รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด a จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,761 66 1,573 89.32 70 3.98 66 3.75 465 26.41 590 33.50 156 8.86 226 12.83 972 55.20
เชียงใหม่ 2,067 97 1,947 94.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,241 60.04 257 12.43 449 21.72 1,947 94.19
น่าน 893 28 657 73.57 14 1.57 9 1.01 111 12.43 254 28.44 65 7.28 204 22.84 523 58.57
พะเยา 806 15 785 97.39 0 0.00 7 0.87 75 9.31 308 38.21 77 9.55 318 39.45 703 87.22
แพร่ 708 18 324 45.76 22 3.11 4 0.56 71 10.03 116 16.38 43 6.07 68 9.60 227 32.06
แม่ฮ่องสอน 415 6 321 77.35 11 2.65 7 1.69 85 20.48 119 28.67 23 5.54 76 18.31 218 52.53
ลำปาง 977 41 824 84.34 7 0.72 15 1.54 99 10.13 460 47.08 97 9.93 146 14.94 703 71.95
ลำพูน 594 7 578 97.31 0 0.00 10 1.68 50 8.42 305 51.35 102 17.17 111 18.69 518 87.21
รวม 8,221 278 7,009 85.26 124 1.51 118 1.44 956 11.63 3,393 41.27 820 9.97 1,598 70.68 5,811 70.68


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 448 77.11 40 6.88 20 3.44 61 10.50 214 36.83 65 11.19 48 8.26 327 56.28
พิษณุโลก 1,047 3 889 84.91 20 1.91 18 1.72 181 17.29 462 44.13 82 7.83 126 12.03 670 63.99
เพชรบูรณ์ 1,439 61 1,416 98.40 13 0.90 58 4.03 458 31.83 583 40.51 144 10.01 160 11.12 887 61.64
สุโขทัย 841 28 790 93.94 2 0.24 8 0.95 137 16.29 396 47.09 72 8.56 175 20.81 643 76.46
อุตรดิตถ์ 620 26 601 96.94 0 0.00 6 0.97 7 1.13 436 70.32 62 10.00 90 14.52 588 94.84
รวม 4,528 143 4,144 91.52 75 1.66 110 2.43 844 18.64 2,091 46.18 425 9.39 599 68.79 3,115 68.79


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 872 91.12 23 2.40 24 2.51 187 19.54 296 30.93 60 6.27 282 29.47 638 66.67
ชัยนาท 505 36 428 84.75 2 0.40 5 0.99 49 9.70 250 49.50 58 11.49 64 12.67 372 73.66
นครสวรรค์ 1,434 156 1,358 94.70 0 0.00 48 3.35 286 19.94 752 52.44 110 7.67 162 11.30 1,024 71.41
พิจิตร 889 59 865 97.30 35 3.94 21 2.36 193 21.71 403 45.33 103 11.59 110 12.37 616 69.29
อุทัยธานี 642 15 639 99.53 7 1.09 25 3.89 50 7.79 492 76.64 14 2.18 51 7.94 557 86.76
รวม 4,427 311 4,162 94.01 67 1.51 123 2.78 765 17.28 2,193 49.54 345 7.79 669 72.44 3,207 72.44


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 159 38.88 0 0.00 3 0.73 23 5.62 92 22.49 20 4.89 21 5.13 133 32.52
นนทบุรี 440 339 294 66.82 2 0.45 13 2.95 38 8.64 132 30.00 28 6.36 81 18.41 241 54.77
ปทุมธานี 518 4 487 94.02 9 1.74 4 0.77 30 5.79 317 61.20 53 10.23 74 14.29 444 85.71
พระนครศรีอยุธยา 1,503 55 1,403 93.35 6 0.40 19 1.26 142 9.45 835 55.56 106 7.05 295 19.63 1,236 82.24
ลพบุรี 1,124 68 1,077 95.82 37 3.29 30 2.67 206 18.33 575 51.16 56 4.98 173 15.39 804 71.53
สระบุรี 998 59 922 92.38 72 7.21 29 2.91 235 23.55 340 34.07 81 8.12 165 16.53 586 58.72
สิงห์บุรี 364 26 363 99.73 64 17.58 12 3.30 79 21.70 81 22.25 77 21.15 50 13.74 208 57.14
อ่างทอง 513 34 513 100.00 1 0.19 8 1.56 48 9.36 177 34.50 61 11.89 218 42.50 456 88.89
รวม 5,869 620 5,218 88.91 191 3.25 118 2.01 801 13.65 2,549 43.43 482 8.21 1,077 69.99 4,108 69.99


