รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด พิจิตร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพิจิตร 135 25 135 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 105 77.78 23 17.04 7 5.19 135 100.00
วังทรายพูน 57 0 57 100.00 6 10.53 3 5.26 25 43.86 15 26.32 0 0.00 8 14.04 23 40.35
โพธิ์ประทับช้าง 98 0 98 100.00 8 8.16 2 2.04 14 14.29 45 45.92 3 3.06 26 26.53 74 75.51
ตะพานหิน 91 16 91 100.00 0 0.00 1 1.10 2 2.20 47 51.65 14 15.38 27 29.67 88 96.70
บางมูลนาก 78 18 71 91.03 6 7.69 0 0.00 25 32.05 32 41.03 0 0.00 8 10.26 40 51.28
โพทะเล 97 0 69 71.13 0 0.00 0 0.00 7 7.22 24 24.74 6 6.19 32 32.99 62 63.92
สามง่าม 80 0 75 93.75 0 0.00 9 11.25 46 57.50 12 15.00 8 10.00 0 0.00 20 25.00
ทับคล้อ 56 0 44 78.57 0 0.00 4 7.14 16 28.57 12 21.43 3 5.36 9 16.07 24 42.86
สากเหล็ก 40 0 40 100.00 0 0.00 0 0.00 31 77.50 9 22.50 0 0.00 0 0.00 9 22.50
บึงนาราง 51 0 51 100.00 0 0.00 11 21.57 1 1.96 27 52.94 0 0.00 12 23.53 39 76.47
ดงเจริญ 55 0 55 100.00 1 1.82 0 0.00 25 45.45 12 21.82 16 29.09 1 1.82 29 52.73
วชิรบารมี 51 0 51 100.00 0 0.00 1 1.96 23 45.10 10 19.61 12 23.53 5 9.80 27 52.94
รวม 889 59 837 94.15 21 2.36 31 3.49 215 24.18 350 39.37 85 9.56 135 15.19 570 64.12