รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง ตำบล วังศาล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67100501 บ้านวังศาล ระดับดี
67100502 บ้านวังชุมนุม ระดับดี
67100503 บ้านดงลึก ระดับดี
67100504 บ้านเนินคาย ระดับดี
67100505 บ้านวังแช่กลอย ระดับดี
67100506 บ้านกุดพันสะเดา ระดับดี
67100507 บ้านโคกหนองแสง ระดับดี
67100508 บ้านวังแดงเหนือ ระดับดี
67100509 บ้านคลองไทร ระดับดี
67100510 บ้านดงเจริญ ระดับดี
67100511 บ้านโคกเจริญ ระดับดี
67100512 บ้านภูเขาทอง ระดับดี