รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 536 30.61 8 0.46 6 0.34 149 8.51 243 13.88 26 1.48 104 5.94 373 21.30
เชียงใหม่ 2,067 97 1,521 73.58 32 1.55 33 1.60 231 11.18 574 27.77 156 7.55 495 23.95 1,225 59.26
น่าน 893 28 230 25.76 3 0.34 6 0.67 31 3.47 112 12.54 37 4.14 41 4.59 190 21.28
พะเยา 806 14 792 98.26 1 0.12 10 1.24 74 9.18 292 36.23 75 9.31 340 42.18 707 87.72
แพร่ 708 18 200 28.25 0 0.00 3 0.42 29 4.10 96 13.56 10 1.41 62 8.76 168 23.73
แม่ฮ่องสอน 415 6 247 59.52 3 0.72 4 0.96 43 10.36 120 28.92 29 6.99 48 11.57 197 47.47
ลำปาง 975 41 534 54.77 10 1.03 10 1.03 72 7.38 279 28.62 41 4.21 122 12.51 442 45.33
ลำพูน 594 7 58 9.76 0 0.00 6 1.01 14 2.36 20 3.37 13 2.19 5 0.84 38 6.40
รวม 8,209 276 4,118 50.16 57 0.69 78 0.95 643 7.83 1,736 21.15 387 4.71 1,217 40.69 3,340 40.69


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 131 22.55 17 2.93 9 1.55 21 3.61 42 7.23 19 3.27 23 3.96 84 14.46
พิษณุโลก 1,048 1 353 33.68 11 1.05 16 1.53 89 8.49 162 15.46 30 2.86 45 4.29 237 22.61
เพชรบูรณ์ 1,439 59 221 15.36 9 0.63 9 0.63 50 3.47 79 5.49 22 1.53 52 3.61 153 10.63
สุโขทัย 841 28 364 43.28 0 0.00 3 0.36 56 6.66 206 24.49 22 2.62 77 9.16 305 36.27
อุตรดิตถ์ 620 26 154 24.84 1 0.16 1 0.16 12 1.94 79 12.74 37 5.97 24 3.87 140 22.58
รวม 4,529 139 1,223 27.00 38 0.84 38 0.84 228 5.03 568 12.54 130 2.87 221 20.29 919 20.29


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 216 22.57 1 0.10 2 0.21 31 3.24 56 5.85 26 2.72 100 10.45 182 19.02
ชัยนาท 505 31 152 30.10 10 1.98 2 0.40 39 7.72 45 8.91 12 2.38 44 8.71 101 20.00
นครสวรรค์ 1,434 153 561 39.12 3 0.21 23 1.60 180 12.55 271 18.90 20 1.39 64 4.46 355 24.76
พิจิตร 889 59 837 94.15 21 2.36 31 3.49 215 24.18 350 39.37 85 9.56 135 15.19 570 64.12
อุทัยธานี 642 15 126 19.63 4 0.62 0 0.00 22 3.43 58 9.03 5 0.78 37 5.76 100 15.58
รวม 4,427 303 1,892 42.74 39 0.88 58 1.31 487 11.00 780 17.62 148 3.34 380 29.55 1,308 29.55


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 45 11.00 1 0.24 5 1.22 17 4.16 16 3.91 3 0.73 3 0.73 22 5.38
นนทบุรี 440 339 7 1.59 0 0.00 0 0.00 4 0.91 1 0.23 0 0.00 2 0.45 3 0.68
ปทุมธานี 518 4 130 25.10 1 0.19 2 0.39 19 3.67 77 14.86 6 1.16 25 4.83 108 20.85
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 1,220 81.23 8 0.53 45 3.00 203 13.52 720 47.94 57 3.79 187 12.45 964 64.18
ลพบุรี 1,124 68 307 27.31 28 2.49 15 1.33 79 7.03 141 12.54 10 0.89 34 3.02 185 16.46
สระบุรี 998 59 9 0.90 0 0.00 4 0.40 1 0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 4 0.40
สิงห์บุรี 364 26 12 3.30 0 0.00 6 1.65 2 0.55 0 0.00 0 0.00 4 1.10 4 1.10
อ่างทอง 513 34 113 22.03 0 0.00 6 1.17 14 2.73 19 3.70 19 3.70 55 10.72 93 18.13
รวม 5,868 579 1,843 31.41 38 0.65 83 1.41 339 5.78 976 16.63 96 1.64 311 23.57 1,383 23.57


