รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,761 66 538 30.55 11 0.62 6 0.34 148 8.40 243 13.80 26 1.48 104 5.91 373 21.18
เชียงใหม่ 2,067 97 1,533 74.17 33 1.60 35 1.69 239 11.56 575 27.82 156 7.55 495 23.95 1,226 59.31
น่าน 893 28 230 25.76 3 0.34 6 0.67 31 3.47 112 12.54 37 4.14 41 4.59 190 21.28
พะเยา 806 47 797 98.88 0 0.00 13 1.61 73 9.06 293 36.35 72 8.93 346 42.93 711 88.21
แพร่ 708 18 243 34.32 1 0.14 7 0.99 44 6.21 110 15.54 10 1.41 71 10.03 191 26.98
แม่ฮ่องสอน 415 6 255 61.45 3 0.72 4 0.96 44 10.60 122 29.40 34 8.19 48 11.57 204 49.16
ลำปาง 977 41 552 56.50 10 1.02 10 1.02 74 7.57 285 29.17 41 4.20 132 13.51 458 46.88
ลำพูน 594 7 66 11.11 0 0.00 6 1.01 14 2.36 20 3.37 13 2.19 13 2.19 46 7.74
รวม 8,221 310 4,214 51.26 61 0.74 87 1.06 667 8.11 1,760 21.41 389 4.73 1,250 41.35 3,399 41.35


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 582 25 132 22.68 17 2.92 9 1.55 21 3.61 43 7.39 19 3.26 23 3.95 85 14.60
พิษณุโลก 1,047 3 356 34.00 11 1.05 17 1.62 91 8.69 162 15.47 30 2.87 45 4.30 237 22.64
เพชรบูรณ์ 1,439 61 221 15.36 9 0.63 9 0.63 50 3.47 78 5.42 22 1.53 53 3.68 153 10.63
สุโขทัย 841 28 364 43.28 0 0.00 3 0.36 56 6.66 208 24.73 22 2.62 75 8.92 305 36.27
อุตรดิตถ์ 620 26 176 28.39 1 0.16 2 0.32 15 2.42 88 14.19 37 5.97 33 5.32 158 25.48
รวม 4,529 143 1,249 27.58 38 0.84 40 0.88 233 5.14 579 12.78 130 2.87 229 20.71 938 20.71


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 963 45 216 22.43 1 0.10 2 0.21 31 3.22 56 5.82 26 2.70 100 10.38 182 18.90
ชัยนาท 505 36 152 30.10 10 1.98 2 0.40 39 7.72 45 8.91 12 2.38 44 8.71 101 20.00
นครสวรรค์ 1,434 156 566 39.47 3 0.21 23 1.60 181 12.62 272 18.97 23 1.60 64 4.46 359 25.03
พิจิตร 889 59 837 94.15 21 2.36 31 3.49 215 24.18 350 39.37 85 9.56 135 15.19 570 64.12
อุทัยธานี 642 15 126 19.63 4 0.62 0 0.00 22 3.43 58 9.03 5 0.78 37 5.76 100 15.58
รวม 4,433 311 1,897 42.79 39 0.88 58 1.31 488 11.01 781 17.62 151 3.41 380 29.60 1,312 29.60


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 45 11.00 1 0.24 5 1.22 17 4.16 16 3.91 3 0.73 3 0.73 22 5.38
นนทบุรี 440 339 36 8.18 0 0.00 0 0.00 12 2.73 8 1.82 0 0.00 16 3.64 24 5.45
ปทุมธานี 541 0 135 24.95 2 0.37 2 0.37 19 3.51 78 14.42 6 1.11 28 5.18 112 20.70
พระนครศรีอยุธยา 1,503 62 1,257 83.63 14 0.93 48 3.19 215 14.30 729 48.50 57 3.79 194 12.91 980 65.20
ลพบุรี 1,124 68 322 28.65 29 2.58 15 1.33 89 7.92 145 12.90 10 0.89 34 3.02 189 16.81
สระบุรี 998 59 9 0.90 0 0.00 4 0.40 1 0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 4 0.40
สิงห์บุรี 364 26 12 3.30 0 0.00 6 1.65 2 0.55 0 0.00 0 0.00 4 1.10 4 1.10
อ่างทอง 513 34 113 22.03 0 0.00 6 1.17 14 2.73 19 3.70 19 3.70 55 10.72 93 18.13
รวม 5,892 623 1,929 32.74 46 0.78 86 1.46 369 6.26 997 16.92 96 1.63 335 24.24 1,428 24.24


