รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ วังโป่ง ตำบล วังโป่ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67100101 วังโป่ง ระดับดี
67100102 วังโป่ง ระดับดีเยี่ยม
67100103 วังโป่ง ระดับมาก
67100104 บ้านวังโป่ง ระดับดีเยี่ยม
67100105 บ้านโนนตูม ระดับดี
67100106 บ้านเนินมะค่า ระดับดี
67100107 คลองแสลงกลึง ระดับดีเยี่ยม
67100108 ทางข้าม ระดับดีเยี่ยม
67100109 ไร่ฝาย ระดับดีเยี่ยม
67100110 บ้านตะโกงาม ระดับดีเยี่ยม
67100111 บ้านไร่ฝายเหนือ ระดับดีเยี่ยม
67100112 โนนตูมใต้ ระดับดี
67100113 บ้านเนิน ระดับมาก