รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ บึงโขงหลง ตำบล บึงโขงหลง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38060103 บ้านคำสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
38060104 โสกโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
38060105 โสกพอก ระดับดีเยี่ยม
38060106 โนนสวนปอ ระดับดีเยี่ยม
38060107 นาขาม ระดับดีเยี่ยม
38060114 โนนสวนปอเหนือ ระดับดีเยี่ยม
38060115 เทพบันดาล ระดับดีเยี่ยม
38060116 ห้วยหินลาด ระดับดีเยี่ยม