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 960 105 846 88.13 333 34.69 9 0.94 68 7.08 222 23.13 29 3.02 185 19.27 436 45.42
นครปฐม 941 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 51 145 33.33 5 1.15 4 0.92 23 5.29 61 14.02 11 2.53 41 9.43 113 25.98
เพชรบุรี 697 48 505 72.45 3 0.43 7 1.00 166 23.82 278 39.89 24 3.44 27 3.87 329 47.20
ราชบุรี 976 80 902 92.42 1 0.10 32 3.28 87 8.91 393 40.27 90 9.22 299 30.64 782 80.12
สมุทรสงคราม 308 1 109 35.39 5 1.62 3 0.97 10 3.25 32 10.39 12 3.90 47 15.26 91 29.55
สมุทรสาคร 290 70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 472 46.83 4 0.40 5 0.50 33 3.27 98 9.72 37 3.67 295 29.27 430 42.66
รวม 5,615 406 2,979 53.05 351 6.25 60 1.07 387 6.89 1,084 19.31 203 3.62 894 38.84 2,181 38.84


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 731 34 109 14.91 0 0.00 2 0.27 10 1.37 60 8.21 15 2.05 22 3.01 97 13.27
ฉะเชิงเทรา 882 91 209 23.70 1 0.11 4 0.45 37 4.20 126 14.29 17 1.93 24 2.72 167 18.93
ชลบุรี 732 49 382 52.19 0 0.00 5 0.68 60 8.20 199 27.19 52 7.10 66 9.02 317 43.31
ตราด 261 11 129 49.43 0 0.00 0 0.00 7 2.68 27 10.34 93 35.63 2 0.77 122 46.74
ปราจีนบุรี 725 24 231 31.86 7 0.97 3 0.41 58 8.00 49 6.76 11 1.52 103 14.21 163 22.48
ระยอง 443 103 137 30.93 4 0.90 3 0.68 35 7.90 71 16.03 9 2.03 15 3.39 95 21.44
สมุทรปราการ 504 4 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 731 54 507 69.36 1 0.14 6 0.82 37 5.06 144 19.70 31 4.24 288 39.40 463 63.34
รวม 5,009 370 1,838 36.69 13 0.26 23 0.46 244 4.87 763 15.23 236 4.71 559 31.10 1,558 31.10


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,384 87.37 6 0.38 14 0.88 100 6.31 248 15.66 101 6.38 915 57.77 1,264 79.80
ขอนแก่น 2,366 199 2,195 92.77 4 0.17 32 1.35 201 8.50 648 27.39 268 11.33 1,042 44.04 1,958 82.76
มหาสารคาม 1,944 36 564 29.01 2 0.10 5 0.26 47 2.42 125 6.43 69 3.55 316 16.26 510 26.23
ร้อยเอ็ด 2,447 20 2,220 90.72 0 0.00 13 0.53 70 2.86 470 19.21 173 7.07 1,494 61.05 2,137 87.33
รวม 8,341 255 6,363 76.29 12 0.14 64 0.77 418 5.01 1,491 17.88 611 7.33 3,767 70.36 5,869 70.36


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 26 1,127 99.91 1 0.09 10 0.89 41 3.63 197 17.46 255 22.61 623 55.23 1,075 95.30
บึงกาฬ 617 21 549 88.98 0 0.00 23 3.73 73 11.83 183 29.66 55 8.91 215 34.85 453 73.42
เลย 938 26 493 52.56 17 1.81 8 0.85 85 9.06 136 14.50 54 5.76 193 20.58 383 40.83
สกลนคร 1,519 80 954 62.80 6 0.39 5 0.33 137 9.02 373 24.56 170 11.19 263 17.31 806 53.06
หนองคาย 712 40 265 37.22 0 0.00 0 0.00 5 0.70 43 6.04 29 4.07 188 26.40 260 36.52
หนองบัวลำภู 717 0 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 134 18.69 38 5.30 234 32.64 406 56.62
อุดรธานี 1,892 115 1,195 63.16 3 0.16 19 1.00 93 4.92 342 18.08 149 7.88 589 31.13 1,080 57.08
รวม 7,523 308 5,038 66.97 32 0.43 71 0.94 472 6.27 1,408 18.72 750 9.97 2,305 59.32 4,463 59.32


