รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่ 78 97 44 56.41 0 0.00 1 1.28 10 12.82 10 12.82 1 1.28 22 28.21 33 42.31
จอมทอง 103 0 25 24.27 0 0.00 0 0.00 1 0.97 24 23.30 0 0.00 0 0.00 24 23.30
แม่แจ่ม 104 0 88 84.62 6 5.77 2 1.92 16 15.38 64 61.54 0 0.00 0 0.00 64 61.54
เชียงดาว 83 0 55 66.27 3 3.61 6 7.23 33 39.76 0 0.00 9 10.84 4 4.82 13 15.66
ดอยสะเก็ด 112 0 106 94.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 34.82 29 25.89 38 33.93 106 94.64
แม่แตง 120 0 120 100.00 0 0.00 11 9.17 6 5.00 35 29.17 22 18.33 46 38.33 103 85.83
แม่ริม 92 0 92 100.00 0 0.00 3 3.26 9 9.78 20 21.74 23 25.00 37 40.22 80 86.96
สะเมิง 45 0 39 86.67 0 0.00 3 6.67 23 51.11 8 17.78 0 0.00 5 11.11 13 28.89
ฝาง 119 0 56 47.06 0 0.00 0 0.00 3 2.52 36 30.25 2 1.68 15 12.61 53 44.54
แม่อาย 93 0 46 49.46 10 10.75 0 0.00 22 23.66 13 13.98 0 0.00 1 1.08 14 15.05
พร้าว 109 0 70 64.22 3 2.75 0 0.00 3 2.75 27 24.77 12 11.01 25 22.94 64 58.72
สันป่าตอง 120 0 120 100.00 0 0.00 2 1.67 8 6.67 19 15.83 6 5.00 85 70.83 110 91.67
สันกำแพง 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 11 11.00 17 17.00 12 12.00 60 60.00 89 89.00
สันทราย 125 0 125 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 20.00 14 11.20 86 68.80 125 100.00
หางดง 109 0 109 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.75 103 94.50 0 0.00 3 2.75 106 97.25
ฮอด 61 0 46 75.41 4 6.56 2 3.28 19 31.15 18 29.51 1 1.64 2 3.28 21 34.43
ดอยเต่า 43 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อมก๋อย 95 0 9 9.47 6 6.32 0 0.00 1 1.05 2 2.11 0 0.00 0 0.00 2 2.11
สารภี 106 0 96 90.57 0 0.00 0 0.00 13 12.26 37 34.91 15 14.15 31 29.25 83 78.30
เวียงแหง 23 0 23 100.00 1 4.35 4 17.39 8 34.78 10 43.48 0 0.00 0 0.00 10 43.48
ไชยปราการ 44 0 44 100.00 0 0.00 1 2.27 0 0.00 16 36.36 1 2.27 26 59.09 43 97.73
แม่วาง 58 0 44 75.86 0 0.00 0 0.00 15 25.86 29 50.00 0 0.00 0 0.00 29 50.00
แม่ออน 49 0 7 14.29 0 0.00 0 0.00 7 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอยหล่อ 54 0 47 87.04 0 0.00 0 0.00 16 29.63 22 40.74 5 9.26 4 7.41 31 57.41
กัลยาณิวัฒนา 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 12 54.55 1 4.55 4 18.18 5 22.73 10 45.45
รวม 2,067 97 1,533 74.17 33 1.60 35 1.69 239 11.56 575 27.82 156 7.55 495 23.95 1,226 59.31