รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง ตำบล ซับเปิบ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67100301 วังไทรทอง ระดับดี
67100302 บ้านคลองน้ำคัน ระดับดี
67100304 เนินดินแดง ระดับดี
67100307 วังไทรทองเหนือ ระดับดี
67100309 บ้านคลองน้ำคันเหนือ ระดับดี