รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เพชรบูรณ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบูรณ์ 221 17 63 28.51 9 4.07 2 0.90 27 12.22 10 4.52 1 0.45 14 6.33 25 11.31
ชนแดน 139 21 12 8.63 0 0.00 1 0.72 2 1.44 1 0.72 0 0.00 8 5.76 9 6.47
หล่มสัก 251 11 8 3.19 0 0.00 4 1.59 4 1.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หล่มเก่า 99 0 38 38.38 0 0.00 0 0.00 1 1.01 28 28.28 2 2.02 7 7.07 37 37.37
วิเชียรบุรี 192 0 6 3.13 0 0.00 0 0.00 4 2.08 2 1.04 0 0.00 0 0.00 2 1.04
ศรีเทพ 106 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองไผ่ 142 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บึงสามพัน 123 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น้ำหนาว 30 0 6 20.00 0 0.00 0 0.00 6 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังโป่ง 64 0 59 92.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 40.63 16 25.00 17 26.56 59 92.19
เขาค้อ 72 0 29 40.28 0 0.00 2 2.78 6 8.33 11 15.28 3 4.17 7 9.72 21 29.17
รวม 1,439 61 221 15.36 9 0.63 9 0.63 50 3.47 78 5.42 22 1.53 53 3.68 153 10.63