รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 532 30.38 8 0.46 5 0.29 148 8.45 241 13.76 26 1.48 104 5.94 371 21.19
เชียงใหม่ 2,067 97 1,484 71.79 32 1.55 28 1.35 212 10.26 574 27.77 148 7.16 490 23.71 1,212 58.64
น่าน 893 28 230 25.76 3 0.34 6 0.67 31 3.47 112 12.54 37 4.14 41 4.59 190 21.28
พะเยา 806 14 792 98.26 1 0.12 9 1.12 73 9.06 295 36.60 75 9.31 339 42.06 709 87.97
แพร่ 708 18 194 27.40 0 0.00 3 0.42 29 4.10 94 13.28 10 1.41 58 8.19 162 22.88
แม่ฮ่องสอน 415 6 247 59.52 3 0.72 4 0.96 43 10.36 120 28.92 29 6.99 48 11.57 197 47.47
ลำปาง 975 41 495 50.77 10 1.03 9 0.92 61 6.26 264 27.08 43 4.41 108 11.08 415 42.56
ลำพูน 594 7 58 9.76 0 0.00 6 1.01 14 2.36 20 3.37 13 2.19 5 0.84 38 6.40
รวม 8,209 276 4,032 49.12 57 0.69 70 0.85 611 7.44 1,720 20.95 381 4.64 1,193 40.13 3,294 40.13


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 131 22.55 17 2.93 9 1.55 21 3.61 42 7.23 19 3.27 23 3.96 84 14.46
พิษณุโลก 1,048 1 353 33.68 11 1.05 16 1.53 89 8.49 162 15.46 30 2.86 45 4.29 237 22.61
เพชรบูรณ์ 1,439 59 219 15.22 9 0.63 9 0.63 49 3.41 78 5.42 22 1.53 52 3.61 152 10.56
สุโขทัย 841 28 350 41.62 0 0.00 2 0.24 53 6.30 201 23.90 22 2.62 72 8.56 295 35.08
อุตรดิตถ์ 621 26 151 24.32 0 0.00 1 0.16 12 1.93 79 12.72 35 5.64 24 3.86 138 22.22
รวม 4,530 139 1,204 26.58 37 0.82 37 0.82 224 4.94 562 12.41 128 2.83 216 20.00 906 20.00


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 214 22.36 1 0.10 2 0.21 29 3.03 56 5.85 26 2.72 100 10.45 182 19.02
ชัยนาท 505 31 120 23.76 10 1.98 2 0.40 26 5.15 39 7.72 10 1.98 33 6.53 82 16.24
นครสวรรค์ 1,434 153 561 39.12 3 0.21 23 1.60 180 12.55 271 18.90 20 1.39 64 4.46 355 24.76
พิจิตร 889 59 836 94.04 21 2.36 31 3.49 215 24.18 348 39.15 85 9.56 136 15.30 569 64.00
อุทัยธานี 642 15 122 19.00 4 0.62 0 0.00 22 3.43 54 8.41 5 0.78 37 5.76 96 14.95
รวม 4,427 303 1,853 41.86 39 0.88 58 1.31 472 10.66 768 17.35 146 3.30 370 29.00 1,284 29.00


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 40 9.78 1 0.24 5 1.22 17 4.16 16 3.91 0 0.00 1 0.24 17 4.16
นนทบุรี 440 339 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปทุมธานี 518 4 130 25.10 1 0.19 2 0.39 19 3.67 77 14.86 6 1.16 25 4.83 108 20.85
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 1,220 81.23 8 0.53 45 3.00 203 13.52 720 47.94 57 3.79 187 12.45 964 64.18
ลพบุรี 1,124 68 300 26.69 27 2.40 15 1.33 74 6.58 142 12.63 10 0.89 32 2.85 184 16.37
สระบุรี 998 59 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 1 0.10
สิงห์บุรี 364 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 513 34 113 22.03 0 0.00 6 1.17 14 2.73 19 3.70 19 3.70 55 10.72 93 18.13
รวม 5,868 579 1,804 30.74 37 0.63 73 1.24 327 5.57 974 16.60 92 1.57 301 23.30 1,367 23.30


