รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,751 65 1,746 99.71 96 5.48 62 3.54 416 23.76 766 43.75 124 7.08 282 16.11 1,172 66.93
เชียงใหม่ 2,067 97 1,845 89.26 13 0.63 8 0.39 144 6.97 875 42.33 349 16.88 456 22.06 1,680 81.28
น่าน 893 28 815 91.27 10 1.12 12 1.34 119 13.33 329 36.84 84 9.41 261 29.23 674 75.48
พะเยา 806 14 804 99.75 0 0.00 8 0.99 42 5.21 358 44.42 146 18.11 250 31.02 754 93.55
แพร่ 708 18 496 70.06 12 1.69 9 1.27 106 14.97 206 29.10 75 10.59 88 12.43 369 52.12
แม่ฮ่องสอน 415 6 402 96.87 9 2.17 11 2.65 91 21.93 194 46.75 25 6.02 72 17.35 291 70.12
ลำปาง 975 41 969 99.38 15 1.54 13 1.33 139 14.26 526 53.95 95 9.74 181 18.56 802 82.26
ลำพูน 594 7 582 97.98 0 0.00 13 2.19 45 7.58 350 58.92 103 17.34 71 11.95 524 88.22
รวม 8,209 276 7,659 93.30 155 1.89 136 1.66 1,102 13.42 3,604 43.90 1,001 12.19 1,661 76.33 6,266 76.33


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 568 97.76 9 1.55 21 3.61 103 17.73 305 52.50 47 8.09 83 14.29 435 74.87
พิษณุโลก 1,048 1 1,048 100.00 8 0.76 34 3.24 183 17.46 560 53.44 91 8.68 172 16.41 823 78.53
เพชรบูรณ์ 1,439 59 1,424 98.96 7 0.49 35 2.43 206 14.32 742 51.56 116 8.06 318 22.10 1,176 81.72
สุโขทัย 841 28 841 100.00 2 0.24 10 1.19 82 9.75 438 52.08 69 8.20 240 28.54 747 88.82
อุตรดิตถ์ 620 26 608 98.06 0 0.00 4 0.65 6 0.97 469 75.65 111 17.90 18 2.90 598 96.45
รวม 4,529 139 4,489 99.12 26 0.57 104 2.30 580 12.81 2,514 55.51 434 9.58 831 83.44 3,779 83.44


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 771 80.56 6 0.63 4 0.42 102 10.66 300 31.35 36 3.76 323 33.75 659 68.86
ชัยนาท 505 31 503 99.60 1 0.20 3 0.59 63 12.48 324 64.16 64 12.67 48 9.50 436 86.34
นครสวรรค์ 1,434 152 1,422 99.16 3 0.21 20 1.39 194 13.53 878 61.23 151 10.53 176 12.27 1,205 84.03
พิจิตร 889 59 888 99.89 4 0.45 31 3.49 152 17.10 462 51.97 108 12.15 131 14.74 701 78.85
อุทัยธานี 642 15 635 98.91 8 1.25 8 1.25 96 14.95 421 65.58 18 2.80 84 13.08 523 81.46
รวม 4,427 302 4,219 95.30 22 0.50 66 1.49 607 13.71 2,385 53.87 377 8.52 762 79.60 3,524 79.60


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 384 93.89 2 0.49 16 3.91 130 31.78 124 30.32 49 11.98 63 15.40 236 57.70
นนทบุรี 440 339 323 73.41 8 1.82 6 1.36 51 11.59 187 42.50 6 1.36 65 14.77 258 58.64
ปทุมธานี 518 4 515 99.42 0 0.00 0 0.00 6 1.16 367 70.85 68 13.13 74 14.29 509 98.26
พระนครศรีอยุธยา 1,502 14 1,435 95.54 6 0.40 28 1.86 173 11.52 792 52.73 89 5.93 347 23.10 1,228 81.76
ลพบุรี 1,124 68 1,053 93.68 14 1.25 32 2.85 189 16.81 506 45.02 139 12.37 173 15.39 818 72.78
สระบุรี 998 59 980 98.20 2 0.20 5 0.50 108 10.82 192 19.24 18 1.80 655 65.63 865 86.67
สิงห์บุรี 364 26 364 100.00 9 2.47 8 2.20 37 10.16 117 32.14 65 17.86 128 35.16 310 85.16
อ่างทอง 513 34 513 100.00 2 0.39 44 8.58 10 1.95 185 36.06 97 18.91 175 34.11 457 89.08
รวม 5,868 579 5,567 94.87 43 0.73 139 2.37 704 12.00 2,470 42.09 531 9.05 1,680 79.77 4,681 79.77


