รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ยโสธร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองยโสธร 190 23 109 57.37 0 0.00 0 0.00 23 12.11 23 12.11 8 4.21 55 28.95 86 45.26
ทรายมูล 54 0 29 53.70 1 1.85 0 0.00 10 18.52 4 7.41 4 7.41 10 18.52 18 33.33
กุดชุม 128 0 127 99.22 1 0.78 1 0.78 2 1.56 64 50.00 33 25.78 26 20.31 123 96.09
คำเขื่อนแก้ว 115 0 56 48.70 4 3.48 1 0.87 22 19.13 24 20.87 1 0.87 4 3.48 29 25.22
ป่าติ้ว 57 0 31 54.39 0 0.00 0 0.00 18 31.58 2 3.51 0 0.00 11 19.30 13 22.81
มหาชนะชัย 103 0 31 30.10 0 0.00 0 0.00 11 10.68 8 7.77 1 0.97 11 10.68 20 19.42
ค้อวัง 45 0 45 100.00 0 0.00 3 6.67 1 2.22 30 66.67 5 11.11 6 13.33 41 91.11
เลิงนกทา 145 0 88 60.69 0 0.00 0 0.00 1 0.69 28 19.31 27 18.62 32 22.07 87 60.00
ไทยเจริญ 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 72.92 11 22.92 2 4.17 48 100.00
รวม 885 23 564 63.73 6 0.68 5 0.56 88 9.94 218 24.63 90 10.17 157 17.74 465 52.54