 2.70 38 5.70 213 31.93
พัทลุง 670 50 428 63.88 2 0.30 5 0.75 39 5.82 247 36.87 60 8.96 75 11.19 382 57.01
ยะลา 380 80 165 43.42 1 0.26 7 1.84 22 5.79 54 14.21 43 11.32 38 10.00 135 35.53
สงขลา 991 59 510 51.46 4 0.40 3 0.30 115 11.60 210 21.19 72 7.27 106 10.70 388 39.15
สตูล 276 56 174 63.04 0 0.00 1 0.36 21 7.61 88 31.88 33 11.96 31 11.23 152 55.07
รวม 4,291 511 1,883 43.88 7 0.16 23 0.54 268 6.25 925 21.56 279 6.50 381 36.94 1,585 36.94