รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล ท่าดอกคำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060401 ท่าดอกคำ ระดับดี
38060402 ท่าไร่ ระดับดี
38060403 ไทยเจริญ ระดับดี
38060404 หนองแสง ระดับดี
38060405 โนนสา ระดับดี
38060406 เหล่าหมากผาง ระดับดี
38060407 ฝอยลม ระดับดี
38060408 หนองฮู หมู่ 8 ระดับดี
38060409 ท่าดอกคำเหนือ ระดับดี
38060410 โชคอำนวย ระดับดี
38060411 หนองแสงพัฒนา ระดับดี
38060412 ไทยเจริญใต้ ระดับดี
38060413 หนองฮู หมู่ที่ 13 ระดับดี