รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,761 66 1,748 99.26 87 4.94 68 3.86 415 23.57 766 43.50 124 7.04 288 16.35 1,178 66.89
เชียงใหม่ 2,067 97 1,849 89.45 15 0.73 8 0.39 144 6.97 877 42.43 349 16.88 456 22.06 1,682 81.37
น่าน 893 28 820 91.83 7 0.78 11 1.23 122 13.66 335 37.51 84 9.41 261 29.23 680 76.15
พะเยา 806 15 804 99.75 0 0.00 8 0.99 42 5.21 353 43.80 146 18.11 255 31.64 754 93.55
แพร่ 708 18 529 74.72 10 1.41 20 2.82 111 15.68 217 30.65 76 10.73 95 13.42 388 54.80
แม่ฮ่องสอน 415 6 402 96.87 9 2.17 11 2.65 90 21.69 194 46.75 26 6.27 72 17.35 292 70.36
ลำปาง 977 41 969 99.18 15 1.54 13 1.33 139 14.23 526 53.84 95 9.72 181 18.53 802 82.09
ลำพูน 594 7 583 98.15 0 0.00 13 2.19 45 7.58 351 59.09 103 17.34 71 11.95 525 88.38
รวม 8,221 278 7,704 93.71 143 1.74 152 1.85 1,108 13.48 3,619 44.02 1,003 12.20 1,679 76.65 6,301 76.65


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 582 25 568 97.59 9 1.55 21 3.61 102 17.53 298 51.20 53 9.11 85 14.60 436 74.91
พิษณุโลก 1,047 3 1,048 100.10 8 0.76 32 3.06 185 17.67 560 53.49 91 8.69 172 16.43 823 78.61
เพชรบูรณ์ 1,439 61 1,424 98.96 9 0.63 36 2.50 206 14.32 742 51.56 116 8.06 315 21.89 1,173 81.51
สุโขทัย 841 28 841 100.00 2 0.24 10 1.19 82 9.75 438 52.08 69 8.20 240 28.54 747 88.82
อุตรดิตถ์ 620 26 608 98.06 0 0.00 4 0.65 6 0.97 467 75.32 110 17.74 21 3.39 598 96.45
รวม 4,529 143 4,489 99.12 28 0.62 103 2.27 581 12.83 2,505 55.31 439 9.69 833 83.40 3,777 83.40


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 963 45 771 80.06 6 0.62 4 0.42 102 10.59 300 31.15 36 3.74 323 33.54 659 68.43
ชัยนาท 505 36 503 99.60 1 0.20 3 0.59 63 12.48 324 64.16 64 12.67 48 9.50 436 86.34
นครสวรรค์ 1,434 156 1,422 99.16 3 0.21 19 1.32 194 13.53 883 61.58 152 10.60 171 11.92 1,206 84.10
พิจิตร 889 59 888 99.89 4 0.45 31 3.49 152 17.10 462 51.97 108 12.15 131 14.74 701 78.85
อุทัยธานี 642 15 635 98.91 8 1.25 8 1.25 96 14.95 421 65.58 18 2.80 84 13.08 523 81.46
รวม 4,433 311 4,219 95.17 22 0.50 65 1.47 607 13.69 2,390 53.91 378 8.53 757 79.52 3,525 79.52


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 385 94.13 2 0.49 16 3.91 130 31.78 125 30.56 49 11.98 63 15.40 237 57.95
นนทบุรี 440 339 323 73.41 8 1.82 6 1.36 51 11.59 187 42.50 6 1.36 65 14.77 258 58.64
ปทุมธานี 530 4 515 97.17 0 0.00 1 0.19 6 1.13 367 69.25 67 12.64 74 13.96 508 95.85
พระนครศรีอยุธยา 1,503 62 1,435 95.48 6 0.40 28 1.86 173 11.51 792 52.69 89 5.92 347 23.09 1,228 81.70
ลพบุรี 1,124 68 1,053 93.68 13 1.16 31 2.76 191 16.99 506 45.02 139 12.37 173 15.39 818 72.78
สระบุรี 998 59 980 98.20 2 0.20 5 0.50 108 10.82 191 19.14 18 1.80 656 65.73 865 86.67
สิงห์บุรี 364 26 364 100.00 9 2.47 8 2.20 34 9.34 123 33.79 63 17.31 127 34.89 313 85.99
อ่างทอง 513 34 513 100.00 2 0.39 45 8.77 12 2.34 184 35.87 97 18.91 173 33.72 454 88.50
รวม 5,881 627 5,568 94.68 42 0.71 140 2.38 705 11.99 2,475 42.08 528 8.98 1,678 79.60 4,681 79.60


