รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,761 66 1,746 99.15 87 4.94 65 3.69 416 23.62 766 43.50 124 7.04 288 16.35 1,178 66.89
เชียงใหม่ 2,067 97 1,846 89.31 13 0.63 8 0.39 144 6.97 876 42.38 349 16.88 456 22.06 1,681 81.33
น่าน 893 28 819 91.71 7 0.78 11 1.23 122 13.66 334 37.40 84 9.41 261 29.23 679 76.04
พะเยา 806 15 804 99.75 0 0.00 8 0.99 42 5.21 353 43.80 146 18.11 255 31.64 754 93.55
แพร่ 708 18 529 74.72 10 1.41 20 2.82 111 15.68 218 30.79 76 10.73 94 13.28 388 54.80
แม่ฮ่องสอน 415 6 402 96.87 9 2.17 11 2.65 90 21.69 194 46.75 26 6.27 72 17.35 292 70.36
ลำปาง 977 41 969 99.18 15 1.54 13 1.33 139 14.23 526 53.84 95 9.72 181 18.53 802 82.09
ลำพูน 594 7 582 97.98 0 0.00 13 2.19 45 7.58 350 58.92 103 17.34 71 11.95 524 88.22
รวม 8,221 278 7,697 93.63 141 1.72 149 1.81 1,109 13.49 3,617 44.00 1,003 12.20 1,678 76.61 6,298 76.61


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 581 25 568 97.76 9 1.55 21 3.61 103 17.73 305 52.50 47 8.09 83 14.29 435 74.87
พิษณุโลก 1,047 3 1,048 100.10 8 0.76 34 3.25 183 17.48 560 53.49 91 8.69 172 16.43 823 78.61
เพชรบูรณ์ 1,439 61 1,424 98.96 8 0.56 36 2.50 206 14.32 742 51.56 116 8.06 316 21.96 1,174 81.58
สุโขทัย 841 28 841 100.00 2 0.24 10 1.19 82 9.75 438 52.08 69 8.20 240 28.54 747 88.82
อุตรดิตถ์ 620 26 608 98.06 0 0.00 4 0.65 6 0.97 468 75.48 111 17.90 19 3.06 598 96.45
รวม 4,528 143 4,489 99.14 27 0.60 105 2.32 580 12.81 2,513 55.50 434 9.58 830 83.41 3,777 83.41


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 957 45 771 80.56 6 0.63 4 0.42 102 10.66 300 31.35 36 3.76 323 33.75 659 68.86
ชัยนาท 505 36 503 99.60 1 0.20 3 0.59 63 12.48 324 64.16 64 12.67 48 9.50 436 86.34
นครสวรรค์ 1,434 156 1,422 99.16 3 0.21 20 1.39 193 13.46 883 61.58 152 10.60 171 11.92 1,206 84.10
พิจิตร 889 59 888 99.89 4 0.45 31 3.49 152 17.10 462 51.97 108 12.15 131 14.74 701 78.85
อุทัยธานี 642 15 635 98.91 8 1.25 8 1.25 96 14.95 421 65.58 18 2.80 84 13.08 523 81.46
รวม 4,427 311 4,219 95.30 22 0.50 66 1.49 606 13.69 2,390 53.99 378 8.54 757 79.63 3,525 79.63


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 409 35 384 93.89 2 0.49 16 3.91 130 31.78 124 30.32 49 11.98 63 15.40 236 57.70
นนทบุรี 440 339 323 73.41 8 1.82 6 1.36 51 11.59 187 42.50 6 1.36 65 14.77 258 58.64
ปทุมธานี 518 4 515 99.42 0 0.00 1 0.19 6 1.16 367 70.85 67 12.93 74 14.29 508 98.07
พระนครศรีอยุธยา 1,503 55 1,435 95.48 6 0.40 28 1.86 173 11.51 792 52.69 89 5.92 347 23.09 1,228 81.70
ลพบุรี 1,124 68 1,050 93.42 13 1.16 31 2.76 189 16.81 505 44.93 139 12.37 173 15.39 817 72.69
สระบุรี 998 59 980 98.20 2 0.20 5 0.50 108 10.82 191 19.14 18 1.80 656 65.73 865 86.67
สิงห์บุรี 364 26 364 100.00 9 2.47 8 2.20 34 9.34 123 33.79 63 17.31 127 34.89 313 85.99
อ่างทอง 513 34 513 100.00 2 0.39 44 8.58 10 1.95 185 36.06 97 18.91 175 34.11 457 89.08
รวม 5,869 620 5,564 94.80 42 0.72 139 2.37 701 11.94 2,474 42.15 528 9.00 1,680 79.78 4,682 79.78