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 958 99.90 0 0.00 5 0.52 49 5.11 652 67.99 99 10.32 153 15.95 904 94.26
นครปฐม 941 0 922 97.98 0 0.00 1 0.11 31 3.29 803 85.33 29 3.08 58 6.16 890 94.58
ประจวบคีรีขันธ์ 435 50 435 100.00 5 1.15 3 0.69 21 4.83 184 42.30 56 12.87 166 38.16 406 93.33
เพชรบุรี 697 48 440 63.13 22 3.16 20 2.87 124 17.79 178 25.54 47 6.74 49 7.03 274 39.31
ราชบุรี 976 80 974 99.80 10 1.02 8 0.82 104 10.66 463 47.44 89 9.12 300 30.74 852 87.30
สมุทรสงคราม 308 1 308 100.00 5 1.62 3 0.97 33 10.71 162 52.60 54 17.53 51 16.56 267 86.69
สมุทรสาคร 290 68 290 100.00 0 0.00 0 0.00 10 3.45 216 74.48 45 15.52 19 6.55 280 96.55
สุพรรณบุรี 1,008 47 969 96.13 4 0.40 1 0.10 18 1.79 381 37.80 252 25.00 313 31.05 946 93.85
รวม 5,614 402 5,296 94.34 46 0.82 41 0.73 390 6.95 3,039 54.13 671 11.95 1,109 85.84 4,819 85.84


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 743 19 742 99.87 0 0.00 0 0.00 16 2.15 368 49.53 239 32.17 119 16.02 726 97.71
ฉะเชิงเทรา 891 51 892 100.11 0 0.00 7 0.79 19 2.13 582 65.32 119 13.36 165 18.52 866 97.19
ชลบุรี 732 49 648 88.52 6 0.82 21 2.87 44 6.01 355 48.50 79 10.79 143 19.54 577 78.83
ตราด 261 11 261 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.38 241 92.34 5 1.92 14 5.36 260 99.62
ปราจีนบุรี 725 24 696 96.00 0 0.00 21 2.90 105 14.48 323 44.55 55 7.59 192 26.48 570 78.62
ระยอง 443 67 299 67.49 0 0.00 4 0.90 29 6.55 171 38.60 30 6.77 65 14.67 266 60.05
สมุทรปราการ 504 0 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 73.41 35 6.94 99 19.64 504 100.00
สระแก้ว 731 44 719 98.36 0 0.00 7 0.96 22 3.01 387 52.94 105 14.36 198 27.09 690 94.39
รวม 5,030 265 4,761 94.65 6 0.12 60 1.19 236 4.69 2,797 55.61 667 13.26 995 88.65 4,459 88.65


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 80 5.05 493 31.12 191 12.06 807 50.95 1,491 94.13
ขอนแก่น 2,364 188 2,351 99.45 0 0.00 21 0.89 104 4.40 624 26.40 254 10.74 1,348 57.02 2,226 94.16
มหาสารคาม 1,944 36 1,971 101.39 0 0.00 3 0.15 11 0.57 592 30.45 200 10.29 1,165 59.93 1,957 100.67
ร้อยเอ็ด 2,446 20 2,444 99.92 0 0.00 24 0.98 100 4.09 859 35.12 284 11.61 1,177 48.12 2,320 94.85
รวม 8,338 244 8,350 100.14 0 0.00 61 0.73 295 3.54 2,568 30.80 929 11.14 4,497 95.87 7,994 95.87


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,088 96.45 3 0.27 5 0.44 51 4.52 292 25.89 368 32.62 369 32.71 1,029 91.22
บึงกาฬ 617 33 145 23.50 2 0.32 14 2.27 29 4.70 39 6.32 1 0.16 60 9.72 100 16.21
เลย 938 20 916 97.65 1 0.11 9 0.96 102 10.87 333 35.50 34 3.62 437 46.59 804 85.71
สกลนคร 1,550 49 1,531 98.77 0 0.00 4 0.26 41 2.65 465 30.00 315 20.32 706 45.55 1,486 95.87
หนองคาย 712 41 693 97.33 2 0.28 4 0.56 33 4.63 83 11.66 75 10.53 496 69.66 654 91.85
หนองบัวลำภู 717 0 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 1,872 131 1,879 100.37 0 0.00 8 0.43 128 6.84 754 40.28 194 10.36 795 42.47 1,743 93.11
รวม 7,534 299 6,953 92.29 9 0.12 55 0.73 420 5.57 2,145 28.47 1,036 13.75 3,288 85.86 6,469 85.86