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 959 100.00 0 0.00 11 1.15 83 8.65 543 56.62 93 9.70 229 23.88 865 90.20
นครปฐม 941 0 933 99.15 18 1.91 7 0.74 44 4.68 787 83.63 44 4.68 33 3.51 864 91.82
ประจวบคีรีขันธ์ 435 51 435 100.00 0 0.00 15 3.45 90 20.69 165 37.93 63 14.48 102 23.45 330 75.86
เพชรบุรี 697 48 665 95.41 13 1.87 41 5.88 144 20.66 349 50.07 62 8.90 56 8.03 467 67.00
ราชบุรี 976 80 983 100.72 0 0.00 25 2.56 92 9.43 388 39.75 159 16.29 319 32.68 866 88.73
สมุทรสงคราม 308 1 296 96.10 4 1.30 5 1.62 57 18.51 119 38.64 58 18.83 53 17.21 230 74.68
สมุทรสาคร 290 70 285 98.28 0 0.00 0 0.00 2 0.69 246 84.83 22 7.59 15 5.17 283 97.59
สุพรรณบุรี 1,008 47 746 74.01 12 1.19 2 0.20 9 0.89 234 23.21 195 19.35 294 29.17 723 71.73
รวม 5,614 405 5,302 94.44 47 0.84 106 1.89 521 9.28 2,831 50.43 696 12.40 1,101 82.44 4,628 82.44


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 731 34 732 100.14 0 0.00 3 0.41 28 3.83 325 44.46 290 39.67 86 11.76 701 95.90
ฉะเชิงเทรา 891 52 892 100.11 1 0.11 18 2.02 48 5.39 599 67.23 88 9.88 138 15.49 825 92.59
ชลบุรี 732 49 707 96.58 5 0.68 6 0.82 36 4.92 415 56.69 65 8.88 180 24.59 660 90.16
ตราด 261 11 209 80.08 0 0.00 1 0.38 9 3.45 169 64.75 13 4.98 17 6.51 199 76.25
ปราจีนบุรี 725 24 704 97.10 25 3.45 28 3.86 120 16.55 305 42.07 71 9.79 155 21.38 531 73.24
ระยอง 443 103 265 59.82 0 0.00 3 0.68 25 5.64 148 33.41 36 8.13 53 11.96 237 53.50
สมุทรปราการ 504 0 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 381 75.60 83 16.47 40 7.94 504 100.00
สระแก้ว 731 44 650 88.92 0 0.00 5 0.68 25 3.42 210 28.73 80 10.94 330 45.14 620 84.82
รวม 5,018 317 4,663 92.93 31 0.62 64 1.28 291 5.80 2,552 50.86 726 14.47 999 85.23 4,277 85.23


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,579 99.68 0 0.00 8 0.51 113 7.13 275 17.36 191 12.06 992 62.63 1,458 92.05
ขอนแก่น 2,366 189 2,321 98.10 0 0.00 18 0.76 59 2.49 722 30.52 273 11.54 1,249 52.79 2,244 94.84
มหาสารคาม 1,944 36 1,944 100.00 0 0.00 1 0.05 41 2.11 603 31.02 261 13.43 1,038 53.40 1,902 97.84
ร้อยเอ็ด 2,447 20 2,444 99.88 0 0.00 6 0.25 87 3.56 654 26.73 343 14.02 1,354 55.33 2,351 96.08
รวม 8,341 245 8,288 99.36 0 0.00 33 0.40 300 3.60 2,254 27.02 1,068 12.80 4,633 95.37 7,955 95.37


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,122 99.47 0 0.00 10 0.89 61 5.41 309 27.39 328 29.08 414 36.70 1,051 93.17
บึงกาฬ 617 33 614 99.51 4 0.65 22 3.57 108 17.50 208 33.71 79 12.80 193 31.28 480 77.80
เลย 938 26 912 97.23 0 0.00 14 1.49 124 13.22 308 32.84 111 11.83 355 37.85 774 82.52
สกลนคร 1,519 80 1,451 95.52 2 0.13 6 0.39 59 3.88 588 38.71 239 15.73 557 36.67 1,384 91.11
หนองคาย 712 41 712 100.00 0 0.00 3 0.42 20 2.81 123 17.28 65 9.13 501 70.37 689 96.77
หนองบัวลำภู 717 0 567 79.08 4 0.56 13 1.81 47 6.56 152 21.20 75 10.46 276 38.49 503 70.15
อุดรธานี 1,892 115 1,871 98.89 11 0.58 6 0.32 85 4.49 755 39.90 178 9.41 836 44.19 1,769 93.50
รวม 7,523 320 7,249 96.36 21 0.28 74 0.98 504 6.70 2,443 32.47 1,075 14.29 3,132 88.40 6,650 88.40


