รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 538 30.73 11 0.63 6 0.34 148 8.45 243 13.88 26 1.48 104 5.94 373 21.30
เชียงใหม่ 2,067 97 1,533 74.17 33 1.60 35 1.69 239 11.56 575 27.82 156 7.55 495 23.95 1,226 59.31
น่าน 893 28 230 25.76 3 0.34 6 0.67 31 3.47 112 12.54 37 4.14 41 4.59 190 21.28
พะเยา 806 14 797 98.88 0 0.00 13 1.61 73 9.06 293 36.35 72 8.93 346 42.93 711 88.21
แพร่ 708 18 243 34.32 1 0.14 7 0.99 44 6.21 110 15.54 10 1.41 71 10.03 191 26.98
แม่ฮ่องสอน 415 6 255 61.45 3 0.72 4 0.96 44 10.60 122 29.40 34 8.19 48 11.57 204 49.16
ลำปาง 975 41 552 56.62 10 1.03 10 1.03 74 7.59 285 29.23 41 4.21 132 13.54 458 46.97
ลำพูน 594 7 66 11.11 0 0.00 6 1.01 14 2.36 20 3.37 13 2.19 13 2.19 46 7.74
รวม 8,209 276 4,214 51.33 61 0.74 87 1.06 667 8.13 1,760 21.44 389 4.74 1,250 41.41 3,399 41.41


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 131 22.55 17 2.93 9 1.55 21 3.61 42 7.23 19 3.27 23 3.96 84 14.46
พิษณุโลก 1,048 1 356 33.97 11 1.05 17 1.62 91 8.68 162 15.46 30 2.86 45 4.29 237 22.61
เพชรบูรณ์ 1,439 59 221 15.36 9 0.63 9 0.63 50 3.47 78 5.42 22 1.53 53 3.68 153 10.63
สุโขทัย 841 28 364 43.28 0 0.00 3 0.36 56 6.66 208 24.73 22 2.62 75 8.92 305 36.27
อุตรดิตถ์ 620 26 176 28.39 1 0.16 2 0.32 15 2.42 88 14.19 37 5.97 33 5.32 158 25.48
รวม 4,529 139 1,248 27.56 38 0.84 40 0.88 233 5.14 578 12.76 130 2.87 229 20.69 937 20.69


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 216 22.57 1 0.10 2 0.21 31 3.24 56 5.85 26 2.72 100 10.45 182 19.02
ชัยนาท 505 31 152 30.10 10 1.98 2 0.40 39 7.72 45 8.91 12 2.38 44 8.71 101 20.00
นครสวรรค์ 1,434 152 566 39.47 3 0.21 23 1.60 181 12.62 272 18.97 23 1.60 64 4.46 359 25.03
พิจิตร 889 59 837 94.15 21 2.36 31 3.49 215 24.18 350 39.37 85 9.56 135 15.19 570 64.12
อุทัยธานี 642 15 126 19.63 4 0.62 0 0.00 22 3.43 58 9.03 5 0.78 37 5.76 100 15.58
รวม 4,427 302 1,897 42.85 39 0.88 58 1.31 488 11.02 781 17.64 151 3.41 380 29.64 1,312 29.64


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 45 11.00 1 0.24 5 1.22 17 4.16 16 3.91 3 0.73 3 0.73 22 5.38
นนทบุรี 440 339 32 7.27 0 0.00 0 0.00 10 2.27 8 1.82 0 0.00 14 3.18 22 5.00
ปทุมธานี 518 4 130 25.10 1 0.19 2 0.39 19 3.67 77 14.86 6 1.16 25 4.83 108 20.85
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 1,257 83.69 14 0.93 48 3.20 215 14.31 728 48.47 57 3.79 195 12.98 980 65.25
ลพบุรี 1,124 68 322 28.65 29 2.58 15 1.33 89 7.92 145 12.90 10 0.89 34 3.02 189 16.81
สระบุรี 998 59 9 0.90 0 0.00 4 0.40 1 0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 4 0.40
สิงห์บุรี 364 26 12 3.30 0 0.00 6 1.65 2 0.55 0 0.00 0 0.00 4 1.10 4 1.10
อ่างทอง 513 34 113 22.03 0 0.00 6 1.17 14 2.73 19 3.70 19 3.70 55 10.72 93 18.13
รวม 5,868 579 1,920 32.72 45 0.77 86 1.47 367 6.25 995 16.96 96 1.64 331 24.23 1,422 24.23


