รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ ชนแดน
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชนแดน 14 12 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 1 7.14
ดงขุย 17 9 1 5.88 0 0.00 0 0.00 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าข้าม 11 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พุทธบาท 28 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลาดแค 22 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านกล้วย 17 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ซับพุทรา 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 8 88.89 8 88.89
ตะกุดไร 11 0 1 9.09 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศาลาลาย 10 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 139 21 12 8.63 0 0.00 1 0.72 2 1.44 1 0.72 0 0.00 8 5.76 9 6.47