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 959 108 958 99.90 0 0.00 5 0.52 49 5.11 652 67.99 99 10.32 153 15.95 904 94.26
นครปฐม 941 0 922 97.98 0 0.00 2 0.21 31 3.29 802 85.23 29 3.08 58 6.16 889 94.47
ประจวบคีรีขันธ์ 435 51 435 100.00 5 1.15 3 0.69 21 4.83 184 42.30 56 12.87 166 38.16 406 93.33
เพชรบุรี 697 48 446 63.99 28 4.02 20 2.87 123 17.65 178 25.54 47 6.74 50 7.17 275 39.45
ราชบุรี 976 80 974 99.80 10 1.02 9 0.92 104 10.66 462 47.34 89 9.12 300 30.74 851 87.19
สมุทรสงคราม 308 1 308 100.00 5 1.62 3 0.97 33 10.71 162 52.60 54 17.53 51 16.56 267 86.69
สมุทรสาคร 290 70 290 100.00 0 0.00 0 0.00 10 3.45 216 74.48 45 15.52 19 6.55 280 96.55
สุพรรณบุรี 1,008 47 969 96.13 4 0.40 1 0.10 18 1.79 381 37.80 252 25.00 313 31.05 946 93.85
รวม 5,614 405 5,302 94.44 52 0.93 43 0.77 389 6.93 3,037 54.10 671 11.95 1,110 85.82 4,818 85.82


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 731 34 742 101.50 0 0.00 0 0.00 16 2.19 368 50.34 239 32.69 119 16.28 726 99.32
ฉะเชิงเทรา 891 52 892 100.11 0 0.00 10 1.12 19 2.13 579 64.98 119 13.36 165 18.52 863 96.86
ชลบุรี 732 49 648 88.52 6 0.82 21 2.87 50 6.83 349 47.68 79 10.79 143 19.54 571 78.01
ตราด 261 11 261 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.38 241 92.34 5 1.92 14 5.36 260 99.62
ปราจีนบุรี 725 24 696 96.00 0 0.00 21 2.90 105 14.48 323 44.55 55 7.59 192 26.48 570 78.62
ระยอง 443 103 299 67.49 0 0.00 4 0.90 29 6.55 171 38.60 30 6.77 65 14.67 266 60.05
สมุทรปราการ 504 0 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 370 73.41 35 6.94 99 19.64 504 100.00
สระแก้ว 731 44 723 98.91 0 0.00 8 1.09 22 3.01 385 52.67 105 14.36 203 27.77 693 94.80
รวม 5,018 317 4,765 94.96 6 0.12 64 1.28 242 4.82 2,786 55.52 667 13.29 1,000 88.74 4,453 88.74


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 0 1,584 100.00 0 0.00 13 0.82 80 5.05 493 31.12 191 12.06 807 50.95 1,491 94.13
ขอนแก่น 2,366 189 2,351 99.37 0 0.00 21 0.89 101 4.27 626 26.46 254 10.74 1,349 57.02 2,229 94.21
มหาสารคาม 1,944 36 1,970 101.34 0 0.00 3 0.15 11 0.57 591 30.40 200 10.29 1,165 59.93 1,956 100.62
ร้อยเอ็ด 2,447 20 2,444 99.88 0 0.00 24 0.98 99 4.05 857 35.02 287 11.73 1,177 48.10 2,321 94.85
รวม 8,341 245 8,349 100.10 0 0.00 61 0.73 291 3.49 2,567 30.78 932 11.17 4,498 95.88 7,997 95.88


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,128 25 1,088 96.45 3 0.27 6 0.53 51 4.52 291 25.80 367 32.54 370 32.80 1,028 91.13
บึงกาฬ 617 33 176 28.53 2 0.32 14 2.27 35 5.67 45 7.29 2 0.32 78 12.64 125 20.26
เลย 938 26 918 97.87 1 0.11 9 0.96 102 10.87 335 35.71 34 3.62 437 46.59 806 85.93
สกลนคร 1,519 80 1,531 100.79 0 0.00 4 0.26 41 2.70 465 30.61 315 20.74 706 46.48 1,486 97.83
หนองคาย 712 41 693 97.33 2 0.28 4 0.56 33 4.63 83 11.66 75 10.53 496 69.66 654 91.85
หนองบัวลำภู 717 0 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07
อุดรธานี 1,892 115 1,879 99.31 0 0.00 9 0.48 128 6.77 753 39.80 194 10.25 795 42.02 1,742 92.07
รวม 7,523 320 6,986 92.86 9 0.12 57 0.76 426 5.66 2,151 28.59 1,036 13.77 3,307 86.32 6,494 86.32


