รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี 184 17 155 84.24 0 0.00 3 1.63 39 21.20 89 48.37 10 5.43 14 7.61 113 61.41
เขาย้อย 57 0 8 14.04 0 0.00 0 0.00 3 5.26 4 7.02 0 0.00 1 1.75 5 8.77
หนองหญ้าปล้อง 31 0 31 100.00 1 3.23 0 0.00 26 83.87 2 6.45 0 0.00 2 6.45 4 12.90
ชะอำ 67 29 5 7.46 0 0.00 0 0.00 5 7.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่ายาง 119 1 119 100.00 0 0.00 2 1.68 12 10.08 104 87.39 0 0.00 1 0.84 105 88.24
บ้านลาด 115 0 115 100.00 0 0.00 1 0.87 40 34.78 58 50.43 10 8.70 6 5.22 74 64.35
บ้านแหลม 72 1 72 100.00 2 2.78 1 1.39 41 56.94 21 29.17 4 5.56 3 4.17 28 38.89
แก่งกระจาน 52 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 697 48 505 72.45 3 0.43 7 1.00 166 23.82 278 39.89 24 3.44 27 3.87 329 47.20