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 960 105 958 99.79 0 0.00 5 0.52 48 5.00 653 68.02 99 10.31 153 15.94 905 94.27
นครปฐม 941 4 922 97.98 0 0.00 2 0.21 35 3.72 798 84.80 29 3.08 58 6.16 885 94.05
ประจวบคีรีขันธ์ 435 51 435 100.00 5 1.15 3 0.69 21 4.83 184 42.30 56 12.87 166 38.16 406 93.33
เพชรบุรี 697 48 456 65.42 27 3.87 20 2.87 125 17.93 187 26.83 47 6.74 50 7.17 284 40.75
ราชบุรี 976 80 974 99.80 9 0.92 9 0.92 104 10.66 462 47.34 89 9.12 301 30.84 852 87.30
สมุทรสงคราม 308 1 308 100.00 5 1.62 3 0.97 31 10.06 163 52.92 55 17.86 51 16.56 269 87.34
สมุทรสาคร 290 70 290 100.00 0 0.00 0 0.00 10 3.45 216 74.48 45 15.52 19 6.55 280 96.55
สุพรรณบุรี 1,008 47 969 96.13 4 0.40 1 0.10 18 1.79 381 37.80 252 25.00 313 31.05 946 93.85
รวม 5,615 406 5,312 94.60 50 0.89 43 0.77 392 6.98 3,044 54.21 672 11.97 1,111 85.97 4,827 85.97


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 731 34 742 101.50 0 0.00 0 0.00 16 2.19 368 50.34 239 32.69 119 16.28 726 99.32
ฉะเชิงเทรา 891 52 892 100.11 0 0.00 10 1.12 19 2.13 579 64.98 119 13.36 165 18.52 863 96.86
ชลบุรี 732 49 648 88.52 6 0.82 21 2.87 50 6.83 349 47.68 79 10.79 143 19.54 571 78.01
ตราด 261 11 261 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.38 241 92.34 5 1.92 14 5.36 260 99.62
ปราจีนบุรี 725 24 696 96.00 0 0.00 21 2.90 105 14.48 323 44.55 55 7.59 192 26.48 570 78.62
ระยอง 443 103 301 67.95 0 0.00 6 1.35 29 6.55 171 38.60 30 6.77 65 14.67 266 60.05
สมุทรปราการ 504 4 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 73.41 35 6.94 99 19.64 504 100.00
สระแก้ว 731 54 723 98.91 0 0.00 7 0.96 22 3.01 385 52.67 105 14.36 204 27.91 694 94.94
รวม 5,018 331 4,767 95.00 6 0.12 65 1.30 242 4.82 2,786 55.52 667 13.29 1,001 88.76 4,454 88.76


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 80 5.05 486 30.68 191 12.06 814 51.39 1,491 94.13
ขอนแก่น 2,365 199 2,354 99.53 0 0.00 21 0.89 103 4.36 626 26.47 254 10.74 1,350 57.08 2,230 94.29
มหาสารคาม 1,944 36 1,970 101.34 0 0.00 3 0.15 11 0.57 588 30.25 199 10.24 1,169 60.13 1,956 100.62
ร้อยเอ็ด 2,447 20 2,444 99.88 0 0.00 22 0.90 91 3.72 856 34.98 288 11.77 1,187 48.51 2,331 95.26
รวม 8,340 255 8,352 100.14 0 0.00 59 0.71 285 3.42 2,556 30.65 932 11.18 4,520 96.02 8,008 96.02


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 26 1,088 96.45 0 0.00 5 0.44 51 4.52 291 25.80 368 32.62 373 33.07 1,032 91.49
บึงกาฬ 617 21 177 28.69 2 0.32 14 2.27 36 5.83 45 7.29 2 0.32 78 12.64 125 20.26
เลย 938 26 918 97.87 1 0.11 9 0.96 102 10.87 335 35.71 34 3.62 437 46.59 806 85.93
สกลนคร 1,519 80 1,531 100.79 0 0.00 4 0.26 41 2.70 465 30.61 315 20.74 706 46.48 1,486 97.83
หนองคาย 712 41 693 97.33 2 0.28 4 0.56 38 5.34 78 10.96 75 10.53 496 69.66 649 91.15
หนองบัวลำภู 717 0 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 1,892 115 1,879 99.31 0 0.00 9 0.48 128 6.77 753 39.80 194 10.25 795 42.02 1,742 92.07
รวม 7,523 309 6,987 92.88 6 0.08 56 0.74 432 5.74 2,146 28.53 1,037 13.78 3,310 86.31 6,493 86.31


