รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด บุรีรัมย์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองบุรีรัมย์ 323 18 323 100.00 0 0.00 0 0.00 7 2.17 66 20.43 24 7.43 226 69.97 316 97.83
คูเมือง 106 0 90 84.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 31.13 5 4.72 52 49.06 90 84.91
กระสัง 168 0 168 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.19 1 0.60 165 98.21 168 100.00
นางรอง 188 20 174 92.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 174 92.55 174 92.55
หนองกี่ 108 0 108 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 46.30 15 13.89 43 39.81 108 100.00
ละหานทราย 84 0 81 96.43 1 1.19 1 1.19 3 3.57 34 40.48 14 16.67 28 33.33 76 90.48
ประโคนชัย 182 0 178 97.80 0 0.00 0 0.00 4 2.20 23 12.64 7 3.85 144 79.12 174 95.60
บ้านกรวด 117 0 115 98.29 0 0.00 1 0.85 0 0.00 21 17.95 17 14.53 76 64.96 114 97.44
พุทไธสง 97 0 97 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 12.37 1 1.03 84 86.60 97 100.00
ลำปลายมาศ 216 0 214 99.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.46 4 1.85 209 96.76 214 99.07
สตึก 179 0 178 99.44 0 0.00 0 0.00 1 0.56 1 0.56 42 23.46 134 74.86 177 98.88
ปะคำ 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.30 1 1.30 5 6.49 70 90.91 76 98.70
นาโพธิ์ 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.08 5 7.69 12 18.46 46 70.77 63 96.92
หนองหงส์ 100 0 100 100.00 0 0.00 1 1.00 1 1.00 6 6.00 27 27.00 65 65.00 98 98.00
พลับพลาชัย 67 0 39 58.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7.46 2 2.99 32 47.76 39 58.21
ห้วยราช 80 0 80 100.00 0 0.00 1 1.25 1 1.25 2 2.50 9 11.25 67 83.75 78 97.50
โนนสุวรรณ 56 0 50 89.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 10.71 34 60.71 10 17.86 50 89.29
ชำนิ 63 0 49 77.78 0 0.00 0 0.00 2 3.17 0 0.00 1 1.59 46 73.02 47 74.60
บ้านใหม่ไชยพจน์ 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.82 0 0.00 54 98.18 55 100.00
โนนดินแดง 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 37.84 0 0.00 23 62.16 37 100.00
บ้านด่าน 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.69 0 0.00 3 5.08 55 93.22 58 98.31
แคนดง 54 0 53 98.15 0 0.00 0 0.00 2 3.70 7 12.96 24 44.44 20 37.04 51 94.44
เฉลิมพระเกียรติ 67 0 61 91.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.99 4 5.97 55 82.09 61 91.04
รวม 2,548 38 2,451 96.19 1 0.04 4 0.16 25 0.98 292 11.46 251 9.85 1,878 73.70 2,421 95.02