รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ชุมพร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชุมพร 164 39 163 99.39 0 0.00 9 5.49 18 10.98 76 46.34 22 13.41 38 23.17 136 82.93
ท่าแซะ 116 0 116 100.00 0 0.00 1 0.86 20 17.24 53 45.69 8 6.90 34 29.31 95 81.90
ปะทิว 75 0 46 61.33 0 0.00 0 0.00 7 9.33 6 8.00 1 1.33 32 42.67 39 52.00
หลังสวน 158 10 80 50.63 0 0.00 2 1.27 21 13.29 27 17.09 12 7.59 18 11.39 57 36.08
ละแม 47 6 7 14.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.38 4 8.51 0 0.00 7 14.89
พะโต๊ะ 45 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สวี 115 12 92 80.00 0 0.00 8 6.96 43 37.39 32 27.83 5 4.35 4 3.48 41 35.65
ทุ่งตะโก 35 0 9 25.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 14.29 1 2.86 3 8.57 9 25.71
รวม 755 71 513 67.95 0 0.00 20 2.65 109 14.44 202 26.75 53 7.02 129 17.09 384 50.86