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 1,632 99.39 1 0.06 11 0.67 177 10.78 722 43.97 183 11.14 538 32.76 1,443 87.88
นครราชสีมา 3,744 254 3,733 99.71 0 0.00 40 1.07 220 5.88 1,419 37.90 344 9.19 1,710 45.67 3,473 92.76
บุรีรัมย์ 2,546 38 2,545 99.96 0 0.00 2 0.08 5 0.20 232 9.11 646 25.37 1,660 65.20 2,538 99.69
สุรินทร์ 2,126 113 2,100 98.78 4 0.19 16 0.75 139 6.54 801 37.68 272 12.79 868 40.83 1,941 91.30
รวม 10,058 413 10,010 99.52 5 0.05 69 0.69 541 5.38 3,174 31.56 1,445 14.37 4,776 93.41 9,395 93.41


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 525 99.81 0 0.00 6 1.14 16 3.04 228 43.35 80 15.21 195 37.07 503 95.63
ยโสธร 885 23 866 97.85 2 0.23 13 1.47 151 17.06 358 40.45 84 9.49 258 29.15 700 79.10
ศรีสะเกษ 2,635 36 2,634 99.96 5 0.19 38 1.44 258 9.79 937 35.56 208 7.89 1,188 45.09 2,333 88.54
อำนาจเจริญ 607 30 607 100.00 0 0.00 5 0.82 71 11.70 205 33.77 35 5.77 291 47.94 531 87.48
อุบลราชธานี 2,698 127 2,691 99.74 0 0.00 8 0.30 54 2.00 962 35.66 360 13.34 1,307 48.44 2,629 97.44
รวม 7,351 250 7,323 99.62 7 0.10 70 0.95 550 7.48 2,690 36.59 767 10.43 3,239 91.09 6,696 91.09


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 388 56 361 93.04 0 0.00 2 0.52 48 12.37 138 35.57 73 18.81 100 25.77 311 80.15
ชุมพร 755 71 740 98.01 0 0.00 16 2.12 90 11.92 347 45.96 104 13.77 183 24.24 634 83.97
นครศรีธรรมราช 1,550 82 1,351 87.16 13 0.84 21 1.35 146 9.42 611 39.42 118 7.61 442 28.52 1,171 75.55
พังงา 328 12 267 81.40 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.37 76 23.17 156 47.56 266 81.10
ภูเก็ต 103 0 103 100.00 0 0.00 0 0.00 29 28.16 32 31.07 12 11.65 30 29.13 74 71.84
ระนอง 193 3 193 100.00 0 0.00 1 0.52 1 0.52 81 41.97 36 18.65 74 38.34 191 98.96
สุราษฎร์ธานี 1,076 144 1,057 98.23 12 1.12 24 2.23 140 13.01 381 35.41 132 12.27 368 34.20 881 81.88
รวม 4,393 368 4,072 92.69 25 0.57 64 1.46 455 10.36 1,624 36.97 551 12.54 1,353 80.31 3,528 80.31


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 81 718 100.00 0 0.00 12 1.67 64 8.91 349 48.61 122 16.99 171 23.82 642 89.42
นราธิวาส 589 129 589 100.00 0 0.00 0 0.00 21 3.57 109 18.51 103 17.49 356 60.44 568 96.43
ปัตตานี 667 56 581 87.11 3 0.45 13 1.95 71 10.64 290 43.48 76 11.39 128 19.19 494 74.06
พัทลุง 670 50 670 100.00 0 0.00 1 0.15 19 2.84 337 50.30 147 21.94 166 24.78 650 97.01
ยะลา 380 80 387 101.84 0 0.00 2 0.53 54 14.21 175 46.05 99 26.05 57 15.00 331 87.11
สงขลา 991 59 964 97.28 6 0.61 21 2.12 105 10.60 490 49.45 125 12.61 217 21.90 832 83.96
สตูล 280 57 272 97.14 0 0.00 1 0.36 25 8.93 167 59.64 45 16.07 34 12.14 246 87.86
รวม 4,295 512 4,181 97.35 9 0.21 50 1.16 359 8.36 1,917 44.63 717 16.69 1,129 87.61 3,763 87.61