รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด นครสวรรค์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครสวรรค์ 175 71 56 32.00 0 0.00 8 4.57 40 22.86 5 2.86 1 0.57 2 1.14 8 4.57
โกรกพระ 65 4 14 21.54 0 0.00 0 0.00 1 1.54 10 15.38 3 4.62 0 0.00 13 20.00
ชุมแสง 126 14 57 45.24 0 0.00 1 0.79 16 12.70 33 26.19 2 1.59 5 3.97 40 31.75
หนองบัว 107 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บรรพตพิสัย 118 2 74 62.71 2 1.69 0 0.00 9 7.63 42 35.59 8 6.78 13 11.02 63 53.39
เก้าเลี้ยว 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 19 44.19 7 16.28 3 6.98 14 32.56 24 55.81
ตาคลี 125 30 79 63.20 0 0.00 5 4.00 33 26.40 30 24.00 1 0.80 10 8.00 41 32.80
ท่าตะโก 111 7 9 8.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 8.11 0 0.00 0 0.00 9 8.11
ไพศาลี 101 0 3 2.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.97 0 0.00 0 0.00 3 2.97
พยุหะคีรี 125 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลาดยาว 149 16 148 99.33 0 0.00 2 1.34 18 12.08 123 82.55 3 2.01 2 1.34 128 85.91
ตากฟ้า 76 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่วงก์ 66 0 59 89.39 1 1.52 7 10.61 22 33.33 9 13.64 2 3.03 18 27.27 29 43.94
แม่เปิน 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 23 95.83 1 4.17 0 0.00 0 0.00 1 4.17
ชุมตาบง 23 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,434 156 566 39.47 3 0.21 23 1.60 181 12.62 272 18.97 23 1.60 64 4.46 359 25.03