รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ชัยภูมิ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชัยภูมิ 250 0 73 29.20 9 3.60 0 0.00 5 2.00 43 17.20 10 4.00 6 2.40 59 23.60
บ้านเขว้า 88 0 31 35.23 1 1.14 2 2.27 4 4.55 12 13.64 0 0.00 12 13.64 24 27.27
คอนสวรรค์ 103 0 29 28.16 1 0.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 27.18 28 27.18
เกษตรสมบูรณ์ 144 0 79 54.86 7 4.86 2 1.39 19 13.19 33 22.92 4 2.78 14 9.72 51 35.42
หนองบัวแดง 130 0 22 16.92 0 0.00 0 0.00 9 6.92 11 8.46 0 0.00 2 1.54 13 10.00
จัตุรัส 119 0 54 45.38 0 0.00 0 0.00 13 10.92 29 24.37 0 0.00 12 10.08 41 34.45
บำเหน็จณรงค์ 95 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองบัวระเหว 58 0 9 15.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5.17 2 3.45 4 6.90 9 15.52
เทพสถิต 92 0 65 70.65 0 0.00 0 0.00 25 27.17 37 40.22 1 1.09 2 2.17 40 43.48
ภูเขียว 154 0 18 11.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 5.84 0 0.00 9 5.84 18 11.69
บ้านแท่น 66 0 11 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 10.61 2 3.03 2 3.03 11 16.67
แก้งคร้อ 126 8 53 42.06 0 0.00 0 0.00 20 15.87 23 18.25 9 7.14 1 0.79 33 26.19
คอนสาร 85 0 67 78.82 0 0.00 1 1.18 10 11.76 29 34.12 2 2.35 25 29.41 56 65.88
ภักดีชุมพล 47 0 47 100.00 1 2.13 0 0.00 0 0.00 31 65.96 0 0.00 15 31.91 46 97.87
เนินสง่า 48 0 37 77.08 0 0.00 0 0.00 2 4.17 28 58.33 1 2.08 6 12.50 35 72.92
ซับใหญ่ 37 0 29 78.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 54.05 4 10.81 5 13.51 29 78.38
รวม 1,642 8 624 38.00 19 1.16 5 0.30 107 6.52 315 19.18 35 2.13 143 8.71 493 30.02