รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง ตำบล ท้ายดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67100201 บ้านวังชะนาง ระดับดีเยี่ยม
67100202 วังกระดาษเงิน ระดับดีเยี่ยม
67100203 วังกระดาษใต้ ระดับดีเยี่ยม
67100204 ด่านช้าง ระดับดี
67100205 บ้านวังชะนางใต้ ระดับดีเยี่ยม
67100206 บ้านวังขอน ระดับดีเยี่ยม
67100207 ทุ่งนางาม ระดับดี
67100208 บ้านดงหลง ระดับดีเยี่ยม
67100209 บ้านร่องตะแบก ระดับดี
67100210 บ้านหนองแสง ระดับดีเยี่ยม
67100211 บ้านบ่อทองพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
67100212 บ้านวังชะนางเหนือ ระดับดี
67100213 บ้านวังกระดาษเหนือ ระดับดีเยี่ยม