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,642 8 1,632 99.39 1 0.06 11 0.67 177 10.78 722 43.97 183 11.14 538 32.76 1,443 87.88
นครราชสีมา 3,744 254 3,733 99.71 0 0.00 40 1.07 220 5.88 1,418 37.87 335 8.95 1,720 45.94 3,473 92.76
บุรีรัมย์ 2,548 38 2,545 99.88 0 0.00 2 0.08 5 0.20 232 9.11 646 25.35 1,660 65.15 2,538 99.61
สุรินทร์ 2,125 113 2,100 98.82 4 0.19 17 0.80 140 6.59 799 37.60 272 12.80 868 40.85 1,939 91.25
รวม 10,059 413 10,010 99.51 5 0.05 70 0.70 542 5.39 3,171 31.52 1,436 14.28 4,786 93.38 9,393 93.38


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 526 34 525 99.81 0 0.00 6 1.14 16 3.04 229 43.54 80 15.21 194 36.88 503 95.63
ยโสธร 885 23 866 97.85 2 0.23 13 1.47 151 17.06 358 40.45 84 9.49 258 29.15 700 79.10
ศรีสะเกษ 2,635 47 2,634 99.96 5 0.19 38 1.44 258 9.79 937 35.56 208 7.89 1,188 45.09 2,333 88.54
อำนาจเจริญ 604 30 607 100.50 0 0.00 5 0.83 71 11.75 205 33.94 35 5.79 291 48.18 531 87.91
อุบลราชธานี 2,699 128 2,691 99.70 0 0.00 8 0.30 54 2.00 962 35.64 360 13.34 1,307 48.43 2,629 97.41
รวม 7,349 262 7,323 99.65 7 0.10 70 0.95 550 7.48 2,691 36.62 767 10.44 3,238 91.11 6,696 91.11


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 389 56 361 92.80 0 0.00 2 0.51 48 12.34 138 35.48 73 18.77 100 25.71 311 79.95
ชุมพร 755 71 740 98.01 0 0.00 16 2.12 90 11.92 347 45.96 104 13.77 183 24.24 634 83.97
นครศรีธรรมราช 1,550 80 1,351 87.16 13 0.84 21 1.35 146 9.42 611 39.42 118 7.61 442 28.52 1,171 75.55
พังงา 328 9 267 81.40 0 0.00 0 0.00 1 0.30 34 10.37 76 23.17 156 47.56 266 81.10
ภูเก็ต 127 0 103 81.10 0 0.00 0 0.00 29 22.83 32 25.20 12 9.45 30 23.62 74 58.27
ระนอง 193 3 193 100.00 0 0.00 1 0.52 1 0.52 81 41.97 36 18.65 74 38.34 191 98.96
สุราษฎร์ธานี 1,076 165 1,057 98.23 12 1.12 24 2.23 140 13.01 381 35.41 132 12.27 368 34.20 881 81.88
รวม 4,418 384 4,072 92.17 25 0.57 64 1.45 455 10.30 1,624 36.76 551 12.47 1,353 79.86 3,528 79.86


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 718 84 718 100.00 0 0.00 12 1.67 64 8.91 348 48.47 122 16.99 172 23.96 642 89.42
นราธิวาส 589 129 589 100.00 0 0.00 0 0.00 21 3.57 109 18.51 103 17.49 356 60.44 568 96.43
ปัตตานี 667 70 581 87.11 3 0.45 13 1.95 71 10.64 290 43.48 76 11.39 128 19.19 494 74.06
พัทลุง 670 50 670 100.00 0 0.00 1 0.15 19 2.84 337 50.30 147 21.94 166 24.78 650 97.01
ยะลา 380 84 387 101.84 0 0.00 2 0.53 54 14.21 175 46.05 99 26.05 57 15.00 331 87.11
สงขลา 991 62 964 97.28 6 0.61 21 2.12 105 10.60 491 49.55 125 12.61 216 21.80 832 83.96
สตูล 280 57 272 97.14 0 0.00 1 0.36 25 8.93 167 59.64 45 16.07 34 12.14 246 87.86
รวม 4,295 536 4,181 97.35 9 0.21 50 1.16 359 8.36 1,917 44.63 717 16.69 1,129 87.61 3,763 87.61