รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 63 15 55 87.30 0 0.00 4 6.35 5 7.94 13 20.63 10 15.87 23 36.51 46 73.02
กุยบุรี 47 0 9 19.15 5 10.64 0 0.00 2 4.26 2 4.26 0 0.00 0 0.00 2 4.26
ทับสะแก 65 0 17 26.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 9.23 0 0.00 11 16.92 17 26.15
บางสะพาน 71 0 9 12.68 0 0.00 0 0.00 3 4.23 6 8.45 0 0.00 0 0.00 6 8.45
บางสะพานน้อย 41 0 12 29.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 26.83 1 2.44 0 0.00 12 29.27
ปราณบุรี 44 0 7 15.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.64 0 0.00 1 2.27 7 15.91
หัวหิน 63 36 30 47.62 0 0.00 0 0.00 7 11.11 17 26.98 0 0.00 6 9.52 23 36.51
สามร้อยยอด 41 0 6 14.63 0 0.00 0 0.00 6 14.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 435 51 145 33.33 5 1.15 4 0.92 23 5.29 61 14.02 11 2.53 41 9.43 113 25.98