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 841 87.70 333 34.72 9 0.94 68 7.09 218 22.73 29 3.02 184 19.19 431 44.94
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 135 31.03 5 1.15 4 0.92 19 4.37 56 12.87 12 2.76 39 8.97 107 24.60
เพชรบุรี 697 48 495 71.02 3 0.43 7 1.00 164 23.53 277 39.74 22 3.16 22 3.16 321 46.05
ราชบุรี 976 79 868 88.93 1 0.10 18 1.84 82 8.40 383 39.24 97 9.94 287 29.41 767 78.59
สมุทรสงคราม 308 1 104 33.77 4 1.30 3 0.97 7 2.27 30 9.74 12 3.90 48 15.58 90 29.22
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 417 41.37 0 0.00 2 0.20 33 3.27 82 8.13 33 3.27 267 26.49 382 37.90
รวม 5,614 401 2,860 50.94 346 6.16 43 0.77 373 6.64 1,046 18.63 205 3.65 847 37.37 2,098 37.37


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 107 14.40 0 0.00 2 0.27 10 1.35 58 7.81 15 2.02 22 2.96 95 12.79
ฉะเชิงเทรา 893 40 194 21.72 1 0.11 4 0.45 36 4.03 112 12.54 17 1.90 24 2.69 153 17.13
ชลบุรี 732 49 368 50.27 0 0.00 5 0.68 58 7.92 200 27.32 44 6.01 61 8.33 305 41.67
ตราด 261 11 125 47.89 0 0.00 0 0.00 7 2.68 23 8.81 93 35.63 2 0.77 118 45.21
ปราจีนบุรี 725 24 224 30.90 6 0.83 3 0.41 58 8.00 48 6.62 11 1.52 98 13.52 157 21.66
ระยอง 443 67 137 30.93 4 0.90 3 0.68 35 7.90 71 16.03 9 2.03 15 3.39 95 21.44
สมุทรปราการ 504 0 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 731 44 476 65.12 1 0.14 5 0.68 21 2.87 136 18.60 24 3.28 289 39.53 449 61.42
รวม 5,032 254 1,765 35.08 12 0.24 22 0.44 225 4.47 735 14.61 221 4.39 550 29.93 1,506 29.93


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,363 86.05 2 0.13 13 0.82 95 6.00 244 15.40 110 6.94 899 56.76 1,253 79.10
ขอนแก่น 2,364 188 2,166 91.62 4 0.17 33 1.40 203 8.59 651 27.54 270 11.42 1,005 42.51 1,926 81.47
มหาสารคาม 1,944 36 472 24.28 1 0.05 5 0.26 38 1.95 90 4.63 64 3.29 274 14.09 428 22.02
ร้อยเอ็ด 2,446 20 2,189 89.49 0 0.00 12 0.49 72 2.94 480 19.62 164 6.70 1,461 59.73 2,105 86.06
รวม 8,338 244 6,190 74.24 7 0.08 63 0.76 408 4.89 1,465 17.57 608 7.29 3,639 68.51 5,712 68.51


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,127 99.91 1 0.09 10 0.89 41 3.63 205 18.17 253 22.43 617 54.70 1,075 95.30
บึงกาฬ 617 22 547 88.65 0 0.00 23 3.73 73 11.83 182 29.50 55 8.91 214 34.68 451 73.10
เลย 938 20 454 48.40 11 1.17 7 0.75 67 7.14 128 13.65 55 5.86 186 19.83 369 39.34
สกลนคร 1,550 49 940 60.65 5 0.32 5 0.32 132 8.52 373 24.06 166 10.71 259 16.71 798 51.48
หนองคาย 712 41 252 35.39 0 0.00 0 0.00 5 0.70 33 4.63 29 4.07 185 25.98 247 34.69
หนองบัวลำภู 717 0 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 38 5.30 233 32.50 406 56.62
อุดรธานี 1,872 131 1,113 59.46 2 0.11 17 0.91 71 3.79 325 17.36 146 7.80 552 29.49 1,023 54.65
รวม 7,534 288 4,888 64.88 24 0.32 68 0.90 427 5.67 1,381 18.33 742 9.85 2,246 57.99 4,369 57.99


