รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุดรธานี 252 80 115 45.63 0 0.00 2 0.79 9 3.57 32 12.70 4 1.59 68 26.98 104 41.27
กุดจับ 90 0 8 8.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8.89 0 0.00 0 0.00 8 8.89
หนองวัวซอ 78 0 37 47.44 1 1.28 2 2.56 4 5.13 7 8.97 0 0.00 23 29.49 30 38.46
กุมภวาปี 176 0 176 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.57 33 18.75 19 10.80 123 69.89 175 99.43
โนนสะอาด 66 0 26 39.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.55 8 12.12 15 22.73 26 39.39
หนองหาน 163 0 124 76.07 1 0.61 5 3.07 12 7.36 26 15.95 38 23.31 42 25.77 106 65.03
ทุ่งฝน 37 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไชยวาน 51 0 32 62.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 13.73 1 1.96 24 47.06 32 62.75
ศรีธาตุ 86 0 86 100.00 0 0.00 1 1.16 8 9.30 38 44.19 27 31.40 12 13.95 77 89.53
วังสามหมอ 72 0 58 80.56 0 0.00 1 1.39 6 8.33 25 34.72 3 4.17 23 31.94 51 70.83
บ้านดุง 159 31 25 15.72 0 0.00 0 0.00 1 0.63 5 3.14 4 2.52 15 9.43 24 15.09
บ้านผือ 164 0 81 49.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 58 35.37 10 6.10 13 7.93 81 49.39
น้ำโสม 85 0 60 70.59 0 0.00 7 8.24 19 22.35 18 21.18 6 7.06 10 11.76 34 40.00
เพ็ญ 165 4 164 99.39 1 0.61 0 0.00 13 7.88 32 19.39 16 9.70 102 61.82 150 90.91
สร้างคอม 53 0 40 75.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 24.53 4 7.55 23 43.40 40 75.47
หนองแสง 38 0 30 78.95 0 0.00 0 0.00 11 28.95 6 15.79 5 13.16 8 21.05 19 50.00
นายูง 42 0 36 85.71 0 0.00 0 0.00 2 4.76 3 7.14 3 7.14 28 66.67 34 80.95
พิบูลย์รักษ์ 37 0 37 100.00 0 0.00 1 2.70 0 0.00 1 2.70 0 0.00 35 94.59 36 97.30
กู่แก้ว 37 0 28 75.68 0 0.00 0 0.00 4 10.81 0 0.00 1 2.70 23 62.16 24 64.86
ประจักษ์ศิลปาคม 41 0 32 78.05 0 0.00 0 0.00 3 7.32 27 65.85 0 0.00 2 4.88 29 70.73
รวม 1,892 115 1,195 63.16 3 0.16 19 1.00 93 4.92 342 18.08 149 7.88 589 31.13 1,080 57.08