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 841 87.70 333 34.72 9 0.94 68 7.09 218 22.73 29 3.02 184 19.19 431 44.94
นครปฐม 941 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 145 33.33 5 1.15 4 0.92 23 5.29 61 14.02 11 2.53 41 9.43 113 25.98
เพชรบุรี 697 48 505 72.45 3 0.43 7 1.00 166 23.82 278 39.89 24 3.44 27 3.87 329 47.20
ราชบุรี 976 80 902 92.42 1 0.10 35 3.59 87 8.91 389 39.86 90 9.22 300 30.74 779 79.82
สมุทรสงคราม 308 1 109 35.39 5 1.62 3 0.97 10 3.25 32 10.39 12 3.90 47 15.26 91 29.55
สมุทรสาคร 290 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,008 47 458 45.44 0 0.00 4 0.40 35 3.47 96 9.52 37 3.67 286 28.37 419 41.57
รวม 5,614 402 2,960 52.73 347 6.18 62 1.10 389 6.93 1,074 19.13 203 3.62 885 38.51 2,162 38.51


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 107 14.40 0 0.00 2 0.27 10 1.35 58 7.81 15 2.02 22 2.96 95 12.79
ฉะเชิงเทรา 893 40 209 23.40 1 0.11 4 0.45 37 4.14 126 14.11 17 1.90 24 2.69 167 18.70
ชลบุรี 732 49 376 51.37 0 0.00 5 0.68 58 7.92 199 27.19 52 7.10 62 8.47 313 42.76
ตราด 261 11 129 49.43 0 0.00 0 0.00 7 2.68 27 10.34 93 35.63 2 0.77 122 46.74
ปราจีนบุรี 725 24 224 30.90 6 0.83 3 0.41 58 8.00 48 6.62 11 1.52 98 13.52 157 21.66
ระยอง 443 67 137 30.93 4 0.90 3 0.68 35 7.90 71 16.03 9 2.03 15 3.39 95 21.44
สมุทรปราการ 504 0 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 731 44 476 65.12 1 0.14 5 0.68 21 2.87 136 18.60 24 3.28 289 39.53 449 61.42
รวม 5,032 254 1,792 35.61 12 0.24 22 0.44 226 4.49 752 14.94 229 4.55 551 30.45 1,532 30.45


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,384 87.37 6 0.38 14 0.88 100 6.31 248 15.66 102 6.44 914 57.70 1,264 79.80
ขอนแก่น 2,364 188 2,189 92.60 3 0.13 31 1.31 201 8.50 648 27.41 268 11.34 1,038 43.91 1,954 82.66
มหาสารคาม 1,944 36 545 28.03 2 0.10 5 0.26 45 2.31 122 6.28 68 3.50 303 15.59 493 25.36
ร้อยเอ็ด 2,446 20 2,218 90.68 0 0.00 13 0.53 73 2.98 482 19.71 168 6.87 1,482 60.59 2,132 87.16
รวม 8,338 244 6,336 75.99 11 0.13 63 0.76 419 5.03 1,500 17.99 606 7.27 3,737 70.08 5,843 70.08


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,127 99.91 1 0.09 10 0.89 41 3.63 204 18.09 253 22.43 618 54.79 1,075 95.30
บึงกาฬ 617 33 547 88.65 0 0.00 23 3.73 73 11.83 183 29.66 55 8.91 213 34.52 451 73.10
เลย 938 20 493 52.56 17 1.81 8 0.85 85 9.06 136 14.50 54 5.76 193 20.58 383 40.83
สกลนคร 1,550 49 954 61.55 6 0.39 5 0.32 137 8.84 373 24.06 170 10.97 263 16.97 806 52.00
หนองคาย 712 41 265 37.22 0 0.00 0 0.00 5 0.70 43 6.04 29 4.07 188 26.40 260 36.52
หนองบัวลำภู 717 0 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 38 5.30 233 32.50 406 56.62
อุดรธานี 1,872 131 1,195 63.84 3 0.16 19 1.01 93 4.97 342 18.27 149 7.96 589 31.46 1,080 57.69
รวม 7,534 299 5,036 66.84 32 0.42 71 0.94 472 6.26 1,416 18.79 748 9.93 2,297 59.21 4,461 59.21


