รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองร้อยเอ็ด 201 20 124 61.69 0 0.00 2 1.00 2 1.00 18 8.96 5 2.49 97 48.26 120 59.70
เกษตรวิสัย 174 0 174 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.57 4 2.30 169 97.13 174 100.00
ปทุมรัตต์ 101 0 101 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 9.90 1 0.99 90 89.11 101 100.00
จตุรพักตรพิมาน 150 0 150 100.00 0 0.00 0 0.00 7 4.67 20 13.33 12 8.00 111 74.00 143 95.33
ธวัชบุรี 147 0 147 100.00 0 0.00 1 0.68 6 4.08 26 17.69 14 9.52 100 68.03 140 95.24
พนมไพร 160 0 69 43.13 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 21 13.13 47 29.38 68 42.50
โพนทอง 196 0 196 100.00 0 0.00 2 1.02 9 4.59 66 33.67 16 8.16 103 52.55 185 94.39
โพธิ์ชัย 112 0 112 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 25.89 16 14.29 67 59.82 112 100.00
หนองพอก 120 0 120 100.00 0 0.00 0 0.00 22 18.33 74 61.67 17 14.17 7 5.83 98 81.67
เสลภูมิ 235 0 235 100.00 0 0.00 1 0.43 10 4.26 65 27.66 21 8.94 138 58.72 224 95.32
สุวรรณภูมิ 199 0 199 100.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50 59 29.65 18 9.05 120 60.30 197 98.99
เมืองสรวง 49 0 49 100.00 0 0.00 1 2.04 1 2.04 0 0.00 0 0.00 47 95.92 47 95.92
โพนทราย 57 0 57 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 12.28 50 87.72 57 100.00
อาจสามารถ 139 0 89 64.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4.32 4 2.88 79 56.83 89 64.03
เมยวดี 43 0 35 81.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 81.40 35 81.40
ศรีสมเด็จ 82 0 82 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 40.24 0 0.00 49 59.76 82 100.00
จังหาร 110 0 110 100.00 0 0.00 1 0.91 2 1.82 6 5.45 9 8.18 92 83.64 107 97.27
เชียงขวัญ 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.03 30 45.45 6 9.09 28 42.42 64 96.97
หนองฮี 54 0 54 100.00 0 0.00 4 7.41 7 12.96 26 48.15 2 3.70 15 27.78 43 79.63
ทุ่งเขาหลวง 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.96 0 0.00 50 98.04 51 100.00
รวม 2,446 20 2,220 90.76 0 0.00 13 0.53 70 2.86 470 19.22 173 7.07 1,494 61.08 2,137 87.37