รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด สุพรรณบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี 124 21 118 95.16 0 0.00 0 0.00 17 13.71 43 34.68 11 8.87 47 37.90 101 81.45
เดิมบางนางบวช 121 0 49 40.50 4 3.31 1 0.83 0 0.00 9 7.44 8 6.61 27 22.31 44 36.36
ด่านช้าง 93 2 76 81.72 0 0.00 2 2.15 3 3.23 2 2.15 6 6.45 63 67.74 71 76.34
บางปลาม้า 127 5 58 45.67 0 0.00 2 1.57 9 7.09 22 17.32 0 0.00 25 19.69 47 37.01
ศรีประจันต์ 64 0 29 45.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7.81 3 4.69 21 32.81 29 45.31
ดอนเจดีย์ 50 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สองพี่น้อง 140 0 35 25.00 0 0.00 0 0.00 1 0.71 6 4.29 8 5.71 20 14.29 34 24.29
สามชุก 68 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อู่ทอง 155 0 68 43.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 6.45 1 0.65 57 36.77 68 43.87
หนองหญ้าไซ 66 4 39 59.09 0 0.00 0 0.00 3 4.55 1 1.52 0 0.00 35 53.03 36 54.55
รวม 1,008 47 472 46.83 4 0.40 5 0.50 33 3.27 98 9.72 37 3.67 295 29.27 430 42.66