รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด เลย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเลย 155 20 51 32.90 0 0.00 1 0.65 16 10.32 3 1.94 13 8.39 18 11.61 34 21.94
นาด้วง 41 0 18 43.90 0 0.00 0 0.00 8 19.51 3 7.32 2 4.88 5 12.20 10 24.39
เชียงคาน 82 0 81 98.78 0 0.00 0 0.00 13 15.85 40 48.78 4 4.88 24 29.27 68 82.93
ปากชม 50 0 50 100.00 11 22.00 1 2.00 8 16.00 7 14.00 0 0.00 23 46.00 30 60.00
ด่านซ้าย 99 0 19 19.19 0 0.00 0 0.00 14 14.14 0 0.00 0 0.00 5 5.05 5 5.05
นาแห้ว 34 0 7 20.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 14.71 2 5.88 0 0.00 7 20.59
ภูเรือ 47 0 33 70.21 0 0.00 0 0.00 5 10.64 24 51.06 0 0.00 4 8.51 28 59.57
ท่าลี่ 41 0 36 87.80 0 0.00 5 12.20 2 4.88 7 17.07 3 7.32 19 46.34 29 70.73
วังสะพุง 144 0 119 82.64 0 0.00 0 0.00 13 9.03 24 16.67 22 15.28 60 41.67 106 73.61
ภูกระดึง 54 0 21 38.89 0 0.00 0 0.00 1 1.85 18 33.33 2 3.70 0 0.00 20 37.04
ภูหลวง 46 0 8 17.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.35 6 13.04 0 0.00 8 17.39
ผาขาว 64 0 30 46.88 0 0.00 0 0.00 1 1.56 0 0.00 0 0.00 29 45.31 29 45.31
เอราวัณ 47 0 6 12.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 12.77 6 12.77
หนองหิน 34 0 14 41.18 6 17.65 1 2.94 4 11.76 3 8.82 0 0.00 0 0.00 3 8.82
รวม 938 20 493 52.56 17 1.81 8 0.85 85 9.06 136 14.50 54 5.76 193 20.58 383 40.83