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 1,632 99.39 1 0.06 11 0.67 177 10.78 722 43.97 183 11.14 538 32.76 1,443 87.88
นครราชสีมา 3,748 258 3,734 99.63 2 0.05 41 1.09 219 5.84 1,416 37.78 334 8.91 1,722 45.94 3,472 92.64
บุรีรัมย์ 2,548 38 2,545 99.88 0 0.00 2 0.08 5 0.20 232 9.11 646 25.35 1,660 65.15 2,538 99.61
สุรินทร์ 2,127 113 2,100 98.73 2 0.09 17 0.80 140 6.58 798 37.52 272 12.79 871 40.95 1,941 91.26
รวม 10,065 417 10,011 99.46 5 0.05 71 0.71 541 5.38 3,168 31.48 1,435 14.26 4,791 93.33 9,394 93.33


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 525 99.81 0 0.00 6 1.14 16 3.04 229 43.54 80 15.21 194 36.88 503 95.63
ยโสธร 885 23 866 97.85 2 0.23 13 1.47 151 17.06 357 40.34 84 9.49 259 29.27 700 79.10
ศรีสะเกษ 2,635 47 2,634 99.96 5 0.19 37 1.40 259 9.83 937 35.56 198 7.51 1,198 45.46 2,333 88.54
อำนาจเจริญ 604 30 607 100.50 0 0.00 5 0.83 71 11.75 205 33.94 35 5.79 291 48.18 531 87.91
อุบลราชธานี 2,701 127 2,692 99.67 0 0.00 8 0.30 54 2.00 963 35.65 360 13.33 1,307 48.39 2,630 97.37
รวม 7,351 261 7,324 99.63 7 0.10 69 0.94 551 7.50 2,691 36.61 757 10.30 3,249 91.10 6,697 91.10


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 389 58 361 92.80 0 0.00 2 0.51 48 12.34 138 35.48 73 18.77 100 25.71 311 79.95
ชุมพร 755 71 740 98.01 5 0.66 16 2.12 90 11.92 342 45.30 104 13.77 183 24.24 629 83.31
นครศรีธรรมราช 1,550 80 1,353 87.29 13 0.84 21 1.35 139 8.97 613 39.55 118 7.61 449 28.97 1,180 76.13
พังงา 328 9 267 81.40 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.37 76 23.17 156 47.56 266 81.10
ภูเก็ต 127 0 103 81.10 0 0.00 0 0.00 28 22.05 32 25.20 12 9.45 31 24.41 75 59.06
ระนอง 193 3 193 100.00 0 0.00 1 0.52 0 0.00 81 41.97 32 16.58 79 40.93 192 99.48
สุราษฎร์ธานี 1,079 160 1,057 97.96 12 1.11 24 2.22 140 12.97 381 35.31 132 12.23 368 34.11 881 81.65
รวม 4,421 381 4,074 92.15 30 0.68 64 1.45 446 10.09 1,621 36.67 547 12.37 1,366 79.94 3,534 79.94


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 84 718 100.00 0 0.00 12 1.67 64 8.91 347 48.33 123 17.13 172 23.96 642 89.42
นราธิวาส 589 130 589 100.00 0 0.00 0 0.00 21 3.57 109 18.51 103 17.49 356 60.44 568 96.43
ปัตตานี 667 70 581 87.11 3 0.45 13 1.95 71 10.64 290 43.48 76 11.39 128 19.19 494 74.06
พัทลุง 670 50 670 100.00 0 0.00 1 0.15 19 2.84 337 50.30 147 21.94 166 24.78 650 97.01
ยะลา 381 85 387 101.57 0 0.00 2 0.52 54 14.17 175 45.93 99 25.98 57 14.96 331 86.88
สงขลา 992 63 964 97.18 6 0.60 21 2.12 105 10.58 491 49.50 125 12.60 216 21.77 832 83.87
สตูล 280 57 272 97.14 0 0.00 1 0.36 25 8.93 167 59.64 45 16.07 34 12.14 246 87.86
รวม 4,297 539 4,181 97.30 9 0.21 50 1.16 359 8.35 1,916 44.59 718 16.71 1,129 87.57 3,763 87.57