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 846 88.22 333 34.72 9 0.94 68 7.09 222 23.15 29 3.02 185 19.29 436 45.46
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 145 33.33 5 1.15 4 0.92 23 5.29 61 14.02 11 2.53 41 9.43 113 25.98
เพชรบุรี 697 48 505 72.45 3 0.43 7 1.00 166 23.82 278 39.89 24 3.44 27 3.87 329 47.20
ราชบุรี 976 80 902 92.42 1 0.10 32 3.28 87 8.91 393 40.27 90 9.22 299 30.64 782 80.12
สมุทรสงคราม 308 1 109 35.39 5 1.62 3 0.97 10 3.25 32 10.39 12 3.90 47 15.26 91 29.55
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 472 46.83 4 0.40 5 0.50 33 3.27 98 9.72 37 3.67 295 29.27 430 42.66
รวม 5,614 402 2,979 53.06 351 6.25 60 1.07 387 6.89 1,084 19.31 203 3.62 894 38.85 2,181 38.85


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 109 14.67 0 0.00 2 0.27 10 1.35 60 8.08 15 2.02 22 2.96 97 13.06
ฉะเชิงเทรา 891 51 209 23.46 1 0.11 4 0.45 37 4.15 126 14.14 17 1.91 24 2.69 167 18.74
ชลบุรี 732 49 378 51.64 0 0.00 5 0.68 60 8.20 199 27.19 52 7.10 62 8.47 313 42.76
ตราด 261 11 129 49.43 0 0.00 0 0.00 7 2.68 27 10.34 93 35.63 2 0.77 122 46.74
ปราจีนบุรี 725 24 231 31.86 7 0.97 3 0.41 58 8.00 49 6.76 11 1.52 103 14.21 163 22.48
ระยอง 443 67 137 30.93 4 0.90 3 0.68 35 7.90 71 16.03 9 2.03 15 3.39 95 21.44
สมุทรปราการ 504 0 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 731 44 500 68.40 1 0.14 5 0.68 34 4.65 141 19.29 30 4.10 289 39.53 460 62.93
รวม 5,030 265 1,827 36.32 13 0.26 22 0.44 241 4.79 760 15.11 235 4.67 556 30.83 1,551 30.83


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,384 87.37 6 0.38 14 0.88 100 6.31 248 15.66 101 6.38 915 57.77 1,264 79.80
ขอนแก่น 2,364 188 2,194 92.81 3 0.13 32 1.35 201 8.50 648 27.41 268 11.34 1,042 44.08 1,958 82.83
มหาสารคาม 1,944 36 564 29.01 2 0.10 5 0.26 47 2.42 125 6.43 69 3.55 316 16.26 510 26.23
ร้อยเอ็ด 2,446 20 2,220 90.76 0 0.00 13 0.53 74 3.03 482 19.71 168 6.87 1,483 60.63 2,133 87.20
รวม 8,338 244 6,362 76.30 11 0.13 64 0.77 422 5.06 1,503 18.03 606 7.27 3,756 70.34 5,865 70.34


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,127 99.91 1 0.09 10 0.89 41 3.63 197 17.46 255 22.61 623 55.23 1,075 95.30
บึงกาฬ 617 33 549 88.98 0 0.00 23 3.73 73 11.83 183 29.66 55 8.91 215 34.85 453 73.42
เลย 938 20 493 52.56 17 1.81 8 0.85 85 9.06 136 14.50 54 5.76 193 20.58 383 40.83
สกลนคร 1,550 49 954 61.55 6 0.39 5 0.32 137 8.84 373 24.06 170 10.97 263 16.97 806 52.00
หนองคาย 712 41 265 37.22 0 0.00 0 0.00 5 0.70 43 6.04 29 4.07 188 26.40 260 36.52
หนองบัวลำภู 717 0 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 37 5.16 234 32.64 406 56.62
อุดรธานี 1,872 131 1,195 63.84 3 0.16 19 1.01 93 4.97 342 18.27 149 7.96 589 31.46 1,080 57.69
รวม 7,534 299 5,038 66.87 32 0.42 71 0.94 472 6.26 1,409 18.70 749 9.94 2,305 59.24 4,463 59.24


