รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ 165 0 125 75.76 8 4.85 1 0.61 11 6.67 62 37.58 11 6.67 32 19.39 105 63.64
ยางชุมน้อย 80 1 25 31.25 0 0.00 4 5.00 2 2.50 10 12.50 9 11.25 0 0.00 19 23.75
กันทรารมย์ 175 0 148 84.57 6 3.43 7 4.00 10 5.71 55 31.43 24 13.71 46 26.29 125 71.43
กันทรลักษ์ 279 0 74 26.52 0 0.00 1 0.36 35 12.54 15 5.38 3 1.08 20 7.17 38 13.62
ขุขันธ์ 276 11 239 86.59 0 0.00 1 0.36 10 3.62 106 38.41 25 9.06 97 35.14 228 82.61
ไพรบึง 80 1 76 95.00 0 0.00 0 0.00 1 1.25 11 13.75 17 21.25 47 58.75 75 93.75
ปรางค์กู่ 141 0 136 96.45 0 0.00 1 0.71 23 16.31 63 44.68 1 0.71 48 34.04 112 79.43
ขุนหาญ 145 5 127 87.59 0 0.00 1 0.69 17 11.72 35 24.14 3 2.07 71 48.97 109 75.17
ราษีไศล 190 12 160 84.21 2 1.05 0 0.00 9 4.74 28 14.74 14 7.37 107 56.32 149 78.42
อุทุมพรพิสัย 232 8 223 96.12 0 0.00 0 0.00 22 9.48 109 46.98 22 9.48 70 30.17 201 86.64
บึงบูรพ์ 25 0 18 72.00 1 4.00 0 0.00 0 0.00 11 44.00 6 24.00 0 0.00 17 68.00
ห้วยทับทัน 81 0 24 29.63 1 1.23 2 2.47 2 2.47 4 4.94 1 1.23 14 17.28 19 23.46
โนนคูณ 80 2 9 11.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 11.25 0 0.00 0 0.00 9 11.25
ศรีรัตนะ 90 0 82 91.11 0 0.00 0 0.00 18 20.00 18 20.00 4 4.44 42 46.67 64 71.11
น้ำเกลี้ยง 75 0 31 41.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 24.00 0 0.00 13 17.33 31 41.33
วังหิน 126 0 60 47.62 0 0.00 0 0.00 8 6.35 23 18.25 1 0.79 28 22.22 52 41.27
ภูสิงห์ 86 0 86 100.00 0 0.00 3 3.49 16 18.60 66 76.74 1 1.16 0 0.00 67 77.91
เมืองจันทร์ 52 0 52 100.00 0 0.00 1 1.92 2 3.85 25 48.08 2 3.85 22 42.31 49 94.23
เบญจลักษ์ 67 0 30 44.78 0 0.00 0 0.00 1 1.49 5 7.46 1 1.49 23 34.33 29 43.28
พยุห์ 66 7 54 81.82 0 0.00 0 0.00 7 10.61 20 30.30 6 9.09 21 31.82 47 71.21
โพธิ์ศรีสุวรรณ 80 0 68 85.00 0 0.00 0 0.00 3 3.75 35 43.75 5 6.25 25 31.25 65 81.25
ศิลาลาด 44 0 15 34.09 0 0.00 0 0.00 1 2.27 0 0.00 4 9.09 10 22.73 14 31.82
รวม 2,635 47 1,862 70.66 18 0.68 22 0.83 198 7.51 728 27.63 160 6.07 736 27.93 1,624 61.63