รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด พังงา อำเภอ กะปง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กะปง 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00
ท่านา 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00 4 100.00
เหมาะ 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00
เหล 6 0 4 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 66.67 0 0.00 0 0.00 4 66.67
รมณีย์ 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 0 0.00 0 0.00 3 75.00
รวม 22 0 20 90.91 0 0.00 0 0.00 3 13.64 11 50.00 0 0.00 6 27.27 17 77.27