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 624 38.00 19 1.16 5 0.30 107 6.52 315 19.18 35 2.13 143 8.71 493 30.02
นครราชสีมา 3,744 254 2,296 61.32 1 0.03 14 0.37 249 6.65 926 24.73 182 4.86 924 24.68 2,032 54.27
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,451 96.27 1 0.04 4 0.16 25 0.98 292 11.47 251 9.86 1,878 73.76 2,421 95.09
สุรินทร์ 2,126 113 1,223 57.53 2 0.09 19 0.89 126 5.93 495 23.28 66 3.10 515 24.22 1,076 50.61
รวม 10,058 413 6,594 65.56 23 0.23 42 0.42 507 5.04 2,028 20.16 534 5.31 3,460 59.87 6,022 59.87


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 353 67.11 7 1.33 12 2.28 40 7.60 153 29.09 23 4.37 118 22.43 294 55.89
ยโสธร 885 23 564 63.73 6 0.68 5 0.56 88 9.94 218 24.63 90 10.17 157 17.74 465 52.54
ศรีสะเกษ 2,635 36 1,849 70.17 18 0.68 22 0.83 198 7.51 728 27.63 160 6.07 723 27.44 1,611 61.14
อำนาจเจริญ 607 30 556 91.60 1 0.16 7 1.15 64 10.54 173 28.50 46 7.58 265 43.66 484 79.74
อุบลราชธานี 2,698 127 2,672 99.04 7 0.26 15 0.56 107 3.97 990 36.69 416 15.42 1,137 42.14 2,543 94.26
รวม 7,351 250 5,994 81.54 39 0.53 61 0.83 497 6.76 2,262 30.77 735 10.00 2,400 73.42 5,397 73.42


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 218 56.19 3 0.77 6 1.55 28 7.22 59 15.21 35 9.02 87 22.42 181 46.65
ชุมพร 755 71 513 67.95 0 0.00 20 2.65 109 14.44 202 26.75 53 7.02 129 17.09 384 50.86
นครศรีธรรมราช 1,550 82 269 17.35 0 0.00 5 0.32 54 3.48 100 6.45 19 1.23 91 5.87 210 13.55
พังงา 328 12 153 46.65 0 0.00 1 0.30 11 3.35 45 13.72 13 3.96 83 25.30 141 42.99
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 188 97.41 0 0.00 4 2.07 13 6.74 71 36.79 15 7.77 85 44.04 171 88.60
สุราษฎร์ธานี 1,076 144 1,061 98.61 15 1.39 31 2.88 177 16.45 431 40.06 93 8.64 314 29.18 838 77.88
รวม 4,393 368 2,402 54.68 18 0.41 67 1.53 392 8.92 908 20.67 228 5.19 789 43.82 1,925 43.82


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 356 49.58 0 0.00 2 0.28 42 5.85 174 24.23 52 7.24 86 11.98 312 43.45
นราธิวาส 589 129 11 1.87 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.17 0 0.00 9 1.53 10 1.70
ปัตตานี 667 56 296 44.38 4 0.60 5 0.75 57 8.55 163 24.44 20 3.00 47 7.05 230 34.48
พัทลุง 670 50 438 65.37 3 0.45 5 0.75 41 6.12 254 37.91 60 8.96 75 11.19 389 58.06
ยะลา 380 80 165 43.42 1 0.26 7 1.84 22 5.79 56 14.74 43 11.32 36 9.47 135 35.53
สงขลา 991 59 515 51.97 6 0.61 3 0.30 114 11.50 211 21.29 72 7.27 109 11.00 392 39.56
สตูล 280 57 177 63.21 0 0.00 1 0.36 24 8.57 88 31.43 33 11.79 31 11.07 152 54.29
รวม 4,295 512 1,958 45.59 14 0.33 23 0.54 301 7.01 947 22.05 280 6.52 393 37.72 1,620 37.72