รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง ตำบล วังหิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67100401 วังหินเหนือ ระดับมาก
67100402 วังสมบัติ ระดับมาก
67100403 บ้านน้ำอ้อม ระดับมาก
67100404 วังใหญ่ ระดับมาก
67100405 วังพลับ ระดับมาก
67100406 บ้้านวังหินซองเหนือ ระดับมาก
67100407 บ้านวังหินซองใต้ ระดับมาก
67100408 วังสะพุง ระดับมาก
67100409 บ้านดงเจริญ ระดับมาก
67100410 บ้านใหม่วังตะเคียน ระดับดี
67100411 บ้านวังหินเหนือ ระดับมาก
67100413 บ้านวังไทรงาม ระดับดีเยี่ยม
67100414 บ้านเนิินศิลาเพชร ระดับมาก
67100415 บ้านวังน้ำอ้อมใต้ ระดับมาก
67100416 วังสะพุงใต้ ระดับมาก
67100417 บ้านวังหินทอง ระดับมาก