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 1,574 95.86 92 5.60 35 2.13 166 10.11 602 36.66 156 9.50 523 31.85 1,281 78.01
นครราชสีมา 3,744 254 3,729 99.60 0 0.00 56 1.50 192 5.13 1,326 35.42 384 10.26 1,771 47.30 3,481 92.98
บุรีรัมย์ 2,548 38 2,526 99.14 0 0.00 9 0.35 31 1.22 307 12.05 438 17.19 1,741 68.33 2,486 97.57
สุรินทร์ 2,125 113 1,925 90.59 12 0.56 18 0.85 130 6.12 734 34.54 229 10.78 802 37.74 1,765 83.06
รวม 10,059 413 9,754 96.97 104 1.03 118 1.17 519 5.16 2,969 29.52 1,207 12.00 4,837 89.60 9,013 89.60


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 522 99.24 1 0.19 9 1.71 40 7.60 260 49.43 52 9.89 160 30.42 472 89.73
ยโสธร 885 23 621 70.17 5 0.56 28 3.16 101 11.41 248 28.02 48 5.42 191 21.58 487 55.03
ศรีสะเกษ 2,635 47 2,253 85.50 17 0.65 28 1.06 264 10.02 744 28.24 294 11.16 906 34.38 1,944 73.78
อำนาจเจริญ 604 30 348 57.62 0 0.00 2 0.33 13 2.15 122 20.20 39 6.46 172 28.48 333 55.13
อุบลราชธานี 2,699 128 2,648 98.11 8 0.30 3 0.11 79 2.93 844 31.27 457 16.93 1,257 46.57 2,558 94.78
รวม 7,349 262 6,392 86.98 31 0.42 70 0.95 497 6.76 2,218 30.18 890 12.11 2,686 78.84 5,794 78.84


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 389 56 372 95.63 0 0.00 8 2.06 45 11.57 160 41.13 51 13.11 108 27.76 319 82.01
ชุมพร 755 71 684 90.60 3 0.40 19 2.52 129 17.09 262 34.70 94 12.45 177 23.44 533 70.60
นครศรีธรรมราช 1,550 80 1,069 68.97 28 1.81 31 2.00 152 9.81 380 24.52 148 9.55 330 21.29 858 55.35
พังงา 328 9 125 38.11 0 0.00 2 0.61 4 1.22 45 13.72 18 5.49 56 17.07 119 36.28
ภูเก็ต 127 0 52 40.94 0 0.00 3 2.36 17 13.39 13 10.24 5 3.94 14 11.02 32 25.20
ระนอง 193 3 193 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.07 35 18.13 34 17.62 120 62.18 189 97.93
สุราษฎร์ธานี 1,076 165 977 90.80 16 1.49 33 3.07 131 12.17 425 39.50 107 9.94 265 24.63 797 74.07
รวม 4,418 384 3,472 78.59 47 1.06 96 2.17 482 10.91 1,320 29.88 457 10.34 1,070 64.44 2,847 64.44


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 84 718 100.00 1 0.14 18 2.51 75 10.45 356 49.58 105 14.62 163 22.70 624 86.91
นราธิวาส 589 129 589 100.00 0 0.00 10 1.70 24 4.07 164 27.84 57 9.68 334 56.71 555 94.23
ปัตตานี 667 70 530 79.46 10 1.50 16 2.40 85 12.74 224 33.58 117 17.54 78 11.69 419 62.82
พัทลุง 670 50 665 99.25 1 0.15 15 2.24 50 7.46 381 56.87 111 16.57 107 15.97 599 89.40
ยะลา 380 84 371 97.63 0 0.00 1 0.26 20 5.26 228 60.00 41 10.79 81 21.32 350 92.11
สงขลา 991 62 966 97.48 21 2.12 27 2.72 162 16.35 433 43.69 124 12.51 199 20.08 756 76.29
สตูล 280 57 264 94.29 0 0.00 4 1.43 15 5.36 147 52.50 79 28.21 19 6.79 245 87.50
รวม 4,295 536 4,103 95.53 33 0.77 91 2.12 431 10.03 1,933 45.01 634 14.76 981 82.61 3,548 82.61