รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล โพธิ์หมากแข้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060201 บ้านโพธิ์หมากแข้ง ระดับดี
38060202 บ้านโนนหนามแท่ง ระดับพัฒนา
38060203 บ้านโนนสวรรค์ ระดับมาก
38060204 บ้านบัวโคก ระดับมาก
38060205 บ้านนาอ่าง ระดับดี
38060206 บ้านดงสว่าง ระดับดี
38060207 บ้านดงชมภู ระดับดี
38060208 บ้านบัวโคกใต้ ระดับดี
38060209 บ้านหนองสิม ระดับดี
38060210 บ้านโนนจำปาทอง ระดับดี
38060211 บ้านโนนศิลา ระดับพัฒนา
38060212 บ้านนาสาร ระดับพัฒนา
38060213 โนนชมภู ระดับดี
38060214 บ้านบัวโคกใหม่ ระดับมาก
38060215 บ้านหนองบัวงาม ระดับพัฒนา
38060216 บ้านใหม่ภูเจริญ ระดับดี