รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 173 55 107 61.85 0 0.00 0 0.00 8 4.62 76 43.93 23 13.29 0 0.00 99 57.23
กุสุมาลย์ 71 0 59 83.10 0 0.00 0 0.00 1 1.41 21 29.58 22 30.99 15 21.13 58 81.69
กุดบาก 40 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พรรณานิคม 135 8 119 88.15 0 0.00 0 0.00 26 19.26 57 42.22 12 8.89 24 17.78 93 68.89
พังโคน 69 11 69 100.00 0 0.00 0 0.00 21 30.43 26 37.68 7 10.14 15 21.74 48 69.57
วาริชภูมิ 69 5 39 56.52 5 7.25 0 0.00 2 2.90 0 0.00 13 18.84 19 27.54 32 46.38
นิคมน้ำอูน 29 0 15 51.72 0 0.00 0 0.00 7 24.14 0 0.00 6 20.69 2 6.90 8 27.59
วานรนิวาส 183 0 36 19.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 7.65 7 3.83 15 8.20 36 19.67
คำตากล้า 61 0 18 29.51 0 0.00 2 3.28 7 11.48 9 14.75 0 0.00 0 0.00 9 14.75
บ้านม่วง 98 0 98 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 34.69 20 20.41 44 44.90 98 100.00
อากาศอำนวย 94 0 58 61.70 0 0.00 0 0.00 1 1.06 9 9.57 32 34.04 16 17.02 57 60.64
สว่างแดนดิน 189 0 153 80.95 0 0.00 0 0.00 31 16.40 74 39.15 7 3.70 41 21.69 122 64.55
ส่องดาว 46 0 38 82.61 0 0.00 0 0.00 14 30.43 0 0.00 0 0.00 24 52.17 24 52.17
เต่างอย 32 0 9 28.13 1 3.13 0 0.00 0 0.00 8 25.00 0 0.00 0 0.00 8 25.00
โคกศรีสุพรรณ 53 0 37 69.81 0 0.00 2 3.77 14 26.42 5 9.43 4 7.55 12 22.64 21 39.62
เจริญศิลป์ 59 0 22 37.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 37.29 22 37.29
โพนนาแก้ว 53 0 53 100.00 0 0.00 1 1.89 1 1.89 30 56.60 17 32.08 4 7.55 51 96.23
ภูพาน 65 0 24 36.92 0 0.00 0 0.00 4 6.15 10 15.38 0 0.00 10 15.38 20 30.77
รวม 1,519 79 954 62.80 6 0.39 5 0.33 137 9.02 373 24.56 170 11.19 263 17.31 806 53.06