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 624 38.00 19 1.16 5 0.30 107 6.52 315 19.18 35 2.13 143 8.71 493 30.02
นครราชสีมา 3,748 259 2,307 61.55 1 0.03 14 0.37 249 6.64 926 24.71 183 4.88 934 24.92 2,043 54.51
บุรีรัมย์ 2,549 38 2,451 96.16 1 0.04 4 0.16 25 0.98 292 11.46 251 9.85 1,878 73.68 2,421 94.98
สุรินทร์ 2,127 121 1,230 57.83 3 0.14 20 0.94 130 6.11 495 23.27 66 3.10 516 24.26 1,077 50.63
รวม 10,066 426 6,612 65.69 24 0.24 43 0.43 511 5.08 2,028 20.15 535 5.31 3,471 59.94 6,034 59.94


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 353 67.11 7 1.33 12 2.28 40 7.60 153 29.09 23 4.37 118 22.43 294 55.89
ยโสธร 885 23 564 63.73 6 0.68 5 0.56 88 9.94 218 24.63 90 10.17 157 17.74 465 52.54
ศรีสะเกษ 2,635 47 1,862 70.66 18 0.68 22 0.83 198 7.51 728 27.63 160 6.07 736 27.93 1,624 61.63
อำนาจเจริญ 604 30 556 92.05 1 0.17 7 1.16 64 10.60 173 28.64 46 7.62 265 43.87 484 80.13
อุบลราชธานี 2,701 127 2,672 98.93 7 0.26 15 0.56 107 3.96 990 36.65 416 15.40 1,137 42.10 2,543 94.15
รวม 7,351 261 6,007 81.72 39 0.53 61 0.83 497 6.76 2,262 30.77 735 10.00 2,413 73.60 5,410 73.60


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 61 218 56.19 3 0.77 6 1.55 28 7.22 59 15.21 35 9.02 87 22.42 181 46.65
ชุมพร 757 71 513 67.77 0 0.00 20 2.64 109 14.40 202 26.68 53 7.00 129 17.04 384 50.73
นครศรีธรรมราช 1,550 80 271 17.48 0 0.00 5 0.32 56 3.61 100 6.45 19 1.23 91 5.87 210 13.55
พังงา 328 9 153 46.65 0 0.00 1 0.30 11 3.35 45 13.72 13 3.96 83 25.30 141 42.99
ภูเก็ต 127 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 198 3 188 94.95 0 0.00 4 2.02 13 6.57 71 35.86 15 7.58 85 42.93 171 86.36
สุราษฎร์ธานี 1,079 160 1,061 98.33 15 1.39 31 2.87 177 16.40 431 39.94 93 8.62 314 29.10 838 77.66
รวม 4,427 384 2,404 54.30 18 0.41 67 1.51 394 8.90 908 20.51 228 5.15 789 43.48 1,925 43.48


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 84 356 49.58 0 0.00 2 0.28 42 5.85 174 24.23 52 7.24 86 11.98 312 43.45
นราธิวาส 589 130 11 1.87 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.17 0 0.00 9 1.53 10 1.70
ปัตตานี 667 70 296 44.38 4 0.60 5 0.75 57 8.55 163 24.44 20 3.00 47 7.05 230 34.48
พัทลุง 670 50 438 65.37 3 0.45 5 0.75 41 6.12 254 37.91 60 8.96 75 11.19 389 58.06
ยะลา 381 85 165 43.31 1 0.26 7 1.84 22 5.77 56 14.70 43 11.29 36 9.45 135 35.43
สงขลา 992 63 515 51.92 6 0.60 3 0.30 114 11.49 211 21.27 72 7.26 109 10.99 392 39.52
สตูล 280 57 177 63.21 0 0.00 1 0.36 24 8.57 88 31.43 33 11.79 31 11.07 152 54.29
รวม 4,297 539 1,958 45.57 14 0.33 23 0.54 301 7.00 947 22.04 280 6.52 393 37.70 1,620 37.70