รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด พังงา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพังงา 42 12 42 100.00 0 0.00 1 2.38 0 0.00 11 26.19 8 19.05 22 52.38 41 97.62
เกาะยาว 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 7 38.89 7 38.89 1 5.56 3 16.67 11 61.11
กะปง 22 0 20 90.91 0 0.00 0 0.00 3 13.64 11 50.00 0 0.00 6 27.27 17 77.27
ตะกั่วทุ่ง 68 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตะกั่วป่า 58 0 21 36.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.45 0 0.00 19 32.76 21 36.21
คุระบุรี 33 0 1 3.03 0 0.00 0 0.00 1 3.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทับปุด 38 0 2 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.63 1 2.63 0 0.00 2 5.26
ท้ายเหมือง 49 0 49 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 26.53 3 6.12 33 67.35 49 100.00
รวม 328 12 153 46.65 0 0.00 1 0.30 11 3.35 45 13.72 13 3.96 83 25.30 141 42.99