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 522 31.79 18 1.10 4 0.24 76 4.63 262 15.96 35 2.13 127 7.73 424 25.82
นครราชสีมา 3,744 254 2,245 59.96 0 0.00 13 0.35 236 6.30 895 23.90 176 4.70 925 24.71 1,996 53.31
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,451 96.27 1 0.04 4 0.16 25 0.98 293 11.51 252 9.90 1,876 73.68 2,421 95.09
สุรินทร์ 2,126 113 1,152 54.19 1 0.05 18 0.85 116 5.46 480 22.58 48 2.26 489 23.00 1,017 47.84
รวม 10,058 413 6,370 63.33 20 0.20 39 0.39 453 4.50 1,930 19.19 511 5.08 3,417 58.24 5,858 58.24


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 341 64.83 7 1.33 8 1.52 39 7.41 153 29.09 22 4.18 112 21.29 287 54.56
ยโสธร 885 23 560 63.28 6 0.68 7 0.79 88 9.94 219 24.75 90 10.17 150 16.95 459 51.86
ศรีสะเกษ 2,635 36 1,817 68.96 16 0.61 20 0.76 193 7.32 719 27.29 158 6.00 711 26.98 1,588 60.27
อำนาจเจริญ 607 30 556 91.60 1 0.16 7 1.15 65 10.71 175 28.83 46 7.58 262 43.16 483 79.57
อุบลราชธานี 2,698 127 2,665 98.78 7 0.26 15 0.56 100 3.71 990 36.69 414 15.34 1,139 42.22 2,543 94.26
รวม 7,351 250 5,939 80.79 37 0.50 57 0.78 485 6.60 2,256 30.69 730 9.93 2,374 72.92 5,360 72.92


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 194 50.00 3 0.77 6 1.55 25 6.44 53 13.66 31 7.99 76 19.59 160 41.24
ชุมพร 756 71 513 67.86 0 0.00 20 2.65 109 14.42 202 26.72 53 7.01 129 17.06 384 50.79
นครศรีธรรมราช 1,550 82 259 16.71 0 0.00 5 0.32 53 3.42 98 6.32 17 1.10 86 5.55 201 12.97
พังงา 328 12 153 46.65 0 0.00 1 0.30 11 3.35 45 13.72 13 3.96 83 25.30 141 42.99
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 183 94.82 0 0.00 4 2.07 13 6.74 68 35.23 14 7.25 84 43.52 166 86.01
สุราษฎร์ธานี 1,076 142 1,062 98.70 16 1.49 31 2.88 177 16.45 435 40.43 96 8.92 307 28.53 838 77.88
รวม 4,394 366 2,364 53.80 19 0.43 67 1.52 388 8.83 901 20.51 224 5.10 765 43.01 1,890 43.01


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 346 48.19 0 0.00 2 0.28 39 5.43 168 23.40 53 7.38 84 11.70 305 42.48
นราธิวาส 589 129 11 1.87 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.17 0 0.00 9 1.53 10 1.70
ปัตตานี 667 56 249 37.33 0 0.00 5 0.75 31 4.65 157 23.54 18 2.70 38 5.70 213 31.93
พัทลุง 670 50 426 63.58 1 0.15 5 0.75 38 5.67 249 37.16 61 9.10 72 10.75 382 57.01
ยะลา 380 79 163 42.89 0 0.00 7 1.84 21 5.53 54 14.21 43 11.32 38 10.00 135 35.53
สงขลา 991 59 501 50.55 4 0.40 3 0.30 116 11.71 206 20.79 72 7.27 100 10.09 378 38.14
สตูล 276 55 174 63.04 0 0.00 1 0.36 21 7.61 88 31.88 33 11.96 31 11.23 152 55.07
รวม 4,291 509 1,870 43.58 5 0.12 23 0.54 267 6.22 923 21.51 280 6.53 372 36.70 1,575 36.70