รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสระแก้ว 123 16 110 89.43 0 0.00 1 0.81 4 3.25 2 1.63 2 1.63 101 82.11 105 85.37
คลองหาด 71 0 58 81.69 0 0.00 0 0.00 2 2.82 7 9.86 11 15.49 38 53.52 56 78.87
ตาพระยา 64 0 9 14.06 0 0.00 2 3.13 1 1.56 5 7.81 0 0.00 1 1.56 6 9.38
วังน้ำเย็น 84 10 84 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.19 58 69.05 1 1.19 24 28.57 83 98.81
วัฒนานคร 115 0 79 68.70 0 0.00 1 0.87 25 21.74 35 30.43 11 9.57 7 6.09 53 46.09
อรัญประเทศ 114 18 114 100.00 0 0.00 2 1.75 2 1.75 33 28.95 5 4.39 72 63.16 110 96.49
เขาฉกรรจ์ 71 0 6 8.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.23 1 1.41 2 2.82 6 8.45
โคกสูง 41 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังสมบูรณ์ 48 0 47 97.92 1 2.08 0 0.00 2 4.17 1 2.08 0 0.00 43 89.58 44 91.67
รวม 731 44 507 69.36 1 0.14 6 0.82 37 5.06 144 19.70 31 4.24 288 39.40 463 63.34