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 579 35.26 19 1.16 4 0.24 87 5.30 298 18.15 35 2.13 136 8.28 469 28.56
นครราชสีมา 3,744 254 2,252 60.15 0 0.00 13 0.35 237 6.33 903 24.12 181 4.83 918 24.52 2,002 53.47
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,451 96.27 1 0.04 4 0.16 25 0.98 293 11.51 252 9.90 1,876 73.68 2,421 95.09
สุรินทร์ 2,126 113 1,209 56.87 2 0.09 19 0.89 126 5.93 489 23.00 66 3.10 507 23.85 1,062 49.95
รวม 10,058 413 6,491 64.54 22 0.22 40 0.40 475 4.72 1,983 19.72 534 5.31 3,437 59.20 5,954 59.20


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 353 67.11 7 1.33 12 2.28 40 7.60 153 29.09 23 4.37 118 22.43 294 55.89
ยโสธร 885 23 564 63.73 6 0.68 5 0.56 88 9.94 218 24.63 90 10.17 157 17.74 465 52.54
ศรีสะเกษ 2,635 36 1,848 70.13 17 0.65 22 0.83 199 7.55 727 27.59 161 6.11 722 27.40 1,610 61.10
อำนาจเจริญ 607 30 556 91.60 1 0.16 7 1.15 65 10.71 174 28.67 47 7.74 262 43.16 483 79.57
อุบลราชธานี 2,698 127 2,665 98.78 7 0.26 15 0.56 100 3.71 990 36.69 414 15.34 1,139 42.22 2,543 94.26
รวม 7,351 250 5,986 81.43 38 0.52 61 0.83 492 6.69 2,262 30.77 735 10.00 2,398 73.39 5,395 73.39


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 204 52.58 3 0.77 6 1.55 30 7.73 54 13.92 31 7.99 80 20.62 165 42.53
ชุมพร 755 71 513 67.95 0 0.00 20 2.65 109 14.44 202 26.75 53 7.02 129 17.09 384 50.86
นครศรีธรรมราช 1,550 82 260 16.77 0 0.00 5 0.32 53 3.42 98 6.32 17 1.10 87 5.61 202 13.03
พังงา 328 12 153 46.65 0 0.00 1 0.30 11 3.35 45 13.72 13 3.96 83 25.30 141 42.99
ภูเก็ต 103 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 193 3 188 97.41 0 0.00 4 2.07 13 6.74 71 36.79 15 7.77 85 44.04 171 88.60
สุราษฎร์ธานี 1,076 144 1,061 98.61 15 1.39 31 2.88 177 16.45 431 40.06 93 8.64 314 29.18 838 77.88
รวม 4,393 368 2,379 54.15 18 0.41 67 1.53 393 8.95 901 20.51 222 5.05 778 43.27 1,901 43.27


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 352 49.03 0 0.00 2 0.28 42 5.85 170 23.68 52 7.24 86 11.98 308 42.90
นราธิวาส 589 129 11 1.87 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.17 0 0.00 9 1.53 10 1.70
ปัตตานี 667 56 257 38.53 0 0.00 5 0.75 37 5.55 158 23.69 19 2.85 38 5.70 215 32.23
พัทลุง 670 50 432 64.48 2 0.30 5 0.75 39 5.82 251 37.46 60 8.96 75 11.19 386 57.61
ยะลา 380 80 165 43.42 1 0.26 7 1.84 22 5.79 56 14.74 43 11.32 36 9.47 135 35.53
สงขลา 991 59 515 51.97 6 0.61 3 0.30 114 11.50 211 21.29 72 7.27 109 11.00 392 39.56
สตูล 279 57 174 62.37 0 0.00 1 0.36 21 7.53 88 31.54 33 11.83 31 11.11 152 54.48
รวม 4,294 512 1,906 44.39 9 0.21 23 0.54 276 6.43 935 21.77 279 6.50 384 37.21 1,598 37.21