รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เซกา
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เซกา 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 100.00 23 100.00
ซาง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 3 23.08 9 69.23 12 92.31
ท่ากกแดง 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00
บ้านต้อง 15 8 15 100.00 0 0.00 1 6.67 1 6.67 7 46.67 1 6.67 5 33.33 13 86.67
ป่งไฮ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 44.44 9 50.00 1 5.56 18 100.00
น้ำจั้น 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 4 30.77 4 30.77 5 38.46 0 0.00 9 69.23
ท่าสะอาด 13 13 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
หนองทุ่ม 13 0 13 100.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 9 69.23 2 15.38 11 84.62
โสกก่าม 12 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 136 21 124 91.18 0 0.00 3 2.21 6 4.41 48 35.29 27 19.85 40 29.41 115 84.56